Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Удосконалення технології тонкого грохотіння вугільних шламів Західного Донбасу, що містять мул
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення технології тонкого грохотіння вугільних шламів Західного Донбасу, що містять мул

Анотації 

Гарус В.К. Удосконалення технології тонкого грохотіння вугільних шламів Західного Донбасу, що містять мул. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.08 - “Збагачення корисних копалин”. - Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню процесу тонкого грохотіння вугільних шламів, що містять мул, і вирішує актуальну задачу переробки рідких відходів вуглезбагачення. Складність тонкої ситової класифікації шламів, що містять мул, полягає, перш за все, в “залипанні” щілин сита гідратною складовою.
   У дисертації експериментально вивчені реологічні властивості висококонцентрованої вугільної суспензії, яка містить мул, з вугілля Західного Донбасу. Встановлені закономірності освіти, умов стійкості і руйнування структур в концентрованих дисперсних системах, які визначають зв'язок між реологічними характеристиками матеріалу і інтенсивністю зовнішніх механічних дій. Розроблена реологічна модель висококонцентрованої вугільної суспензії, що містить мул, яка має пластичний елемент, що зміцнюється, і адекватно описує напружено-деформований стан матеріалу.
   Розроблена методика розрахунку ударного пристрою дозволяє враховувати реологічні властивості структурованої вугільної суспензії, яка містить мул.
   Результати досліджень використані при розробці технології тонкого грохотіння на конусному грохоті ГК-8М з пристроєм для очищення сит, впровадження якої ГЗФ “Луганська”, що забезпечило уловлювання з рідинних відходів збагачення, 1,5-2 т/год продукту з зольністю 27,9-35,7%.
   Ключові слова: тонке грохотіння, вугільний шлам, що містить мул, реологічна модель, динамічне навантаження, ударний грохот, ефективність.

Гарус В.К. Совершенствование технологии тонкого грохочения илосодержащих угольных шламов Западного Донбасса. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.08 - “Обогащение полезных ископаемых”. - Национальный горный университет, Днепропетровск, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию тонкого грохочения илосодержащих угольных шламов и решает актуальную задачу переработки жидких отходов углеобогащения. Сложность тонкой ситовой классификации илосодержащих шламов заключается, прежде всего, в “залипании” щелей сита гидратной составляющей.
   Установлено, что “залипание” сита грохота при классификации илосодержащих шламов обусловлено тем, что в стесненных условиях щелей сита угольная суспензия приобретает свойства неньютоновской вязко-упруго-пластической жидкости.
   В диссертации экспериментально изучены реологические свойства высококонцентрированной угольных илосодержащей суспензии углей Западного Донбасса. Установлены закономерности образования, условий устойчивости и разрушения структур в концентрированных дисперсных системах, определяющие связь между реологическими характеристиками материала и интенсивностью внешних механических воздействий. Показано, что структурированная илосодержащая угольная суспензия является вязко-упруго-пластическим реологическим телом с линейной зависимостью деформации и скорости деформации от напряжения в области пластической вязкости, причем упругие свойства суспензии характеризуются как мгновенным, так и длительным модулями упругости.
   Разработана математическая модель напряженно-деформированного состояния структурированного угольного шлама, основанная на представлении вязко-упруго-пластического реологического тела с упрочняющимся пластическим элементом. Идентификация параметров реологической модели позволила установить значения реологических констант илосодержащих суспензий Западного Донбасса в диапазоне содержания твердого от 500 до 1000 г/л. С помощью реологической модели исследовано поведение структурированной суспензии при различных способах нагружения и деформирования. Установлено, что в диапазоне содержания твердого от 500 до 1000 г/л прочность коллоидной структуры характеризуется приложенным напряжением от 19 до 75 Н/м2. Реологическая модель позволяет адекватно описывать поведение структурированного материала на стадиях ползучести и пластического течения.
   Основываясь на полученных кинетических зависимостях процесса тонкого грохочения для конической просеивающей поверхности, обосновано преимущество конических сит по сравнению с плоскими и разработана методика расчета геометрических параметров конического грохота при заданных технологических показателях.
   На основе принятых технологических и конструктивных требований разработана динамическая схема ударного устройства для очистки щелей сита, содержащая инерционный ударник, толкатель и ситовую рамку в упругих связях. Решена задача динамики ударного устройства, включающая в себя рассмотрение свободных колебаний двухмассной системы “толкательситовая рамка” после соударения ударника с толкателем.
   Сформулировано условие необходимого уровня нагружения структурированной илосодержащей угольной суспензии, в соответствии с которым действующее напряжение должно превышать допустимое напряжение сохраненияпрочности неразрушенной структуры. С использованием реологической модели структурированной илосодержащей угольной суспензии и зависимостей для перемещений ситовой рамки при колебаниях, после интегрирования уравнения состояния материала, определен необходимый уровень динамического нагружения, обеспечивающий разрушение структуры дисперсной среды. Разработанная методика расчета ударного устройства позволяет учитывать реологические свойства структурированной илосодержащей угольной суспензии.
   Результаты исследований использованы при разработке технологии тонкого грохочения с использованием конусного грохота ГК-8М с устройством для очистки сит. Установка грохота на ГОФ “Луганская” позволила осуществить классификацию отходов обогащения по граничной крупности 0,1 мм, исключающую “залипание” сит. Усовершенствованная технология тонкого грохочения обеспечивает увеличение выхода концентрата за счет улавливания из жидких отходов, 1,5-2 т/ч продукта зольностью 27,9-35,7%, в результате чего годовой экономический эффект от реализации дополнительно выпускаемого концентрата составит более 480 тис. грн.
   Ключевые слова: тонкое грохочение, илосодержащий угольный шлам, реологическая модель, динамическое нагружение, ударный грохот, эффективность.

Garus V.К. Improvement of technology thin screening silty coal sludge of Western Donbass. - Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.15.08 - Dressing of mineral resources. National mining university, Dnipropetrovsk, 2004.

   The dissertation is devoted to a problem of a thin screening silty coal sludge and decides urgent task of processing of liquid wastes of coal preparation. The complexity thin deck of classification slime containing of slimes consists, first of all, in sticking of cracks of a deck hydration component.
   For a solution of a problem sticking of cracks of decks are experimentally investigated rheological of property highly concentrated slime containing suspension coal of Western Donbass. The laws of formation, conditions of stability and destruction of structures in the concentrated dispersed systems determining communication between rheological by the characteristics of a material and intensity of external mechanical influences are established. Developed rheological model highly concentrated slime containing coal suspension, containing dabbing the plastic element, adequately describes is intense - is deformed a condition of a material.
   The developed technique of account of the percussion device allows to take into account rheological of property structured slime containing coal suspension.
   The results of researches are used at mining technology of a thin screening on cone a screen GК-8М with the device for clearing decks.
   Key words: thin screening, slime containing of coal, rheological model, dynamic load, shock roar, efficiency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення технології тонкого грохотіння вугільних шламів Західного Донбасу, що містять мул

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net