Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Корекція рухових якостей дітей середнього дошкільного віку з порушенням зору
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Корекція рухових якостей дітей середнього дошкільного віку з порушенням зору

 Анотації

Ковиліна В.Г. Корекція рухових якостей дітей середнього дошкільного віку з порушенням зору. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка. – Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (м. Одеса), Одеса, 2004.

   Дослідження присвячено проблемі корекції рухових якостей дітей середнього дошкільного віку з порушенням зору засобами фізичного виховання. Метою дослідження було розробка та перевірка методики корекції рухових якостей дітей з порушенням зору, вивчення змін фізичного розвитку, функціональних можливостей і рухової підготовленості в досліджуваних під впливом занять. Педагогічними умовами корекції рухових якостей дітей з порушенням зору виступили: комплексний підхід до організації фізичного виховання дітей дошкільного віку; організація корекційно-педагогічного середовища у процесі фізичного виховання дітей з вадами зору; врахування особливостей зорового сприйняття в дітей у процесі фізичного виховання; корекційна спрямованість занять з фізичного виховання в дошкільному закладі; лікарсько-педагогічний контроль на заняттях з фізичної культури. Доведено позитивний вплив розробленої методики на зорові функції дітей з порушенням зору.
   Ключові слова: корекція, фізичний розвиток, рухові якості, діти з порушенням зору, комплексний підхід.

Ковылина В.Г. Коррекция двигательных качеств детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.03 – коррекционная педагогика. – Южно-Украинский государственный педагогический университет имени К.Д.Ушинского (г. Одесса), – Одесса, 2004.

   Диссертационное исследование было направлено на определение и научное обоснование проблемы коррекции двигательных качеств детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения, изучение состояния физического развития, функциональных возможностей и двигательной подготовленности дошкольников, обоснование форм, содержания и методов коррекционно-педагогической работы в процессе физического воспитания, научное обоснование педагогических условий коррекционно-педагогической работы для оптимизации физического воспитания, разработку и проверку экспериментальной методики коррекции двигательных качеств детей с нарушением зрения.
   В первой главе “Состояние проблемы коррекции двигательных качеств детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения в теории и практике специальной педагогики” раскрыта роль физического воспитания в развитии двигательных качеств и укреплении здоровья детей, дана характеристика нарушений зрения у детей, показаны особенности физического, функционального развития и состояния двигательной подготовленности дошкольников с нарушением зрения.
   Результаты теоретических исследований свидетельствуют о том, что специфика физического воспитания в дошкольных учреждениях для детей с нарушением зрения определяется особенностями развития детей, обусловленными нарушением зрения. Нарушение зрения сдерживает формирование зрительно-двигательных взаимосвязей, отрицательно сказывается на овладении движениями, поэтому необходима специальная работа по коррекции двигательных нарушений в специальных условиях и тесной взаимосвязи с лечебно-восстановительной работой.
   Во второй главе “Изучение состояния физического развития, функциональных возможностей, двигательной подготовленности детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения” определены методы и организация исследования, проведен сравнительный анализ физического развития, функциональных возможностей и двигательной подготовленности детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения и нормально развивающихся сверстников. Исследование показало, что у детей со зрительной патологией в силу недостаточной двигательной активности, сложностями зрительно-двигательной ориентации замедляется физическое развитие и двигательная подготовленность. На основе полученных данных определены основные пути повышения эффективности коррекционно-компенсаторной работы, направленной на преодоление имеющихся недостатков развития детей с нарушением зрения средствами физической культуры.
   В третьей главе “Коррекция двигательных качеств детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения” определены педагогические условия коррекции двигательных качеств детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения: комплексный подход к организации физического воспитания детей дошкольного возраста; организация коррекционно-педагогической среды в процессе физического воспитания детей с нарушением зрения; учет особенностей зрительного восприятия у детей в процессе физического воспитания; коррекционная направленность занятий по физическому воспитанию в детском саду; врачебно-педагогический контроль на занятиях физической культурой. Комплексный подход состоял из сочетания педагогических и медицинских средств в коррекции и компенсации нарушений у детей, в комплексном использовании форм физического воспитания (занятия, гимнастика, игры, развлечения и т.д.) в соединении с пропедевтическими курсами. В основе организации коррекционно-педагогической среды лежал системный подход к коррекционно-развивающему обучению, которое включает социально-бытовые и офтальмо-гигиенические условия обеспечения здоровья, физического развития, преодоление двигательных нарушений и повышения уровня двигательной подготовленности детей. Развитие зрительного восприятия осуществлялось в тесной взаимосвязи с лечебной, восстановительной и педагогической работой. Активизация зрительных функций проводилась через активную двигательную деятельность детей, причем формирование различных способов восприятия движений опиралось как на зрительные, так и слуховые и кинестетические функции. Структура занятий, их содержание, методы проведения зависели от характера зрительных нарушений, вторичных отклонений, уровня развития двигательных умений, навыков и особенностей лечебно-восстановительного процесса. Лечебно-педагогический контроль на занятиях физической культуры осуществлялся по состоянию здоровья, физического развития, динамики развития движений у детей и организации двигательного режима.
   В исследовании представлена сравнительная характеристика показателей двигательных качеств детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, проведен анализ изменений зрительных функций у детей с аномалиями рефракции и косоглазием.
   Коррекция недостатков физического развития, двигательных качеств, активизация зрительных функций подтвердили эффективность экспериментальной работы по коррекции двигательных качеств детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения.
   Ключевые слова: коррекция, физическое развитие, двигательные качества, дети с нарушением зрения, комплексный подход.

Kovylina V.G. Correction of movement abilities for children preschool age with poor eyesight. Manuscript.

The research applying for the degree of candidate of Pedagogical Sciences in the specialty 13.00.03 – Correcting Pedagogic. – The South-Ukrainian State Pedagogical University named after K.D.Ushinskiy. Odessa. 2004.

   Investigation is devoted to the problem of searching affective methods of correction for children with poor eyesight physical development in the conditions of specialized infant school. The aim of this investigation is in theoretical ground of the experiment method development and determination of pedagogical conditions formation for children preschool age with poor eyesight movement abilities. It was demonstrated that together with general tasks for health protection, physical training directed on overcoming defects in physical growth and development, correction of movement sphere, activation of visual function of children with poor eyesight. Had been developed special equipment for movement abilities correction, implemented preparatory courses in the process of mastering difficult kinds of movement, conducted special corrective exercises and games as necessary conditions of corrective-pedagogical work by means of physical training.
   Key words: correction, physical growth and development, movement abilities, children with poor eyesight, comprehensive approach.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Корекція рухових якостей дітей середнього дошкільного віку з порушенням зору

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net