Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів

 Анотації

Горащук В.П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук із спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. – Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Х., 2004.

   В основу дисертаційного дослідження покладені теоретичні й методологічні засади формування культури здоров’я учнів у системі шкільної освіти.
   Передумовою дослідження є входження України в освітню співдружність розвинених європейських країн, реформування сучасної шкільної освіти, підвищення в ній значення дисциплін культурологічного, гуманітарного й оздоровчого напрямку.
   Здійснено ретроспективний аналіз стану здоров’я школярів, а також історію становлення й розвитку педагогічних поглядів на формування, збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді.
   Введено нове поняття „культура здоров’я школярів”, яке розглядається як важливий складовий компонент культури його, що обумовлений матеріальним і духовним середовищем життєдіяльності суспільства, який виражається в системі цінностей, знань, потреб, умінь і навичок з формування, збереження й зміцнення його здоров’я, завдяки чому шкільна система освіти набуває культурологічної, гуманістичної й оздоровчої спрямованості.
   Теоретичне узагальнення наукових поглядів учених-педагогів, філософів, медиків та ін. забезпечило визначення змісту базового поняття „культура здоров’я”, дозволило розробити структурну модель культури здоров’я школяра та її особливості функціонування на основі системного підходу.
   Розроблено Концепцію неперервної валеологічної освіти в Україні, яка дозволить більш ефективному формуванню культури здоров’я учнів як культурологічного, аксіологічного й оздоровчого напрямку роботи загальноосвітньої школи, що сприяє створенню й удосконаленню структури, змісту, форм і методів організації педагогічного процесу формування здорового покоління.
   Розкрито культурологічну спрямованість змісту шкільної освіти з питань здоров’я на підставі валеологічних і педагогічних концепцій, можливість формування в школярів уявлень про цілісну картину світу й місце в ній людини, про її здоров’я як систему з пірамідальним принципом побудови.
   Обґрунтовано педагогічні умови формування культури здоров’я школярів, які дозволяють здійснювати диференційований і особистісноорієнтований підходи до виховання та навчання, що сприяють творчому розвитку особистості.
   Розроблено, підготовлено і впроваджено методичне забезпечення процесу формування культури здоров’я учнів початкової, основної і старшої школи. Воно спрямоване на розширення знань школярів про феномени: „здоров’я”, „культура здоров’я”, на формування гуманістичних ціннісних орієнтацій, накопичення вмінь і навичок здійснення оздоровчих технологій, уміння вести здоровий спосіб життя. Крім цього, навчально-методичний комплекс включає Концепцію неперервоної валеологічної освіти в Україні, Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні (освітня галузь „Валеологія”), шкільні програми та програми для студентів, шкільний підручник, методичний посібник для студентів і вчителів.
   Коректність вихідних положень запропонованої педагогічної системи формування культури здоров’я школярів підтверджена комплексом досліджень і широкомасштабного впровадження в систему освіти України.
   Ключові слова: культура здоров’я школяра, фізична культура, валеологія, здоровий спосіб життя, зміст освіти, шкільна освіта, система, педагогічна система.

Горащук В.П. Теоретические и методологические основы формирования культуры здоровья школьников. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. – Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды. – Харьков, 2004.

   В диссертационном исследовании раскрываются теоретические и методологические основы формирования культуры здоровья учащихся в системе школьного образования.
   Предпосылкой исследования является вхождение Украины в образовательное содружество развитых европейских стран, реформирование современного школьного образования, повышение в нем значения дисциплин культурологического, гуманытарного и оздоровительного направлений.
   Осуществлён комплексный анализ состояния здоровья школьников, раскрыта история становления и развития педагогических взглядов на формирование, сохранение и укрепление здоровья учащейся молодежи.
   Введено новое понятие „культура здоровья школьников”, которое рассматривается как составной компонент его обшей культуры, обусловленный материальной и духовной средой жизнедеятельности общества, выражающийся в системе ценностей, знаний, потребностей, умений и навыков по формированию, сохранению и укреплению его здоровья. Благодаря этому школьная система образования и воспитания приобретает культурологическую и оздоровительную направленность.
   Теоретическое обобщение взглядов ученых-педагогов, философов, медиков и др. обеспечило раскрытие содержания базового понятия „культура здоровья”, позволило разработать структурную модель культуры здоровья школьника и особенности её формировния на основе системного подхода.
   Разработана Концепция непрерывного валеологического образования в Украине, способствующая формированию культуры здоровья учащихся как культурологического, аксиологического и оздоровительного направления работы общеобразовательной школы. Она обеспечивает содействие созданию и усовершенствованию структуры, содержания, форм и методов организации учебно-воспитательного процесса по формированию здорового поколения.
   Раскрыта культурологическая направленность содержания школьного образования в аспекте формирования культуры здоровья на основе валеологических и педагогических концепций, обоснована возможность формирования у школьников представлений о целостной картине мира и месте в ней человека, о его здоровье как системе с пирамидальным принципом построения.
   Обоснованы педагогические условия формирования культуры здоровья школьников, позволяющие осуществлять дифференцированный и личностно ориентированный подходы к воспитанию и обучению, которые оказывают содействие в творческом развитии личности.
   Разработано, подготовлено и внедрено методическое обеспечение процесса формирования культуры здоровья учащихся начальной, основной и старшей школы. Оно направлено на расширение знаний школьников о феноменах „здоровье”, „культура здоровья”, на формирование гуманистических ценностных ориентаций, накопление умений и навыков выполнения оздоровительных технологий, выработку установок на ведение здорового образа жизни. Учебно-методический комплекс включает Концепцию непрерывного валеологического образования в Украине, Государственный стандарт общеого среднего образования в Украине (образовательная отрасль „Валеология”), школьные программы, программа для студентов, школьный учебник, методическое пособие для студентов и учителей.
   Корректность исходных положений предложенной педагогической системы формирования культуры здоровья школьной молодежи подтверждена комплексом исследований и широкомасштабным внедрением в систему школьного образования Украины.
   Ключевые слова: культура здоровья школьника, физическая культура, валеология, здоровый образ жизни, содержание образования, школьное образование, система, педагогическая система.

Goraschuk V.P. Theoretical and methodological principles of pupils’ health culture forming. – Manuscript.

Thesis for a Doctor’s degree on speciality 13.00.01 – general pedagogics and history of pedagogics. Kharkiv National State Pedagogical University named after G.S. Skovoroda. – Kharkiv, 2004.

   The basis of thesis is theoretical and methodological principles of pupils’ health culture forming in the system of secondary education.
   The premise of this research is entering Ukraine into educational commonwealth of developed European countries, the reform of contemporary secondary education, raising the importance of culturalogical and health-improvement direction in it.
   The complex analysis of pupils’ health condition has been done and also the history of foundation and development of pedagogical views on pupils’ health culture forming have been reviewed.
   The new definition „pupils’ health culture” has been introduced. This is a very important component of their culture that is stimulated by material and spiritual environment of social activity. This is expressed in the system of values, knowledge, requirements, abilities and skills which is used to form, to keep and to strengthen their health. Due to it the school system acquires culturalogical, humanistic and health-improvement direction.
   Theoretical generalization the views of pedagogical scientists, philosophers, medical scientists ensured the definition „health culture”. It permitted to develop the structural model of „pupils’ health culture” and the peculiarities of its formation on the basis of the system approach.
   The author developed the conception of continuous valeological education in Ukraine which helps to form more effective pupils’ health culture as culturalogical and health-improvement direction at secondary school. It assists to create and to improve the structure, the content, forms and methods of organization of pedagogical process in the formation of health generation.
   It is revealed the culturalogical direction of secondary education content on the items of health according to valeological and pedagogical conceptions, the possibility to form pupils’ notion about the world and about the man’s place in it, about his health as a system with the pyramidal principle of building.
   Pedagogical conditions of forming pupils’ health culture are based npon the author’s arguments on facts which permit to realize differentiated and person-oriented approaches in upbringing and education. They assist in creative development of a personality.
   It is prepared and inculcated the methodics ensuring of the process of pupils’ health culture forming at elementary, basis and senior school. It assists to improve pupils’ knowledge about phenomena: „health”, „health culture”, forming humanistic values, gaining abilities and skills to execute health-improvement technologies, the ability to behave healthy way of life. Also the school methodics complex includes the conception, the programme, the project of a standard for pupils, the programme for students, the textbook, the textbook of methodics for students and teachers.
   The correctness of initial data of the pedagogical system of pupils’ health culture forming was confirmed by the complex of researches and by the widespread adoption in the educational system of Ukraine.
   Key words: health culture of a person, health culture of a pupil, physical culture, valeology, healthy way of life, the content of education, school education, system, pedagogical system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net