Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування ефективних параметрів буропідривних робіт при проходці вертикальних шахтних стволів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування ефективних параметрів буропідривних робіт при проходці вертикальних шахтних стволів

Анотації 

Купенко І.В. Обґрунтування ефективних параметрів буропідривних робіт при проходці вертикальних шахтних стволів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.04 – “Шахтне та підземне будівництво”. Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровськ, 2004.

   Ефективність підривних робіт при проходці вертикальних стволів знижується у зв’язку з груповими неповними детонаціями та відказами через переміщення патронів ВВ вздовж шпуру під впливом вибуху зближеного заряду і порушення його суцільності під впливом процесу воронкоутворення. Експериментально встановлена залежність зміни величини переміщення патронів ВР шпурового заряду у часі та максимальна дальність передачі детонації між патронами через воду. Вперше запропонований параметр “фактична енергія продуктів вибуху зарядів у шпурі”, що враховує коефіцієнт заряджання шпура. На базі аналітичних досліджень встановлена залежність максимально можливого значення радіуса воронки вибуху від параметра “повна енергія продуктів вибуху заряда у шпурі в різних умовах. Підтверджена доцільність використання зворотного способу ініціювання шпурових зарядів ВР при здійсненні підривних робіт при проходці вертикальних шахтних стволів. Запропоновано конструкції патрона-бойовика та шпурового заряда ВР для реалізації зворотного способа ініціювання зарядів ВР. На базі усіх досліджень розроблена технологія буропідривних робіт при проходці вертикальних шахтних стволів.
   Ключові слова: буропідривні роботи, вертикальний шахтний ствол, ефективні параметри, воронкоутворення, переміщення патронів ВР, зворотне ініціювання шпурових зарядів ВР.

Купенко И.В. Обоснование эффективных параметров буровзрывных работ при проходке вертикальных шахтных стволов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидат технических наук по специальности 05.15.04 – “Шахтное и подземное строительство”. Национальный горный университет Министерства образования и науки Украины, Днепропетровск, 2004.

   Диссертация посвящена вопросам эффективности взрывных работ при проходке вертикальных шахтных стволов.
   Основная идея работы состоит в повышении надежности взрывания шпуровых зарядов ВВ и повышении технико-экономических показателей при проходке вертикальных шахтных стволов за счет усовершенствования пространственных, временных и конструктивных параметров паспортов буровзрывных работ.
   Проведен анализ состояния технологии взрывных работ при проходке стволов. В настоящее время наибольшее распространение получили схемы, предполагающие применение коротких оконтуривающих шпуров, которые предопределяют точность проектного контура ствола. Однако, при ведении взрывных работ с использованием таких шпуров имеют место систематические групповые отказы. Основные причины этого явления – подвижка патронов ВВ вдоль шпура под влиянием взрыва сближенного заряда, а также нарушение сплошности заряда в результате процесса воронкообразования.
   Проведенные шахтные эксперименты позволили установить закономерность изменения величины подвижки патронов зарядов ВВ в шпурах заполненных водой во времени в результате взрыва соседнего шпурового заряда ВВ.
   Установлена максимальная дальность передачи детонации между патронами аммонала скального № 1 прессованного через воду.
   При изучении процесса воронкообразования впервые предложено использовать параметр “фактическая энергия продуктов взрыва заряда в шпуре”, который учитывает коэффициент заряжания шпура. Аналитическим путем установлена зависимость максимально возможного значения радиуса воронки взрыва от полной энергии продуктов взрыва заряда в шпуре в различных условиях. На базе шахтных экспериментов установлена зависимость радиуса воронки взрыва заряда ВВ от длины линии наименьшего сопротивления при взрывании в подтоплением водой забое.
   Подтверждены многочисленные преимущества обратного способа инициирования шпуровых зарядов ВВ перед прямым. Изучено влияние способа инициирования шпуровых зарядов ВВ на продолжительность второй фазы уборки породы и проходческого цикла в целом. Предложены конструкции патрона-боевика и шпурового заряда ВВ для реализации обратного способа инициирования зарядов ВВ.
   На основе результатов перечисленных выше исследований разработана и внедрена в производство технология буровзрывных работ при проходке вертикальных шахтных стволов.
   Ключевые слова: буровзрывные работы, вертикальный шахтный ствол, эффективные параметры, воронкообразование, подвижка патронов ВВ, обратное инициирование шпуровых зарядов ВВ.

I. Kupenko. The substantiation of the effective drilling-and-blasting operations parameters during vertical shaft sinking. – Manuscript.

A thesis to obtain candidate of technical science degree according to the occupation 05. 15. 04. – “Mine and underground construction”. National University of Mines of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnepropetrovsk, 2004.

   The blasting operations efficiency during vertical shaft sinking reduces due to group incomplete detonations because of explosive cartridges transference along the blast-hole under the influence of connivent charge explosion and its uniformity violation under the influence of crater formation process. The dependence of change of relocation bias of blast-hole charge explosive cartridges in time and detonation transmission maximum remoteness between the cartridges through the water was found as the experimental results. For the first time there was suggested the parameter “The complete energy of charges explosion production in a blast hole”, which takes into account the coefficient of blast-hole charging. On the base of analytical investigations there was found the dependence of maximum possible explosion crater radius value on the parameter “The complete energy of charges explosion production in a blast hole” in different conditions. There was confirmed the expediency of the use of inverse method of initialization of blast-hole explosive charging, carrying out blasting operations during vertical shaft sinking. There was also suggested construction of cartridge and blast-hole explosive charging for realization of the inverse method of initialization of explosive charges. Taking into account all the investigations there was developed drilling-and-blasting operations technology during vertical shaft sinking.
   Key words: drilling-and-blasting operations, vertical shaft, effective parameters, explosive cartridges transference, inverse initialization of blast-hole explosive charging.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування ефективних параметрів буропідривних робіт при проходці вертикальних шахтних стволів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net