Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Засоби протиаварійного керування і діагностики для систем електропостачання кар'єрів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Засоби протиаварійного керування і діагностики для систем електропостачання кар'єрів

Анотації 

Дворніков А.А. Засоби протиаварійного керування і діагностики для систем електропостачання кар'єрів – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – "Електротехнічні комплекси та системи". – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2004.

   Дисертація присвячена розробці принципів і технічних засобів підвищення рівня експлуатаційної надійності і поліпшенню умов електробезпеки в системах електропостачання відкритих гірничих робіт.
   Запропоновано інженерний метод визначення значень провідності ізоляції та її складових окремих фаз в трифазній асиметричній системі з ізольованою нейтралью, заснований на штучному одержанні напруги зсуву нейтралі шляхом включення додаткових активних провідностей до фаз мережі. Метод є працездатним при будь-якій можливій несиметрії фазних напруг, обумовленій нерівністю провідностей ізоляції. Дано обґрунтування і розроблений пристрій захисного відключення при обриві проводу кар'єрних повітряних ЛЕП, який дозволяє відключити аварійну лінію до появи замикання на землю, що різко зменшує імовірність розвитку аварії за рахунок виключення дії внутрішніх перенапруг, що супроводжують замикання на землю.
   Уперше для кар'єрних систем електропостачання з урахуванням вимог галузевих Правил, розроблені структура, алгоритм і на основі мікро - ЕОМ виконано синтез системи керування, захисту і діагностики кар'єрних розподільних підстанцій і мереж напругою 6 кВ. У рамках системи розроблено алгоритм, обґрунтовані основні технічні характеристики і реалізовано пристрій автоматичного повторного включення з випереджальним контролем напруги вибігу мережного електродвигуна й опору ізоляції відключеного приєднання для кар'єрних розподільних мереж напругою 6 кВ.
   Ключові слова: розподільні мережі, режим нейтралі, захист, діагностика, контроль ізоляції, накладений оперативний струм.

Дворников А.А. Средства противоаварийного управления и диагностики для систем электроснабжения карьеров. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 – "Электротехнические комплексы и системы". – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2004.

   Диссертация посвящена разработке принципов и технических средств повышение уровня эксплуатационной надежности и улучшению условий электробезопасности в системах электроснабжения открытых горных работ.
   Предложен инженерный метод определения значений проводимости изоляции и ее составных отдельных фаз в трехфазной асимметрической системе с изолированной нейтралью, основанный на искусственном получении напряжения смещения нейтралы путем включения дополнительных активных проводимостей к фазам сети. Метод является работоспособным при любой возможной несимметрии фазных напряжений, обусловленной неравенством проводимостей изоляции.
   Разработаны математические модели, позволяющие оценить влияние параметров изоляции, режима заземления нейтрали и переходного сопротивления в точке замыкания на значения аварийного тока, тока и напряжения нулевой последовательности при однофазных замыканиях на землю в распределительных сетях со стороны электроприемника. Показано, что однофазное замыкание на землю со стороны электроприемника, возможное при обрыве провода одной из фаз воздушной ЛЭП, характеризуется практически двукратным уменьшением значений аварийного тока, тока и напряжения нулевой последовательности по сравнению с классическим однофазным замыканием, что может явиться причиной несрабатывания штатных устройств защиты. Теоретически обосновано и разработано устройство защитного отключения при обрыве провода карьерных воздушных ЛЭП, позволяющее отключить аварийную линию до появления замыкания на землю, что резко уменьшает вероятность развития аварии за счет исключения действия внутренних перенапряжений, сопровождающих замыкания на землю.
   Впервые для карьерных систем электроснабжения на основе требований отраслевых Правил, разработанны структура, алгоритм и на основе микро - ЭВМ выполнен синтез системы управления, защиты и диагностики карьерных распределительных подстанций и сетей напряжением 6 кВ. В рамках системы разработан алгоритм, обоснованы основные технические характеристики и реализовано устройство автоматического повторного включения с опережающим контролем напряжения выбега сетевого электродвигателя и сопротивления изоляции отключенного присоединения для карьерных распределительных сетей напряжением 6 кВ.
   Показано, что реализация и внедрение разработанных метода контроля изоляции, системы диагностики, защиты и управления распределительными подстанциями напряжением 6 кВ систем электроснабжения карьеров и устройства защитного отключения при обрыве провода воздушной ЛЭП позволит повысить условия электробезопасности и надежности систем электроснабжения в целом и получить экономический эффект.
   Ключевые слова: распределительные сети, режим нейтрали, защита, диагностика, контроль изоляции, наложенный оперативный ток.

Dvornikov A.A. Facilities of anti-damage control and diagnostics for the systems of power supply of open-cut mines. - Manuscript.

Thesis for candidate of technical science degree by specialty 05.09.03 - Electrotechnical complexes and systems. - National Mining University, Dnepropetrovsk, 2004

   Thesis is devoted to development of principles and hardwares of increase of level of operating reliability and improvement of terms of electrosecurity in the systems of power supply of the opened mining works.
   The engineering method of determination of values of isolation conductivity and its component separate phases in the three-phase asymmetric system with isolated midpoint wire, based on the artificial receipt of voltage of change midpoint wire by the inclusion of additional active conductivity to the phases of network, is offered. A method is capable of working at any possible phase voltages dissymmetry, conditioned by inequality of isolation conductivity. Reasoning is given and the developed device of protective disconnection at the precipice of wire of career air power transmission lines, that allows to disconnect an emergency line to appearance of shorting on earth, that sharply diminishes probability of development of failure due to the exception of action of internal overstrains, which accompany shorting on earth.
   First for the career systems of power supply on the basis of requirements of Rules of a particular branch, developed structure, algorithm and on a basis micro - computer is the executed synthesis of the control system, defence and diagnostics of career distributive substations and networks by voltage 6 kV. Within the framework of the system there is the developed algorithm, basic technical descriptions is validated and is realized device of the automatic repeated inclusion with the passing ahead control of voltage of network electric motor stopway and resistance of isolation of the disconnected joining for career distributive networks by voltage 6 kV.
   Key words: distributive networks, midpoint wire mode, defence, diagnostics, control of isolation, imposed operative current.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Засоби протиаварійного керування і діагностики для систем електропостачання кар'єрів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net