Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів вібраційного живильника-грохота з просторовими коливаннями короба
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів вібраційного живильника-грохота з просторовими коливаннями короба

Анотації 

Дятчин В.З. Обґрунтування параметрів вібраційного живильника-грохота з просторовими коливаннями короба. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – гірничі машини. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2004.

   На разі аналітичного огляду обґрунтована перспективність отримання просторових коливань робочого органу живильника-грохота від двох вiброзбуджувачiв, збуджуючі сили яких мають напрямки під різними кутами до просiваючої поверхнi. Наведені теоретичні та експериментальні дослідження нової динамічної схеми живильника-грохота. Отримані залежності швидкості подовжнього та поперечного переміщення матеріалу по робочій поверхні грохота від кутів впливу збуджуючих сил віброзбуджувачів, а також вплив різниці цих кутів і розміщення віброзбуджувачів на грохоті на ефективність та продуктивність грохочення.
   Обґрунтована нова форма просіваючої поверхні з криволінійним профілем колосників, які підвищують ефективність грохочення матеріалу та надійність сита. Розроблена та впроваджена інженерна методика розрахунку і вибору динамічних параметрів вібраційного живильника-грохота, який виконує просторові коливання, а також методика визначення і розрахунку параметрів нових форм просіваючих поверхонь вібраційних грохотів.
   Ключові слова: вібраційний живильник-грохот, просторові коливання, робочий орган, просіваюча поверхня, криволінійний профіль, криволінійні виступи, спрямована збуджуюча сила, віброзбуджувач.

Дятчин В.З. Обоснование параметров вибрационного питателя-грохота с пространственными колебаниями короба. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 – горные машины. Национальный горный университет, Днепропетровск, 2004.

   Диссертация посвящена вопросу разработки методов расчета рациональных параметров вибровозбудителей для создания пространственных колебаний рабочего органа, позволяющих повысить эффективность и производительность грохочения материала. На основании аналитического обзора обоснована перспективность получения пространственных колебаний рабочего органа питателя-грохота от двух вибровозбудителей, вынуждающие силы которых направлены под разными углами к просеивающей поверхности.
   Исследован процесс выпуска и движения сыпучего материала по рабочему органу питателя-грохота при изменении направлений вынуждающих сил в широком их диапазоне. В результате анализа полученных данных определена зависимость производительности и эффективности грохочения материала от углов направления вынуждающих сил вибровозбудителей и разности фаз воздействия их на рабочий орган. Выведены аналитические зависимости для определения длины и ширины рабочего органа машины в зависимости от точек приложения вынуждающих сил к рабочему органу. Установлен факт неравномерности движения материала по ситу при действии вынуждающих сил под разными углами к нему. Получены зависимости скорости продольного и поперечного перемещения материала по рабочей поверхности грохота от углов воздействия вынуждающих сил вибровозбудителей.
   В ходе лабораторных исследований, для выяснения общей физической картины, проведена работа по визуальному наблюдению и описанию процесса движения кусков сыпучего материала по ситу, совершающему сложное колебательное движение.
   В результате обработки экспериментальных данных определены рациональные углы направления вынуждающих вибровозбудителей и точки приложения их по ширине рабочего органа.
   На базе выполненных исследований разработана инженерная методика расчета параметров вибровозбудителей и рабочего органа питателя-грохота, совершающего пространственные колебания. Методика включает схему статического и динамического нагружения питателя-грохота, а также расчет динамических параметров машины с учетом разнонаправленного колебания вибровозбудителей и неравномерного статического нагружения рабочего органа.
   Разработанная методика внедрена при проектировании вибрационных питателей-грохотов типа ГПВ и ПГВ, предназначенных для грохочения тяжелых скальных материалов и подачи крупных кусков в дробилку.
   Исследование процесса грохочения сыпучего материала сопровождалось совершенствованием конструкций просеивающих поверхностей грохота. Обоснована новая форма просеивающей поверхности с криволинейным профилем колосников, повышающая эффективность грохочения материала и надежность сита. Результаты исследований на модели, аналитические расчеты и промышленное освоение показали высокую эффективность грохочения на каскадных колосниковых просеивающих поверхностях с криволинейным профилем колосников для средне- и крупнокусковых материалов, на каскадно-волновой просеивающей поверхности с овальными отверстиями и плоских ситах с криволинейными выступами на рабочей поверхности для мелкокускового сыпучего материала.
   Результаты исследования реализованы в методике определения и расчета параметров новых форм просеивающих поверхностей вибрационных питателей- грохотов. Приводятся результаты внедрения новых конструкций сит и рассматривается область их использования.
   Ключевые слова: вибрационный питатель-грохот, пространственные колебания, рабочий орган, просеивающая поверхность, криволинейный профиль, криволинейные выступы, направленная вынуждающая сила, вибровозбудитель.

Dyatchin V.Z. Substantiation of parameters of vibration feeder-screen with spatial vibrations of driven element. – Manuscript.

Thesis for graduating a degree of candidate of engineering sciences on speciality 05.05.06 – mining machines. National Mining University. Dniepropetrovsk, 2004.

   The analytical review proved providing the spatial vibrations of the feeder-screen driven element from the two vibrators, whose driving forces are directed at different angles to the scalping face, to be promising. The theoretical and experimental investigations for a new dynamic scheme of the feeder-screen have been conducted. There the dependencies of cross and lengthwise conveying speeds for the material moving along the screen working face have been obtained on the angles of the driving forces of the vibrators as well as the impact of the angular difference and placing the vibrators on the screen on the process efficiency and output.
   The new configuration of the scalping face with curvilinear profile line of grates increasing the material screening efficiency and scalp failsafety is proved. The engineering methods for calculation and selection of dynamic parameters of the vibration feeder-screen making spatial vibrations and estimation and calculation methods for new configurations of vibration screen scalping faces are developed.
   Key words: vibration feeder-screen, spatial vibrations, driven element, scalping face, curvilinear profile line, curvilinear ledges, directed driving force, vibrator.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів вібраційного живильника-грохота  з просторовими коливаннями короба

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net