Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Вдосконалення методики прогнозування деформацій основ споруд, що підроблюються
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалення методики прогнозування деформацій основ споруд, що підроблюються

Анотації 

Кучин О.С. Вдосконалення методики прогнозування деформацій основ споруд, що підроблюються. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.01 – „Маркшейдерія”. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ Міністерство освіти і науки України, 2004.

   У дисертаційній роботі вирішена науково-технічна задача прогнозування деформацій основ підроблюваних споруд, а також горизонтальних зрушень і деформацій земної поверхні для умов розробки пологих вугільних пластів у Західному Донбасі і закінченому процесі зрушення. Результати досліджень дозволяють уточнити застосовану в даний час методику визначення ушкоджень підроблюваних будівель і умов безпечної виїмки запасів вугілля під ними.
   Запропоновані удосконалені параметри процесу зрушення земної поверхні в умовах Західного Донбасу та удосконалена методика визначення показника сумарних деформацій підроблюваних споруд.
   Ключові слова: підроблювана споруда, зрушення і деформації земної поверхні, параметри процесу зрушення, коефіцієнти умов роботи, напівмульда, очисна виробка, зона впливу очисних робіт.

Кучин А.С. Совершенствование методики прогнозирования деформаций оснований подрабатываемых сооружений. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.15.01 – “Маркшейдерия”. Национальный горный университет, Днепропетровск, 2004.

   В диссертационной работе решена научно-техническая задача прогнозирования деформаций оснований подрабатываемых сооружений, а также горизонтальных сдвижений и деформаций земной поверхности для условий разработки пологих угольных пластов в Западном Донбассе и закончившемся процессе сдвижения, результаты которой позволяют уточнить применяемую в настоящее время методику определения повреждений подрабатываемых зданий и условий безопасной выемки угля под ними.
   На основе анализа результатов экспериментальных натурных наблюдений выполнена количественная оценка угловых параметров процесса сдвижения, максимальных величин горизонтальной и вертикальной составляющих сдвижения с учетом влияния на них направления отработки очистной выработки. Получена зависимость граничных углов и углов полных сдвижений от глубины ведения горных работ, которая представлена в работе графически и аналитически.
   Для полумульд со стороны разрезной печи, со стороны подготовительных выработок и со стороны остановки очистного забоя для условий залегания угольных пластов в Западном Донбассе и закончившегося процесса сдвижения установлены типовые кривые распределения горизонтальных сдвижений и деформаций.
   На основе полученных параметров процесса сдвижения предложена методика, позволяющая рассчитывать ожидаемые величины горизонтальных сдвижений и деформаций с максимальными погрешностями соответственно 16% и 30%. В результате уточнения методики и параметров сдвижения погрешности определения ожидаемых горизонтальных сдвижений и деформаций снижены в 3 раза.
   Исследованы зависимости условий работы деформаций земной поверхности в пределах контура сооружения в зависимости от его геометрических характеристик и горно-геологических условий подработки. Установлено, что применение существующих коэффициентов условий работы для осреднения деформаций не позволяет учитывать горно-геологические условия подработки объекта, ограничиваясь только его размерами. Предложен способ определения показателя суммарных деформаций основания подрабатываемых сооружений без применения постоянных коэффициентов условий работы, который адаптирован для различных вариантов расположения сооружения в мульде.
   Предложена классификация зон влияния деформаций в мульде на подрабатываемые сооружения и способы расчета деформирования их оснований в каждой из зон на основании собственных теоретических исследований и обобщения исследований других авторов. Это позволит более эффективно учитывать влияние деформаций земной поверхности для обеспечения сохранности подрабатываемых сооружений.
   Полученные в работе научные и практические результаты позволят более рационально назначать меры охраны для подрабатываемых сооружений и устанавливать условия безопасной выемки запасов под ними.
   Ключевые слова: подрабатываемое сооружение, сдвижения и деформации земной поверхности, параметры процесса сдвижения, коэффициенты условий работы, полумульда, очистная выработка, зона влияния очистных работ.

Kuchin A.S. Perfecting of a technique of forecasting of strains of the foundation of buildings which are earned additionally. – Manuscript.

The dissertation on obtaining a scientific degree of the candidate of engineering science in a speciality 05.15.01 – “Mine surveying”. National mining university, Dnipropetrovsk, 2004.

   In dissertation is solved the scientific and technical task of forecasting of strains of buildings which are earned additionally, horizontal transitions and strains of a surface for conditions of mining of flat coal seams in the Western Donbass at the completed process of transition. Outcomes of researches enable to specify a technique of definition of damages of buildings at mining flat coal seams.
   New parameters of process of transition of a surface in conditions of the Western Donbass and a technique of definition of an index of summarized strains of buildings which are earned additionally are offered.
   Key words: building, transitions and strains of a surface, parameters of process of transition, factors of operating conditions, coal face, zone of influence.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалення методики прогнозування деформацій основ споруд, що підроблюються

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net