Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка ефективних методів обґрунтування технологічних параметрів при проектуванні відкритих гірничих робіт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка ефективних методів обґрунтування технологічних параметрів при проектуванні відкритих гірничих робіт

Анотації 

Григор'єв І.Є. Розробка ефективних методів обґрунтування технологічних параметрів при проектуванні відкритих гірничих робіт. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.03 – "Відкрита розробка родовищ корисних копалин". – Криворізький технічний університет. Кривий Ріг, 2004.

   Дисертацію присвячено вирішенню актуальної науково-практичної задачі, яка полягає в обґрунтуванні наукових основ і розробці ефективних методів розрахунку технологічних параметрів при проектуванні відкритих гірничих робіт.
   Розроблено концепцію методичного підходу до моделювання техніко-економічних показників відкритих гірничих робіт, яка заснована на використанні регресивно-статистичного аналізу звітних даних провідних виробників гірничо-транспортного обладнання і досвіду роботи кар'єрів-аналогів. Обґрунтовано й установлено головні параметри гірничого обладнання, на підставі яких отримано сукупності залежностей для розрахунку основних технологічних параметрів при проектуванні відкритої розробки родовищ корисних копалин.
   Розроблено методику розрахунку технологічних параметрів, яка застосована при проектуванні кар'єрів по видобутку залізної руди і будівельних матеріалів.
   Економічний ефект від упровадження результатів досліджень складає 172 тис. грн.
   Ключові слова: проектування кар’єрів, головні параметри гірничого обладнання, моделювання технологічних показників, структура комплексної механізації.

Григорьев И.Е. Разработка эффективных методов обоснования технологических параметров при проектировании открытых горных работ. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.03 – "Открытая разработка месторождений полезных ископаемых". -Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2004.

   Диссертация посвящена решению актуальной научно-практической задачи, которая заключается в обосновании методологии и разработке эффективных методов расчета технологических параметров при проектировании открытых горных работ.
   Одним из основных путей повышения экономической эффективности работы горнодобывающих предприятий Украины является применение при проектировании и планировании открытых горных работ методов, которые позволяют учитывать динамику изменения цен на оборудование, материалы, энергоносители, состояние спроса на минеральное сырье и обеспечивают рациональное использование природных, материальных и трудовых ресурсов.
   Обосновано, что при расчетах проектных технологических показателей параметры горно-транспортного оборудования имеют разное влияние и потому необходимо использовать степенные зависимости, которые основаны на использовании главных расчетных параметров оборудования.
   Установлены главные параметры для расчета проектных технологических показателей горно-транспортного оборудования.
   Разработана методика укрупненных расчетов проектных технологических показателей, основанная на формировании открытых нормативно-статистических баз данных и использовании методов регрессионно-статистического анализа для определения главных расчетных параметров горно-транспортного оборудования и укрупненных расчетов технико-экономических показателей. Использование полученных зависимостей при проектировании и планировании открытых горных работ позволяет с достаточной точностью выполнять расчеты проектных технологических показателей: ширину рабочих площадок, транспортных берм, объемов горной массы в контурах карьера, эксплуатационных, капитальных и приведенных затрат.
   Доказано, что выбор структуры комплексной механизации открытых горных работ должен выполняться по критерию "минимум приведенных затрат", главным показателем является максимальное использование ресурсов оборудования по смежным технологическим процессам.
   Установлено, что изменение приведенных затрат для смежных технологических процессов, в условиях когда для фиксированного одного из типов оборудования происходит пошаговое увеличение главного расчетного параметра второго, имеет волноообразный характер с линейным обратно пропорциональным трендом. Минимум затрат достигается в условиях полного использования мощности и производительности горно-транспортного оборудования.
   Экономический эффект от внедрения результатов исследований составляет 172 тыс. грн.
   Ключевые слова: проектирование карьеров, главные параметры горного оборудования, моделирование технологических показателей, структура комплексной механизации.

Grigoriev I.E. Development of effective methods of a substantiation of technological parameters at designing open mining works. The manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of Cand.Tech.Sci. on a speciality 05.15.03 - " Open-cast mining of deposits of minerals ".- Krivoy Rog Technical University, Krivoi Rog, 2004.

   The dissertation is devoted to the decision of an actual scientific - practical problem which consists in a substantiation of methodology and development of effective methods of calculation technological parameters at designing open mining works.
   The concept of the methodological approach to modeling technical and economic parameters of open mining works which is based on use of the regression-statistical analysis of accounting given conducting manufacturers of mining - transport equipment and an operational experience of careers-analogues is developed. The main parameters of the mining equipment on the basis of which sets of dependences for calculation of the basic technological parameters are received at designing open-cast mining deposits of minerals are proved and established.
   The design procedure of technological parameters which is applied at designing careers on extraction of iron ore and building materials is developed.
   Economic benefit of introduction of results of researches makes 172 thousand hrivnas.
   Key words: designing of careers, the main parameters of the mining equipment, modeling of technological parameters, structure of complex mechanization.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка ефективних методів обґрунтування технологічних параметрів при проектуванні відкритих гірничих робіт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net