Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Наукове забезпечення систем моніторингу процесів спрацювання механізмів гірничо-збагачувального обладнання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Наукове забезпечення систем моніторингу процесів спрацювання механізмів гірничо-збагачувального обладнання

Анотації 

Кіяновський М.В. Наукове забезпечення систем моніторингу процесів спрацювання механізмів гірничо-збагачувального обладнання. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.06 - “Гірничі машини”. Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2003.

   Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності використання і забезпечення працездатності обладнання гірничо-збагачувальних виробництв.
   В роботі розвинуто новий напрям забезпечення працездатності гірничих машин шляхом обґрунтування доцільності впровадження моніторингових стратегії експлуатації “за станом”, розробки її наукових засад, методу та засобів діагностичного моніторингу процесів спрацювання обладнання. В результаті досягнуто скорочення експлуатаційних витрат на відновлення працездатності обладнання на 30%.
   Встановлено вплив конструктивно-технологічних та динамічних чинників обладнання на швидкість процесів його спрацювання, розроблено засоби зниження швидкості спрацювання шляхом моніторингу і керування енергетичним рівнем процесів спрацювання. Результати роботи застосовано в технологіях формування адаптивних до технічного стану обладнання гнучких регламентів експлуатації та ремонтно-профілактичного обслуговування, впровадження яких показало високу ефективність їх використання.
   Ключові слова: збагачувальне обладнання, спрацювання, моніторинг, ефективність, динамічні моделі працездатності, стратегії експлуатації, адаптивне обслуговування.

Кияновский Н.В. Научное обеспечение систем мониторинга процессов износа горно-обогатительного оборудования. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.05.06 - “Горные машины”. - Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2003.

   В диссертации выполнен анализ эффективности средств обеспечения работоспособности оборудования горно-обогатительных производств в процессах эксплуатации.
   В исследованиях установлено, что низкая эффективность обогатительных производств во многом обусловлена большими затратами на обеспечение работоспособности их оборудования, которые обусловлены существенными недостатками существующих систем планово-предупредительного восстановления его работоспособности, которые традиционно используют статистические модели надежности. Эти затраты достигают 15-60 % себестоимости конечного продукта этих производств.
   Для устранения недостатков существующих методов обеспечения надежности обогатительного оборудования в экспериментальных, промышленных и теоретических исследованиях установлено, что снижение эксплуатационных затрат на восстановление работоспособности оборудования может быть достигнуто при контроле технического состояния по содержанию и характеру динамических реакций элементов оборудования на производственный процесс и построении мероприятий по восстановлению работоспособности оборудования, содержание, объемы и сроки выполнения которых адекватны его техническому состоянию и закономерностям формирования его надежности.
   На примере оборудования (фабрик измельчения, обогащения, агломерации, окомкования и др.) исследованы и установлены закономерности изменения динамических реакций типовых узлов и механизмов технологических систем горно-обогатительных производств при наличии, зарождении и развитии дефектов, которые обуславливают потерю работоспособности оборудования в условиях эксплуатации.
   Теоретически исследованы условия формирования динамических реакций типовых элементов конструктивных схем технологического оборудования в зависимости от состояния и степени развития статических и динамических параметров дефекта, что позволяет формировать адаптивные к техническому состоянию оборудования, регламенты его обслуживания.
   Опираясь на эти результаты разработаны основы теории процессов эксплуатации, методы моделирования процессов изменения свойств надежности оборудования в ходе его производственного использования, на основе построения динамических параметрических моделей надежности, где в качестве параметров модели используются интегральные динамические параметры функционирования элементов оборудования как колебательных систем. Это позволяет вести контроль надежности в реальном времени и адаптивное восстановление работоспособности оборудования “по состоянию” с помощью гибких регламентов технического обслуживания. Эффективность такой стратегии эксплуатации для обогатительного оборудования доказана с учетом закономерностей взаимосвязи процессов технического обслуживания и изменения технического состояния оборудования и выражается в снижение эксплуатационных затрат на восстановление работоспособности оборудования до 25-30%, увеличение использования ресурса на 30-90% по сравнению с существующими стратегиями эксплуатации по наработке.
   На основании выполненных исследований, научно обосновано и реализовано систему технологий мониторинга для адаптивного управления процессом эксплуатации оборудования “по состоянию”, которая учитывает разный технический, организационный и финансовый уровень современных производств горно-обогатительной отрасли:
   - цифровые технологии мониторинга технического состояния на основании энергетических характеристик дефектов, которые обеспечивают безаварийность и регламенты возобновления работы оборудования в реальном времени;
   - технологии формирования гибких регламентов технического обслуживания на основе аппаратного и мобильного мониторинга технического состояния и надежности;
   - технологии формирования гибких регламентов технического обслуживания на основе искусственного интеллекта и экспертных систем обеспечения надежности оборудования;
   - технологии специальной подготовки и переподготовки специалистов, а также соответствующее математическое, информационное и программное обеспечение, которые создают систему знаний и условия использования малозатратных средств метода адаптивного обеспечения надежности.
   От внедрения адаптивного обеспечения эксплуатационной надежности оборудования на предприятиях отрасли по подтвержденным данным, достигается экономический эффект за счет сокращения эксплуатационных затрат на поддержку работоспособности оборудования не менее чем на 25% ежегодно.
   Ключевые слова: обогатительное оборудование, износ, эффективность, динамические модели работоспособности, стратегии эксплуатации, адаптивное обслуживание.

Kiyanovskiy N.V. Elaboration of scientific mechanisms wear processes monitoring systems bases of mountain-concentrating equipment. -Manuscript.

The dissertation is presented for conforming the Doctor of Technical Sciences degree on a speciality 05.05.06 - ”Mining machines”. - Krivoy Rog Technical University , Krivoy Rog , 2003.

   Dissertation is devoted by question of use effectiveness rise and guaranteeing of operational equipment reliability of mining-concentrating productions. In work developed new reliability guaranteeing direction of mountain engines by dint of theoretical effectiveness basing, methods developments and equipment capacity renewing processes inculcations on base of strategies of technical service “for state".
   Set influence of constructively-technological and dynamic factors of equipment on speed of processes of his working, developed the working speed lowering methods by dint of to monitoring and managing power working processes level. Developed the scientific bases inexpenditure of equipment reliability guaranteeing methods, inculcation of which showed high effectiveness of their use. The job Perfomance employed in forming technologies of flexible regulations adaptable to technical equipment state of his repair-prophylactic service.
   Key words : mining and treatment equipment, processes monitoring, effectiveness, dynamically modeling reliability, strategies of technical service, adaptive service.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Наукове забезпечення систем моніторингу процесів спрацювання механізмів гірничо-збагачувального обладнання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net