Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування методу розрахунку стійкості бортів кар’єрів, які формуються у масиві гірських порід складної структури
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування методу розрахунку стійкості бортів кар’єрів, які формуються у масиві гірських порід складної структури

Анотації 

Голуб В.В. Обґрунтування методу розрахунку стійкості бортів кар’єрів, які формуються у масиві гірських порід складної структури. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.09 - "Механіка ґрунтів і гірських порід".- Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровськ, 2004.

   Розроблена інженерна методика, що дозволяє визначати місце розташування найбільш слабких поверхонь зрушення з наперед заданою формою в гірських масивах, що мають складну структуру. Створено алгоритм, що враховує структурну будівлю гірського масиву.
   Отримано звичайне нелінійне диференціальне рівняння першого порядку, яке описує місце розташування і форму інтегральних поверхонь зрушення в масиві, що має складну структуру, з урахуванням пористості, обводнення і бічного розпору ґрунтів і гірських порід. Форма і місце розташування інтегральних поверхонь зрушення, що розташовуються в масиві з глибини Н90, досить добре погоджується з експериментальними даними, які отримані в натурних і лабораторних умовах. Створено оригінальну методику оцінки стійкості бортів кар'єрів і відвалів.
   Розроблено на основі результатів дисертації пакет програм для ПЕОМ, який застосовувався при проектуванні укосів бортів кар'єрів і відвалів на родовищах України і СНД.
   Результати досліджень опубліковані в 9 наукових працях, з них 6 - у спеціалізованих збірниках наукових праць.
   Ключові слова: поверхня зрушення, гірський масив, стійкість укосів бортів кар'єрів, глибина виникнення площадок зрушення, літологічна різність.

Голуб В.В. Обоснование метода расчета устойчивости бортов карьеров, формируемых в массиве горных пород сложной структуры. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.09 – “Механика грунтов и горных пород”.- Национальный горный университет Министерства образования и науки Украины, Днепропетровск, 2004.

   Основная идея работы заключается в том, что обоснованность расчетов устойчивости откосов на карьерах может быть повышена за счет более достоверного определения местоположения и формы потенциальных поверхностей сдвижения в массиве при комплексном учете структурных особенностей массива, пористости, обводнения, бокового распора пород и физико-механических особенностей состояния массива до глубины Н90 и ниже.
   Проанализированы традиционные инженерные подходы и методики определения местоположения и формы потенциальных поверхностей сдвижения горного массива.
   Разработана инженерная методика, позволяющая определять местоположение наиболее слабых поверхностей сдвижения с заранее заданной формой в горных массивах, имеющих сложную структуру. Создан алгоритм, учитывающий структурное строение горного массива.
   Установлено, что задача об определении расчетным путем местоположения и формы потенциальных поверхностей сдвижения в массивах грунта и горных пород является более обоснованным подходом при оценке устойчивости откосов.
   Получено обыкновенное нелинейное дифференциальное уравнение первого порядка, описывающее местоположение и форму поверхностей сдвижения в откосах и склонах. Результатом решения дифференциального уравнения является семейство интегральных поверхностей сдвижения, располагающееся в массиве с глубины Н90. Форма и местоположение интегральных поверхностей сдвижения достаточно хорошо согласуется с экспериментальными данными, полученными в натурных и лабораторных условиях.
   С целью развития методического подхода получено обыкновенное нелинейное дифференциальное уравнение первого порядка, описывающее местоположение и форму интегральных поверхностей сдвижения в сложно-структурном массиве с учетом пористости, обводнения и бокового распора грунтов и горных пород. Создана оригинальная методика оценки устойчивости бортов карьеров и отвалов.
   В результате исследований установлено, что глубина возникновения площадок сдвижения в массиве увеличивается при возрастании величин угла внутреннего трения и бокового распора грунта.
   Следует отметить, что методический подход, базирующийся на использовании интегральных поверхностей сдвижения, позволяет прогнозировать местоположение и габариты оползнеопасных участков бортов карьеров и отвалов.
   Положения разработанной методики определения в массиве поверхностей сдвижения при одновременном нахождении их формы и местоположения являются обобщающими и существенно отличаются от существующих взглядов об устойчивости, предельном равновесии и разрушении массивов грунта и горных пород в приоткосных областях. Научное значение разработанной методики заключается в том, что на ее основе предложены принципиально новые представления о механизме возникновения потенциальных поверхностей сдвижения в природных и техногенных массивах грунта и горных пород, об их форме и местоположении в приоткосной области.
   Разработанный на основе результатов диссертации пакет программ для ПЭВМ применялся при проектировании откосов бортов карьеров и отвалов на месторождениях Украины и СНГ.
   Результаты исследований опубликованы в 9 научных трудах, из них 6 – в специализированных сборниках научных трудов.
   Ключевые слова: поверхность сдвижения, горный массив сложной структуры, устойчивость откосов бортов карьеров, глубина возникновения площадок сдвижения, литологическая разность.

Golub V. V. Substantiation of a method of calculation of stability of boards sides of the opencasts shaped in rock massif of difficult structure. - Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of Cand.Tech.Sci on a speciality 05.15.09 - "Mechanics of grounds and rocks".- National Mountain University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2004.

   The engineering method allowing defining a site of the weakest surfaces slide with beforehand by the given form in mountain range, having complex structure, is developed.
   The ordinary nonlinear differential equation of the first order describing a site and the form of integrated surfaces slide in a difficult - structural massif in view of porosity, an inroad of water grounds and rocks is received. The form and a site of integrated surfaces slide will well enough is coordinated to the experimental data received in natural and laboratory conditions. The original technique of an estimation of stability of boards of opencasts and dumps is created.
   The results of researches are published in 9 scientific articles, from them 6 in the specialized collections of scientific articles.
   Key words: a surface slide, rock massif of difficult structure, stability of boards sides of the opencasts, family of integrated surfaces slide.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування методу розрахунку стійкості бортів кар’єрів, які формуються у масиві гірських порід складної структури

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net