Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення ресурсу штангової колони при видобутку парафінистих нафт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ресурсу штангової колони при видобутку парафінистих нафт

Анотації 

Копей В.Б. Підвищення ресурсу штангової колони при видобутку парафінистих нафт. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.12 – Машини нафтової і газової промисловості. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, 2004.

   Дисертація присвячена питанню підвищення ресурсу колони насосних штанг (штангової колони) та боротьби зі смоло-парафіновими утвореннями (СПУ) при видобутку парафінистих нафт.
   На основі статистичних даних по відмовам колон насосних штанг виявлено залежності частоти відмов елементів колони від основних експлуатаційних чинників. Розроблено наукові принципи раціонального проектування обладнання для підвищення ресурсу колони насосних штанг та боротьби з СПУ: протекторів для насосних штанг і штангообертачів. Запропоновано способи прогнозування і підвищення ресурсу сталевих і склопластикових насосних штанг та їх муфтових різьбових з’єднань при застосуванні цього комплексу обладнання. Проведено промислові випробування удосконалених склопластикових насосних штанг, протекторів і штангообертачів та обраховано економічну ефективність їх використання.
   Розроблений комплекс обладнання пройшов промислову апробацію і впроваджений в НГВУ “Долинанафтогаз”.
   Ключові слова: колона насосних штанг, смоло-парафінисті утворення, протектор для насосних штанг, штангообертач, склопластикова насосна штанга, муфтове з’єднання насосних штанг.

Копей В.Б. Повышение ресурса штанговой колонны при добыче парафинистых нефтей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.12 – Машины нефтяной и газовой промышленности. – Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, г. Ивано-Франковск, 2004.

   Диссертация посвящена вопросу повышения ресурса колонны насосных штанг (штанговой колонны) и борьбы со смоло-парафиновыми образованиями (СПО) при добыче парафинистых нефтей.
   На основе статистических данных по отказам колонн насосных штанг выявлены зависимости частоты отказов элементов колонны от основных эксплуатационных факторов. Разработаны принципы рационального проектирования оборудования для повышения ресурса колонны насосных штанг и борьбы со СПО: протекторов для насосных штанг и штанговращателей. Предложены способы прогнозирования и повышения ресурса стальных и стеклопластиковых насосных штанг и их муфтовых резьбовых соединений при применении этого комплекса оборудования. Проведены промышленные испытания усовершенствованных стеклопластиковых насосных штанг, протекторов и штанговращателей и оценена экономическая эффективность их использования.
   Разработанный комплекс оборудования прошел промышленную апробацию и внедрен в НГДУ “Долинанафтогаз”.
   Во вступлении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель и задачи исследований, научная новизна и практическое значение полученных результатов.
   В первом разделе проведен анализ условий работы и причины отказов элементов колонны насосных штанг, анализ конструкций современных штанговращателей, протекторов и стеклопластиковых штанг и сделана оценка методов прогнозирования ресурса насосных штанг.
   Показано, что наиболее перспективным методом повышения ресурса колонны насосных штанг и борьбы со СПО является применение комплекса оборудования на основе храпового штанговращателя, скребков-протекторов, стеклопластиковых насосных штанг и протекторных штанговых муфтовых соединений. Показана необходимость усовершенствования этого оборудования и разработки принципов его рационального проектирования с точки зрения повышения ресурса. Установлено, что для прогнозирования ресурса элементов колонны с трещинами наиболее эффективна методика оценки остаточного ресурса по параметрам трещиностойкости.
   Во втором разделе приведена методика исследования статического и усталостного разрушения стеклопластиковых насосных штанг и муфтовых соединений с неравномерно изношенными муфтами, методика определения трещиностойкости сталей для насосных штанг в коррозионной среде, в условиях СПО и при статических перегрузках.
   В третьем разделе с помощью метода конечных элементов (МКЭ) выполнен анализ напряженно-деформированного состояния храповых механизмов для штанговращателей, гидродинамических характеристик современных протекторов, предлагаются принципы проектирования с помощью параметрического трехмерного моделирования и МКЭ оборудования для повышения ресурса колонны насосных штанг и борьбы с СПО. Рационализирована конструкция храпового штанговращателя и протекторов для тяжелых и легких условий работы.
   В четвертом разделе рассматриваются вопросы прогнозирования и повышения ресурса стальных и стеклопластиковых насосных штанг и их муфтовых резьбовых соединений.
   Обнаружен характер изменения механических характеристик стеклопластиковых насосных штанг после двух лет их эксплуатации, влияние СПО и статических перегрузок на коррозионную трещиностойкость стали 20Н2М, определены пределы коррозионной усталости обычных и усиленных стеклопластиковых штанг при циклическом изгибе. На основе испытаний опытных образцов и МКЭ найдены оптимальные параметры прессового соединения тела стеклопластиковой штанги с головкой. Предложен метод прогнозирования остаточного ресурса штанг и муфт с трещиной, в том числе при вращении штанговой колонны. Предложены способы повышения усталостной прочности и сопротивления износу муфтовых соединений насосных штанг. Предлагается методика сравнения эффективности модернизированных муфтовых соединений с точки зрения запаса усталостной прочности.
   В пятом разделе проводится анализ результатов промышленных испытаний оборудования для повышения ресурса колонны насосных штанг и борьбы с СПО: стеклопластиковых насосных штанг, протекторов для насосных штанг, штанговращателей и расчет экономической эффективности этого оборудования.
   Ключевые слова: колонна насосных штанг, смоло-парафиновые образования, протектор для насосных штанг, штанговращатель, стеклопластиковая насосная штанга, муфтовое соединение насосных штанг.

Kopey V.B. Sucker rods column life increase during production of oil with paraffine - Manuscript.

The dissertation on getting a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.05.12 - Machine of a petroleum and gas industry. - Ivano-Frankivs’k national technical university of oil and gas, Ivano-Frankivsk, 2004.

   The dissertation is devoted to a question of sucker rods column life increase and struggle with paraffin build-up during production of oil with paraffin content.
   On the basis of the statistical data on failures of sucker rods column the dependences of failures intensity of a sucker rods column elements on the different operational factors are revealed. The principles of rational design of the equipment for increase of a resource of a sucker rods column and struggle with paraffin build-up are developed: protectors for sucker rods and rod rotators. The ways of prediction and increase of a e steel and fiberglass sucker rods life and their threaded connections are offered for application in this complex of the equipment. The industrial tests of fiberglass sucker rods, protectors and scrappers for sucker rods as well as rod rotators for continuous rotation are carried out and the economic efficiency of their application is appreciated.
   The developed complex of the equipment has passed industrial approbation and is introduced in petroleum company "Dolynanaftogaz".
   Key words: sucker rods column, paraffin build-up, protector for sucker rods, rod rotator, threaded and pressure connections of fiberglass sucker rods.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ресурсу штангової колони при видобутку парафінистих нафт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net