Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування конструктивних параметрів планетарних доліт безударної дії
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування конструктивних параметрів планетарних доліт безударної дії

Анотації 

Хоменко В.Л. Обґрунтування конструктивних параметрів планетарних доліт безударної дії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.10 – буріння свердловин. – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2004.

   Дисертація присвячена питанням розробки конструктивних параметрів планетарних доліт безударної дії з осями сателітів, розташованими паралельно осі інструмента.
   На підставі аналізу кінематики планетарних доліт побудовані епюри розподілу тиску по поверхні породоруйнівних сателітів. Установлено, що великий вплив на роботу планетарних доліт безударної дії справляє явище проковзування сателітів щодо стінок свердловини.
   Запропоновано рівняння для визначення форми профілю торця породоруйнівних сателітів у залежності від умов роботи. Запропоновано методику проектування конструктивних параметрів планетарних доліт безударної дії, що забезпечує створення доліт, у яких завдяки створенню рівних умов роботи для всіх одиничних породоруйнівних елементів відбувається максимально повне відпрацьовування сировини для армування.
   Результати теоретичних досліджень знайшли підтвердження в ході практичних досліджень і з’явилися базою для створення методики проектування конструктивних параметрів планетарних доліт та конструкції планетарного долота, що була успішно випробувана в виробничих умовах.
   Ключові слова: буріння свердловин, свердловина, долото, планетарне долото, конструктивні параметри, профіль торця.

Хоменко В.Л. Обоснование конструктивных параметров планетарных долот безударного действия. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.10 – бурение скважин. – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2004.

   Диссертация посвящена вопросам разработки конструктивных параметров планетарных долот безударного действия с осями сателлитов, расположенными параллельно оси инструмента. На основании аналитического обзора обоснована перспективность использования планетарного принципа конструирования для проектирования долот безударного действия.
   Проанализированы кинематические характеристики планетарных долот безударного действия, построены эпюры распределения давления по поверхности породоразрушающих сателлитов, что дало возможность утверждать, что условия работы единичных породоразрушающих элементов в планетарных долотах находятся в существенно меньшем диапазоне, по сравнению с долотами с движением породоразрушающих элементов по окружности. Установлено, что большое влияние на работу планетарных долот безударного действия оказывает явление проскальзывания сателлитов относительно забоя и стенок скважины. Управляя им с помощью технологических параметров режима бурения можно добиваться выравнивания условий работы единичных породоразрушающих элементов, расположенных на различном расстоянии от оси сателлитов.
   Предложено уравнение для определения формы профиля торца породоразрушающих сателлитов планетарного долота безударного действия в зависимости от условий работы. Все единичные породоразрушающие элементы в сателлитах с таким профилем торца находятся равных условиях работы. Благодаря этому сателлиты будут сохранять свою первоначальную форму в процессе бурения. На основании аналитических исследований разработана математическая модель абразивного изнашивания в паре "породоразрушающий сателлит-горная порода", описывающая изменение профиля торца породоразрушающего сателлита в зависимости от времени работы планетарного долота в заданных условиях. Используя математическую модель, было проанализировано распределение осевого усилия на породоразрушающие сателлиты в планетарном долоте. Это дало возможность установить, что для достижения той же скорости бурения, что и долотами с движением породоразрушающих элементов по окружности планетарным долотам требуется 60-70 % от осевой нагрузки на обычные долота безударного действия. Предложена методика проектирования конструктивных параметров многоступенчатых планетарных долот безударного действия, обеспечивающая создание долот, у которых благодаря созданию равных условий работы для всех единичных породоразрушающих элементов происходит максимально полная отработка армирующего сырья.
   Результаты теоретических исследований нашли подтверждение в ходе практических исследований и явились базой для создания методики проектирования конструктивных параметров планетарных долот и конструкции планетарного долота успешно испытанной в производственных условиях.
   Ключевые слова: бурение скважин, скважина, долото, планетарное долото, сателлит, конструктивные параметры, профиль торца.

Khomenko V.L. The substantiation of design data of planetary bit unaccented action. – Manuscript.

Thesis for the application of the Candidate of Technical Sciences degree on a speciality 05.15.10 – Drilling of holes. – National Mining University, Dnepropetrovsk, 2004.

   The thesis is devoted to questions of development constructive parameter planetary bit unaccented action with axises of satellites, located parallel axis of the instrument.
   The analyzed cinematic of the feature planetary bit of the unaccented action, are built graphic sharing the pressure on surfaces rock destruction satellites. It is installed that big influence upon work planetary bit of the unaccented action renders the phenomena of the slippage of satellites comparatively face and wall of the bore hole.
   The offered equation for determination of the form of the profile butt end rock destruction satellites of planetary bit of the unaccented action depending on conditions of the work. It is offered methods of the construction parameters designing planetary bit with many steps unaccented action, providing creation bit, beside which due to making the equal conditions of the work for all single rock destruction element occurs greatly full army raw material work of.
   The results of the basic researches have found the acknowledgement in the course of practical studies and were a base for making the engineering methods of the designing of planetary bit and designs planetary bit successfully practiced in working conditions.
   The keywords: drilling of holes, hole, bit, planetary bit, satellites, constructive parameters, profile butt end.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування конструктивних параметрів планетарних доліт безударної дії

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net