Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Геомеханіка управління стійкістю просторової системи масив-зміцнені породи-кріплення підземних виробок
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геомеханіка управління стійкістю просторової системи масив-зміцнені породи-кріплення підземних виробок

Анотації 

Ковалевська І.А. “Геомеханіка управління стійкістю просторової системи масив-зміцнені породи-кріплення підземних виробок”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – “Фізичні процеси гірничого виробництва”. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2004.

   Захищаються установлені закономірності впливу змінюваної у просторі реакції підсистеми "зміцнені породи-кріплення" на стійкість граничного стану знеміцнених порід зони граничної рівноваги та формування просторової епюри навантаження на кріплення від ваги порід зони нестійкої рівноваги, а також закономірності впливу просторової неоднорідності геометричних, механічних і силових параметрів підсистеми "зміцнені породи-кріплення" на її напружено-деформований стан. Виявлені закономірності в комплексі з розробленими критеріями оптимізації режимів взаємодії геомеханічної системи "масив-зміцнені породи-кріплення" є науковою основою для удосконалення конструктивно-технологічних схем зміцнення приконтурного масиву анкерами та сумішами, що твердіють. Створено алгоритм оптимізації режимів взаємодії системи "масив-зміцнені породи-кріплення", який ураховує просторовий характер періодичних змін її геометричних, механічних і силових параметрів. Розроблено метод прогнозу проявів гірського тиску і метод розрахунку напружено-деформованого стану підсистеми "зміцнені породи-кріплення". Сформульовано новий у просторовій постановці комплекс ресурсозберігаючих критеріїв рівноміцності підсистеми "зміцнені породи-кріплення" та її адаптації до характеру проявів гірського тиску, де за інструмент керування її станом використані регульовані геометричні, механічні та силові параметри підсистеми. На цій базі створена група нових методів розрахунку раціональних параметрів кріплень, які працюють зі зміцненням приконтурних порід анкерами та сумішами, що твердіють.
   Здійснено виготовлення та випробування нового основного і допоміжного тампонажного обладнання, елементів анкерного і рамно-анкерного кріплень. Основний зміст роботи відображено у 5-ти монографіях, 15-ти статтях і 4 доповідях на міжнародних симпозіумах і конференціях.
   Ключові слова: гірнича виробка, стійкість, породний масив, зміцнення, анкери, рамне кріплення, тампонаж, параметри, розрахунок, ресурсозбереження.

Ковалевская И.А. “Геомеханика управления устойчивостью пространственной системы “массив-упрочненные породы-крепь подземных выработок”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.11 – “Физические процессы горного производства”. Национальный горный университет, Днепропетровск, 2004.

   Защищаются установленные закономерности влияния изменяющейся в пространстве реакции подсистемы "упрочненные породы-крепь" на устойчивость предельного состояния разупрочненных пород зоны предельного равновесия и формирование пространственной эпюры нагрузки на крепь от веса пород зоны неустойчивого равновесия, а также закономерности влияния пространственной неоднородности геометрических, механических и силовых параметров подсистемы "упрочненные породы-крепь" на ее напряженно-деформированное состояние. Выявленные закономерности в комплексе с разработанными критериями оптимизации режимов взаимодействия геомеханической системы "массив-упрочненные породы-крепь" являются научной основой для совершенствования конструктивно-технологических схем упрочнения приконтурного массива анкерами и твердеющими смесями. Создан алгоритм оптимизации режимов взаимодействия системы "массив-упрочненные породы-крепь", учитывающий пространственный характер периодических изменений ее геометрических, механических и силовых параметров. Разработан метод прогноза проявлений горного давления, учитывающий произвольные изменения ее реакции как в поперечном, так и продольном сечениях выработки. Установлена область соотношения параметров, при которых необходимо учитывать периодические изменения вдоль выработки реакции подсистемы "упрочненные породы-крепь" и нагрузки на нее, что позволяет научно-обоснованно применять упрощенные плоские расчетные схемы взамен пространственных в конкретной горно-геологической ситуации сооружения выработки. Разработан принципиально новый метод расчета напряженно-деформированного состояния подсистемы "упрочненные породы-крепь", учитывающий пространственные периодические изменения ее геометрических, механических и силовых параметров, которые характерны для современных технологий упрочнения приконтурных пород анкерами и твердеющими смесями. Сформулирован новый в пространственной постановке комплекс ресурсосберегающих критериев равнопрочности подсистемы "упрочненные породы-крепь", где в качестве инструмента управления ее состоянием использованы регулируемые геометрические, механические и силовые параметры подсистемы, что позволяет повысить ее грузонесущую способность без увеличения материалоемкости. Создана новая группа методов расчета рациональных параметров крепей, работающих с упрочнением приконтурных пород анкерами и твердеющими смесями, которые отличаются одновременной реализацией в пространстве ресурсосберегающих условий равнопрочности и адаптации к характеру проявлений горного давления.
   Осуществлено изготовление и испытание нового основного и вспомогательного тампонажного оборудования, элементов анкерной и рамно-анкерной крепей. Основное содержание работы отражено в 5-и монографиях, 15-и статьях и 4-х докладах на международных симпозиумах и конференциях.
   Ключевые слова: горная выработка, устойчивость, породный массив, упрочнение, анкер, рамная крепь, тампонаж, параметры, расчет, ресурсосбережение.

Kovalevskaya I.A. “Geomechanic management of tree-dimentional system “massif-strengthening rocks-support of undeground working” – the manuscript.

The thesis on reception of a scientific degree of Dr. Sci. Tech. on a specialty 05.15.11 – “Physical processes of mining”. National Mining University, Dnepropetrovsk, 2004.

   Established laws of influence of reaction of subsystem is changing in space and influence to border state stability of strengthening rocks border balance and formation of spatial diagram of loadings on support from weight of rock in crack zone, heterogeneity of geometrical, mechanical and force parameters of a subsystems “strengthening rocks-support” to its strain – stressed state. The revealed laws in a complex with the developed criteria of optimization of models of interoperability of geomechanical system “massif-strengthening rocks-support” are seen. These laws forms a scientific basis for improvement of constructive – technological diagrams of strengthening border massif with anchors and hardening mixtures. The algorithm of optimization of modes of interoperability of system “massif-strengthening rocks-support” is created that takes into account spatial character of fluctuations of its geometrical, mechanical and force parameters. The method of the forecast of display of rock pressure and a method of calculation of strain – stressed conditions of a subsystems “strengthening rocks-support” are developed.
   The new complex in spatial statement of resource saving criteria of equal firmness of the subsystems “strengthening rocks-support” is stated here. Regulated geometrical, mechanical and force parameters of subsystem are the tool of its state management the created. New group of methods of calculation of rational parameters of support which interlace with strengthening of border rocks with anchors and hardening mixtures.
   Manufacturing and test new the basic and auxiliary isolating equipment, elements of anchor and frame-anchor support are carried out. The basic content of work are shown in 5 monographies, 15 articles and 4 reports on international simposiums and conferences.
   Key words: mining working, stability, rock massif, strengthening, an anchor, frame support, isolating, parameters, calculation and resource saving.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
“Геомеханіка управління стійкістю просторової системи масив-зміцнені породи-кріплення підземних виробок”

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net