Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування довжини і раціональних режимів кріплення кінцевих ділянок лав
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування довжини і раціональних режимів кріплення кінцевих ділянок лав

Анотації 

Филимонов П.Є. Обґрунтування довжини і раціональних режимів кріплення кінцевих ділянок лав - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.02 - "Пiдземна розробка родовищ корисних копалин".- Iнститут фiзики гiрничих процесiв НАН України, Донецьк, 2004 р.

   Установлені залежності конвергенції вміщуючих порід від часу на різних ділянках високопродуктивної лави. Шляхом послідовного диференціювання цих залежностей обчислені значення прискорення конвергенції порід, що вміщають, (a, мм/хв.2) уздовж лави. Абсолютне прискорення конвергенції вміщуючих порід у середній частині лави змінюються незначно, складаючи в середньому 0,045-0,055 мм/хв2, на кінцевих ділянках лави вони змінюється від 0,005 до 0,045 мм/хв2.
   Установлено, що при виконанні процесів очисної виїмки вугілля прискорення конвергенції бічних порід знакозмінне в момент пересування кріплення, а його абсолютні значення в середній частині і на кінцевих ділянках лави різні.
   Обґрунтовано кількісний критерій оцінки довжини кінцевих ділянок високопродуктивних лав. За допомогою цього критерію визначається довжина зон незадовільної взаємодії механізованого крiплення з покрівлею на кінцевих ділянках лав для розміщення в цих зонах спеціальних засобів кріплення.
   Установленi раціональні значення питомого опору кріплення для збереження суцiльностi порід покрівлі на кінцевих ділянках лави з високою швидкістю посування вибою.
   Величина очікуваного річного економічного ефекту від впровадження нової технології виїмки вугілля механізованим комплексом зі спеціальної кріпленням на кінцевих ділянках складає 113,85 тис. грн. на одну лаву.
   Ключовi слова: шахта, лава, крiплення, геомеханiчнi процесси, конвергенцiя, прискорення.

Филимонов П.Е. Обоснование протяженности и рациональных режимов крепления концевых участков лав. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 - "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых".- Институтфизики горных процессов НАН Украины, Донецк, 2004 г.

   Разработана и утверждена "Методика комплексных инструментальных наблюдений в очистных забоях АП “Шахта им. А.Ф.Засядько”. Цель шахтных инструментальных наблюдений - получение исходных данных для уточнения закономерностей скорости геомеханических процессов в горном массиве вдоль лавы в условиях высокой скорости подвигания очистного забоя.
   Комплексные инструментальные наблюдения проводились в высокопроизводительной 9-й западной лаве пласта l1 в июле 2001 г. Наблюдения выполнялись непрерывно в течение 80 рабочих смен, или около 480 часов, в 76 местах дислокации замерной станции. Подвигание лавы за этот период составило 129,6 м, было выполнено более 200 полных очистных циклов.
   Шахтные наблюдения в высокопроизводительном очистном забое показали, что скорость опускания кровли при отсутствии влияния очистных работ составляет около 0,02-0,05 мм/мин. При приближении участка выемки угля и крепления на расстояние около 10-15 м скорость опускания кровли начинает быстро увеличиваться. По мере удаления участка выемки угля и крепления скорость опускания кровли начинает убывать до 0,02-0,05 мм/мин. Полученные в результате шахтных наблюдений данные позволили уточнить зависимости скорости конвергенции кровли и почвы пласта вдоль лавы при выемке угля и креплении для условий высокой скорости подвигания очистного забоя.
   Установлено, что при выполнении процессов очистной выемки угля ускорение конвергенции боковых пород знакопеременно в момент передвижки крепи, а его абсолютные значения в средней части и на концевых участках лавы различны.
   Установлены зависимости конвергенции вмещающих пород (h, мм) от времени (t, мин.) на разных участках высокопроизводительной лавы. Путем последовательного дифференцирования этих зависимостей вычислены значения ускорения конвергенции вмещающих пород (a, мм/мин.2) вдоль лавы. Абсолютные значения ускорения конвергенции вмещающих пород в средней части лавы изменяются незначительно, составляя в среднем 0,045-0,055 мм/мин2, на концевых участках лавы они изменяется в значительных пределах - от 0,005 до 0,045 мм/мин2.
   Обоснован количественный критерий оценки протяжённости концевых участков высокопроизводительных лав. С помощью этого критерия определяется протяженность зон неудовлетворительного взаимодействия механизированных крепей с кровлей на концевых участках лав для размещения в этих зонах специальных средств крепления. Уточнены значения протяженности таких участков для очистного забоя с высокой скоростью подвигания. Их длина около выработок примыкающих к целику составляет около 20 м, к выработанному пространству - около 30 м.
   Разработана модель горного массива для имитирования условий взаимодействия механизированной крепи с вмещающими породами на концевых участках очистных забоев на ЭВМ с помощью метода конечных элементов. Модель отличается широким диапазоном учитываемых физико-механических характеристик пород, корректной постановкой начальных условий, обеспечиваемых условием сохранения постоянных геостатических напряжений на границах.
   В результате моделирования условий взаимодействия призабойной крепи с вмещающими породами на концевых участках лавы установлено, что удельное сопротивление секций крепи на этих участках, обеспечивающее эффективное взаимодействие с породами непосредственной кровли, с учетом горно-геологических условий залегания пласта и физико-механических характеристик массива пород, составляют от 300 до 400 кН/м2.
   Разработаны и утверждены "Технические требования к специальным крепям для концевых участков лав", выполнение которых позволяет повысить эффективность комплексно-механизированной технологии ведения очистных работ за счет обеспечения рациональных силовых параметров специальных средств крепления.
   Выполнен расчет технико-экономической эффективности применения специальных средств крепления концевых участков лав. Величина ожидаемого годового экономического эффекта от внедрения новой технологии выемки угля механизированным комплексом со специальной крепью на концевых участках составляет 113,85 тыс. грн. на одну лаву.
   Ключевые слова: шахта, лава, крепление, геомеханические процессы, конвергенция, ускорение.

Filimonov P. Substantiation of extension and rational modes of longwall end sites timbering. - Manuscript.

Thesis for Cand.Tech.Sci. by specialty 05.15.02 - "Underground mining of mineral deposits".- Institute of Physics of Rock Processes of NAS of Ukraine, Donetsk, 2004.

   It is established, that at performance of processes of coal mining acceleration of bearing strata convergence variable-polarity during the moment of support travel, and its absolute values in an average part and on end sites of longwall are various.
   Dependences of bearing strata convergence acceleration on mining coal and fastening along longwall with high speed face travel are established.
   The quantitative criterion of high-efficiency longwalls end sites extent is proved.
   With the help of this criterion extent of unsatisfactory interaction mechanized supports with a roof on end sites zones of longwalls is determined for accommodation in these zones of fastening special means.
   Rational values of specific resistance support for preservation of roof breeds continuousness on end sites of longwall with high speed face shift are established.
   Technical requirements to mechanized supports for the end sites of high-efficiency longwalls are developed.
   Key words: mine, longwall, fastening, geomechanical processes, convergence, acceleration.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування довжини і раціональних режимів кріплення кінцевих ділянок лав

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net