Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування методики прогнозу стійкості та способів керування покрівлею в очисних вибоях з урахуванням стохастичності впливаючих факторів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування методики прогнозу стійкості та способів керування покрівлею в очисних вибоях з урахуванням стохастичності впливаючих факторів

Анотації

Красько А.М. “Обґрунтування методики прогнозу стійкості та способів керування покрівлею в очисних вибоях з урахуванням стохастичності впливаючих факторів”. Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук за спецiальнiстю 05.15.11 – “Фізичні процеси гірничого виробництва”, Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2005.

   У роботі запропонований підхід до прогнозу зон обвалень у довгих очисних вибоях, що ґрунтується на стохастичній природі факторів, які обумовлюють стійкість покрівлі. Встановлені середньоквадратичні відхилення від найбільш вірогідних значень таких параметрів як міцність порід, опір механізованого кріплення та діючі у масиві напруження. Так, коливання міцності порід зменшуються за мірою підвищення коефіцієнту міцності за проф. Протодьяконовим. Коливання опору механізованого кріплення збільшується по мірі зносу комплексу. Коливання діючих у масиві напружень є приблизно постійними і становлять 6 МПа. Обґрунтований вид критерію стійкості покрівлі. На його підставі розраховується найбільш вірогідне значення критерію стійкості. На підставі значень коливань вхідних параметрів встановлюється коливання значення критерію стійкості. За цими даними окреслюються зони можливого обвалення порід у межах виїмкового стовпа при різній надійності прогнозу. Методика апробована у 2-й північній лаві шахти “Новодонецька”. Економічний ефект склав 143 тис. гривень.
   Ключовi слова: очисний вибій, обвалення, стохастичність, середньоквадратичне відхилення.

Красько А.Н. “Обоснование методики прогноза устойчивости и способов управления кровлей в очистных забоях с учетом стохастичности влияющих факторов”. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 – “Физические процессы горного производства”, Национальный горный университет, Днепропетровск, 2005.

   В работе предложен подход к прогнозу зон обрушений пород в длинных очистных забоях, который основан на стохастичной природе факторов, обуславливающих устойчивость кровли. Установлены среднеквадратичные отклонения от наиболее вероятных значений таких параметров как прочность пород, отпор механизированной крепи, действующие в горном массиве напряжения. Так, колебания прочности пород уменьшаются по мере повышения их прочности по шкале проф. Протодьяконова. Колебания отпора крепи увеличивается по мере увеличения износа механизированного комплекса. Колебания действующих в массиве напряжений являются примерно постоянными и составляют 6 МПа. Обоснован вид критерия устойчивости кровли. На его основе рассчитывается наиболее вероятное значение критерия устойчивости. Установлено, что величина отклонения критерия устойчивости кровли от его среднего значения уменьшается при увеличении действующих в кровле пласта напряжений, уменьшении прочности пород и неисправных секциях крепи. В этом случае точность определения границ зон обрушений кровли максимальная. С увеличением пороговой величины критерия устойчивости кровли точность определения границы возможных обрушений падает. Так, если критическая величина коэффициента устойчивости кровли составляет единицу, точность оценки границы обрушения при величине горного давления 60 МПа находится в пределах ±0,4, то есть 40%. При величине коэффициента устойчивости 2,0 и 3,0 погрешность оценки границы обрушения равна соответственно 0,85 и 2,3 или 42,5% и 76% при доверительном интервале оценок 95%. По известным колебаниям входных параметров рассчитывается возможное изменение значения критерия устойчивости кровли. Разработан метод построения границ областей возможного обрушения кровли в очистном забое, основанный на оконтуривании трех областей обрушений с разным уровнем риска. Контур области с максимальным значением критерия устойчивости отвечает минимальному риску прогноза, средним и минимальным – умеренному и максимальному рискам прогноза соответственно. Дано геомеханическое обоснование мероприятий по обеспечению устойчивости пород движущегося очистного забоя в зависимости от влияющих факторов и степени риска, основанное на ранжировании уровня мероприятий. В пределах области с максимальным риском обрушений следует применять специальные мероприятия по предотвращению возможности обрушений пород кровли. Качество и плотность предупредительных работ должно быть обратно пропорциональным величине критерия устойчивости в пределах указанной области. В пределах области умеренного риска планируются профилактические работы, имеющие меньшую стоимость и трудоемкость. В большинстве случаев можно ограничиться профилактической проверкой силовых элементов крепей (обратные клапаны, высоконапорная арматура, качество зеркал стоек, исправность маслостанции и т.д.). В зоне минимального риска обрушения достаточно вести специальный контроль обученным персоналом или специалистами маркшейдерско-геологической службы за состоянием кровли и поведением груди забоя и крепи. При возникновении предупредительных признаков (повышение интенсивности отслоения кровли, отжим груди забоя, увеличение конвергенции кровли и почвы, увеличение количества трещин, заколов) ранг зоны повышается, и в ней следует применять профилактические мероприятия аналогичные тем, которые рекомендуются для зоны второй категории. Методика опробована во 2-й северной лаве шахты “Новодонецкая”. Экономический эффект составил 143 тис. гривен.
   Ключевые слова: очистной забой, обрушения, стохастичность, среднеквадратичные отклонения.

Kras'ko A.N. “Development of a method for prediction of roof falls in longwall faces considering stochastic nature of factors that impact the roof stability”. Manuscript.

Candidate dissertation. Specialty 05.15.11 – “Physical processes in mining”. National Mining University, Dnipropetrovsk, 2005.

   New approach has been developed to forecast roof falls in longwall faces owing to consideration roof falls as stochastic process. Three groups of factors were separated for stochastic approach. It was established that roof falls are governed by strength of the roof, by ground pressure level and powered support resistance and bearing capacity. Parameters of distributions for these factor have been investigated and considered during roof fall prediction. Criterion of roof stability increases as UCS grows and reduces due to ground pressure and support resistance build up.
   Variation of the criterion is a function of partial standard deviations of the factors that impact roof stability and first partial derivation of the criterion by separate factors. Modified method of roof fall prediction consists of the next steps. On the first step, distribution of determined value of stability criterion should be found. Then variation of the criterion is calculated for every node of examined area as a function of ground pressure level, strength of the roof and powered support resistance. Regarding of this variations, three zones are determined, namely with high, moderate and low risk of roof fall. The strict measures should be employed in limits of high risk zone to enhance roof stability. Preventive measures are planned in limits of moderate risk of roof fall. In low risk zone, roof survey should be conducted only.
   New method of roof fall prediction has been introduced at Novodonetska coal mine that enhanced safety and material economy.
   Key words: coal seam, roof falls, longwall face, stochastic factors.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування методики прогнозу стійкості та способів керування покрівлею в очисних вибоях з урахуванням стохастичності впливаючих факторів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net