Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Технологічна мінералогія відходів збагачення Північного гірничозбагачувального комбінату Криворізького басейну
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Технологічна мінералогія відходів збагачення Північного гірничозбагачувального комбінату Криворізького басейну

Анотації 

Федорова І.А. Технологічна мінералогія відходів збагачення Північного гірничозбагачувального комбінату Криворізького басейну.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.20 – мінералогія, кристалографія.– Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню мінералогічного складу лежалих хвостів Північного гірничозбагачувального комбінату (ПнГЗКу), які у придамбовій частині хвостосховища комбінату утворюють техногенний поклад залізних руд, що за природою є близькі до розсипних. За результатами кількісних мінералогічних підрахунків і хімічних аналізів показано, що якісні показники техногенної сировини близькі до відповідних показників первинних залізних руд Первомайського і Ганнівського родовищ, які розробляються ПнГЗКом. Наводяться дані про закономірності зміни гранулометричного і мінерального складу лежалих хвостів у напрямку вздовж дамби хвостосховища і у напрямку від дамби до його центральної частини. Топомінералогічні дослідження дозволили виділити техногенний залізорудний поклад шириною 300-500 м від дамби вглиб хвостосховища. За результатами мінералогічного дослідження лежалих хвостів розроблено мінералогічне обґрунтування оптимальної технології їх повторного збагачення. Наведені дані мінералого-технологічних експериментів виконаних на основі використання магнітної і гравітаційної технологій. Показано, що мінералогічні особливості техногенної залізорудної сировини обумовлюють найбільшу ефективність гравітаційної або комбінованої гравітаційно-магнітної технології: їх використання дозволяє одержати концентрат з вмістом заліза 67-68 мас.%. Одержані результати дозволяють оцінити придамбову частину хвостосховища як поклад високоякісної і перспективної техногенної залізорудної сировини.
   Ключові слова: залізисто-кремениста формація докембрію, магнетитові кварцити, систематична мінералогія, топомінералогія, технологічна мінералогія, хвостосховище, лежалі хвости, техногенна залізорудна сировина.

Федорова И.А. Технологическая минералогия отходов обогащения Северного горнообогатительного комбината Киворожского бассейна.– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук по специальности 04.00.20 – минералогия, кристаллография.– Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2004.

   Диссертация посвящена изучению минерального состава лежалых хвостов Северного горнообогатительного комбината (СевГОКа). В придамбовой части хвостохранилища комбината они образуют техногенную залежь железных руд близких по своей природе к россыпным. Залежь формируется в результате гравитационной дифференциации сбрасываемых в хвостохранилище текущих хвостов – отходов обогащения магнетитовых кварцитов Первомайского и Анновского месторождений разрабатываемых СевГОКом. По результатам количественных минералогических расчетов и химических анализов показано, что содержание железа в техногенном сырье близко к этому же показателю исходных железистых кварцитов. Приведены данные о закономерностях изменения минерального и гранулометрического состава лежалых хвостов в направлении от дамбы к центру хвостохранилища и вдоль дамбы. В соответствии с данными топоминералогических исследований выделена техногенная железорудная залежь шириной 300-500 м от дамбы вглубь хвостохранилища. По результатам минералогических исследований лежалых хвостов, с учетом магнитных и плотностных характеристик хвостообразующих минералов лежалых хвостов, разработано минералогическое обоснование оптимальной технологии их повторного обогащения. Приведены данные минералого-технологических экспериментов, которые были выполнены на основании использования магнитной и гравитационной технологий обогащения железных руд. Показано, что минералогические особенности изученного техногенного железорудного сырья обуславливают наибольшую эффективность гравитационной или комбинированной магнитно-гравитационной (с магнитным дообогащением промпродукта) технологии. Их использование позволяет получить концентрат с общим содержанием железа 67-68 мас.%, что соответствует требованиям мирового рынка железорудного сырья. Сделан вывод, что полученные результаты позволяют оценить придамбовую часть хвостохранилища СевГОКа как залежь комплексного минерального сырья, из которого возможно получение высококачественного железорудного концентрата и имеющих широкий спектр использования отходов повторного обогащения лежалых хвостов.
   Ключевые слова: железисто-кремнистая формация докембрия, магнетитовые кварциты, систематическая минералогия, топоминералогия, технологическая минералогия, хвостохранилище, лежалые хвосты, техногенное железорудное сырье.

Fedorova I.A. Technological mineralogy of concentration waste materials of Pivnichnyi Mining and Concentrating Complex of Krivyi Rih basin.– Manuscript.

Thesis for candidate’s degree in geology by speciality 04.00.20 – mineralogy, crystallography.– Krivyi Rih technical university, Krivyi Rih, 2004.

   The thesis is devoted to investigations of mineralogical composition of tailings at Pivnichnyi Mining and Concentrating Complex that represent a technogenious iron ore deposit at dam part of Complex tailing pond. Its nature is close to placer deposits. The results of quantifiable mineralogical calculations and chemical analysis show that quality indexes of technogenious raw material are close to correspondant indexes of original iron ores of Pervomayske and Hannivske deposits that are worked out by Pivnichnyi Complex. Data on regularities of changes of granulometric composition and mineral content of tailing that lie along the dam of the tailing pond and in the direction from the dam to the central part of the tailing pond are shown. Topomineralogical studies allowed distinguishing technogenious iron ore deposit that has a shape of 300-500 strip located in the area from the dam into the tailing pond. After the results of mineralogical studies of tailings mineralogical ground of optimum technologies of their re-processing was developed. Data of mineralogical and technological experiments fulfilled on the basis of magnetic and gravity technologies are shown. It is indicated that mineralogical peculiarities of technogenious iron ore raw material stipulate the biggest efficiency of gravity or combined gravity and magnetic technologies, their use allows to obtain concentrate mass Fe content of 67-68 %. The results obtained allow to estimate the near dam deposit of tailings as high quality and prospective technogenious iron ore raw material.
   Key words: Pre-Cambrian banded iron formation, magnetite quartzite’s, systematic mineralogy, topomineralogy, technological mineralogy, tailing pond, tailings, technogenious iron ore raw material.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Технологічна мінералогія відходів збагачення Північного гірничозбагачувального комбінату Криворізького басейну

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net