Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів технологічних схем розробки тонкожильних золоторудних родовищ України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів технологічних схем розробки тонкожильних золоторудних родовищ України

Анотації

Коровяка Є.А. “Обґрунтування параметрів технологічних схем розробки тонкожильних золоторудних родовищ України”. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – “Підземна розробка родовищ корисних копалин”. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2004 р.

   Дисертація присвячена питанням обґрунтування параметрів технологічних схем розробки тонкожильних крутопадаючих родовищ на базі вдосконалення процесів доставки руди в очисних блоках.
   За результатами виконаних досліджень, для розробки золоторудних родовищ Українського кристалічного щита, рекомендовані наступні системи розробки:
   1) з магазинуванням руди (потужність рудних тіл m < 1,2 м);
   2) діагональними смугами по підняттю з ущільненням закладного масиву вибухом (m < 1,2 м);
   3) з закладкою виробленого простору із застосуванням скребкового конвеєра для доставки відбитої руди по закладному масиву в очисній виробці з мінливою формою по падінню і простяганню (m = 1,2 - 1,5 м);
   4) з закладкою виробленого простору з застосуванням малогабаритних навантажувально-доставочних машин (m > 1,5 м).
   Запропоновані технологічні рішення, в умовах відсутності реальних об’єктів реалізації, впроваджені в методиці визначення раціональних параметрів технологічних схем розробки тонкожильних крутопадаючих родовищ з застосуванням малогабаритних навантажувально-доставочних машин та “Вихідних вимогах” до створення малогабаритної навантажувально-доставочної машини для розробки тонких крутопадаючих жил, які узгоджені з ІГТМ НАН України, затверджені та передані для використання ДПІ “Кривбаспроект”.
   Ключові слова: технологічні схеми розробки тонкожильних родовищ, доставка руди, втрати руди, гіпсометрія боків жили, закладний масив, адаптаційна здатність, малогабаритна навантажувально-доставочна машина, скребковий конвеєр.

Коровяка Е.А. “Обоснование параметров технологических схем разработки тонкожильных золоторудных месторождений Украины”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 – “Подземная разработка месторождений полезных ископаемых”. Национальный горный университет, Днепропетровск, 2004 г.

   Диссертация посвящена вопросам обоснования параметров технологических схем разработки тонкожильных крутопадающих месторождений на базе совершенствования процессов доставки руды в очистных блоках.
   В результате выполненных теоретических, аналитических и экспериментальных исследований, для разработки золоторудных месторождений Украинского кристаллического щита, рекомендованы следующие системы разработки:
   1) с магазинированием руды (мощность рудных тел m < 1,2 м);
   2) диагональными полосами по восстанию с уплотнением закладочного массива взрывом (m < 1,2 м);
   3) с закладкой выработанного пространства и с применением скребкового конвейера для доставки отбитой руды по закладочному массиву в очистной выработке с изменчивой формой по падению и простиранию (m =1,2 - 1,5 м);
   4) с закладкой выработанного пространства с применением малогабаритных погрузочно-доставочных машин (m > 1,5 м).
   Установлено, что величины потерь руды изменяются в пределах 12 - 15 % и линейно зависят от гипсометрии боков жилы, образуемой в результате мелкошпуровой отбойке рудных тел, а также угла залегания жилы; влажности выпускаемой руды и величины фракций сыпучего материала.
   Установлено, что обоснование конструктивных параметров создаваемых погрузочно-доставочных машин (длина ℓ=3,0 м, ширина b=0,8 м, высота с поднятым ковшом h=1,8 м) необходимо решать путем имитационного моделирования их адаптационных возможностей в узкой очистной выработке с параметрами: минимальная ширина очистного пространства mmin =1,2 м, неровность боков очистной выработки bл=bв= 0,2-0,25 м, изменение направления динамической оси выработки α0 =15 град, шаг перемещения забоя а1 = 2,0 м.
   Установлены следующие конструктивные параметры рабочего органа малогабаритной погрузочно-доставочной машины: объем ковша Vк = 0,3 м3, длина днища ковша lк = 0,76 м, ширина ковша Вк = 0,76 м, высота ковша спереди Н = 0,91 м, высота днища ковша hД = 0,3 м.
   Для повышения эффективности работы погрузочных машин рекомендуется использовать вибрирование ковша. Так, для установленного объема горной массы 81 м3, подлежащего погрузке, при длине полу блока 25 м, коэффициенте разрыхления равном Kр = 1,5 и выемочной мощности 1,2 м, время доставки к рудоспуску, при непрерывной работе малогабаритной погрузочно-доставочной машины с жестким ковшом, будет составлять ≈ 10 часов, а при виброковше - ≈ 7 часов.
   Предложенные технологические решения, в условиях отсутствия реальных объектов, внедрены в методике определения рациональных параметров технологических схем разработки тонкожильных крутопадающих месторождений с применением малогабаритных погрузочно-доставочных машин и “Исходных требованиях” на создание малогабаритной погрузочно-доставочной машины для разработки тонких крутопадающих жил, которые согласованы с ИГТМ НАН Украины, утверджены и переданы для использования ГПИ “Кривбасспроект”.
   Ключевые слова: технологические схемы разработки тонкожильных месторождений, доставка руды, потери руды, гипсометрия боков жилы, закладочный массив, адаптационная способность, малогабаритная погрузочно-доставочная машина, скребковый конвейер.

Korovyaka E.A. “Grounding of Parameters of Technology for Thin-veined Gold Deposits Exploitation in Ukraine”. – Manuscript.

Thesis for a Candidate’s degree in the field of Mining, 05.15.02. National Mining University, Dnipropetrovsk, 2004.

   The dissertation paper concerns the problems of grounding of technology for thin-veined steep sloped gold deposit mining on the basis of ore delivery process improvement in mines.
   The following systems for gold mining on Ukrainian crystal shield are recommended as a result of theoretical, analytical and experimental research:
   1) 1. with ore shrinkage when thickness of ore bodies is m < 1,2m;
   2) with diagonal stripes up-dip when filling mass is compacted by means of blasting m < 1,2m;
   3) with packing a goaf use of a flight conveyer to deliver broken-down ore along filling mass when stope is of variable shape both on slope and strike (m = 1,2 - 1,5 m);
   4) with packing a goaf while using compact loading and delivery machines (m > 1,5m).
   As there are no real units the technology was implemented to determine rational parameters while exploitating thin-veined steep sloped deposits with the help of loading and delivery machines. Besides, it was used in “Initial Demands” to manufacture compact loading and delivery machine for thin steep sloped veins. Those “Demands” have been agreed with the IGTM of the NAS of Ukraine, confirmed and transfered to “Kryvbasproject” SPI.
   Key words: technology for thin-veined deposit exploitation; ore delivery; ore losses; hypsometry of vein’s sides; filling mass; adaptation ability; compact loading and delivery machine; flight conveyer.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів технологічних схем розробки тонкожильних золоторудних родовищ України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net