Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування параметрів шпурових зарядів, котрі забезпечують підвищення швидкості спорудження гірничих виробок
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування параметрів шпурових зарядів, котрі забезпечують підвищення швидкості спорудження гірничих виробок

Анотації 

Лабінський К.М. Обгрунтування параметрів шпурових зарядів, котрі забезпечують підвищення швидкості спорудження гірничих виробок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.04 „Шахтне і підземне будівництво”. – Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України. – Дніпропетровськ: - 2004.

   Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності проведення гірничих виробок за буропідривною технологією за допомогою використання донної набійки.
   У дисертації розкритий механізм взаємодій продуктів детонації в детонаційному фронті та донної набійки при вибуху шпурового заряду ВР. Розроблена математична модель взаємодії прдуктів детонації з донною набійкою. Одержана аналітична залежність для визначення довжини зони розклинювання донної набійки продуктами детонації, та залежність між зоною розклинювання донної набійки продуктами детонації та зоною впливу гидроудару на границі „набійка – дно шпура”. Розроблена методика розрахунку ефективних параметрів донної набійки, яка була підтверждена лабораторними та шахтними дослідженнями. Розроблено технологічні регламенти проведення виробок за буропідривною технологією з використанням донної набійки.
   Основні результати роботи знайшли промислове застосування при проведенні вентиляційного ходка на ш/у ім. О.О. Скочинського.
   Ключові слова: буропідривна технологія, набійка, заряд ВР, продукти детонації, розклинювання, гидроудар, методика розрахунку, ефективність.

Лабинский К.Н. Обоснование параметров шпуровых зарядов, обеспечивающих повышение скорости сооружения горных выработок – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.04 „Шахтное и подземное строительство”. – Национальный горный университет Министерства образования и науки Украины. – Днепропетровск: - 2004.

   Диссертация посвящена вопросам повышения эфективности проведения горных выработок по буровзрывной технологии за счет использования донной забойки.
   В работе предложен новый подход к установлению механизма взаимодействия продуктов детонации в детонационном фронте с донной забойкой при взрыве шпурового заряда.
   Показано, что при взаимодействии продуктов детонации с забойкой происходит расклинивание последней, причем длина зоны расклинивания не зависит от длины забойки при наличии жеткой преграды (дно шпура).
   Показано, что при взрыве шпурового заряда в донной забойке при взаимодействии с продуктами детонации протекает два процесса: расклинивание забойки продуктами взрыва в детонационном фронте и гидроудар на границе „донная забойка – дно шпура”. Установлено влияние зазора между стенками шпура и донной забойкой на процессы, протекающие в последней при взаимодействии с продуктами детонации в детонационном фронте. Показано, что при наличии воздушного зазора между стенками шпура и донной забойкой при взрыве шпурового заряда происходит сжатие воздуха и заполнение освободившегося пространства заполнителем забойки с ее смещением ко дну шпура.
   Разработана математическая модель взаимодействия продуктов детонации в детонационном фронте и донной забойки. Доказано, что при равных плотностях заполнителя донной забойки разные значения коэффициента поверхностного натяжения и вязкости практически не влияют на длины зоны расклинивания и зоны проявления гидроудара.
   Экспериментальными взрываниями показано, что длина зоны действия гидроудара не зависит от длины донной забойки. Установлен параметр пропорциональности между длиной зоны расклинивания и длиной зоны действия гидроудара, зависящий от плотности продуктов детонации в детонационном фронте и от плотности заполнителя донной забойки. Теоретически установлено и экспериментальо подтверждено, что при приближении плотности заполнителя донной забойки к плотности продуктов детонации в детонационном фронте коэффициент пропорциональности приближается к единице, и длина зоны влияния гидроудара приближается к длине зоны расклинивания.
   Впервые разработана методика расчета параметров донной забойки в зависимости от параметров заряда ВВ и направления инициирования.
   Проведена опытно-промышленная проверка эффективности использования донной забойки расчетной длины. Разработаны технологические регламенты проведения горных выработок по буровзрывной технологии с использованием донной забойки.
   Проведено внедрение разработанной технологии на шахте им. А.А. Скочинского при проведении вентиляционного ходка первой западной лавы пласта h/6 “Смоляниновский”. Проведена технико-экономическая оценка эффективности разработанной технологии, позволившая установить, что применительно к вентиляционному ходку ш. им. А.А. Скочинского экономия по забойным затратам достигает 39,66 грн/м, а скорость проведения выработки предположительно возрастет на 7%.
   Ключевые слова: буровзрывная технология, забойка, заряд ВВ, продукты детонации, расклинивание, гидроудар, методика расчета, эффективность.

Labinskiy K.N. The ground of the parameters of blust-hole charges, that guarantee rising of building rates of mining excavations. – Manuscript.

The thesis for scientific degree of the candidate of technical science on spatiality 05.15.04 „Mine and underground construction”. – National mining university of Ukraine, Dnepropetrovsk: - 2004.

   The dissertation shows questions of rising the building effectiveness of mining excavation by using explosive technology with the help of tamping.
   The mechanism of interaction of detonation products in detonatoin front and bottom tamping by denotation in the blast-hole was discribed in this thesis. Mathematic model of interaction of detonation products with bottom tamping was developed here. Analytic dependence for definition of bowing length of bottom tamping with detonation products and dependedce between bowing length of bottom tamping with detonation products and length of influence hydroblow in zone „tamping – bottom ob blast-hole” was received here. Methodics of calculation of effective parameters of bottom tamping, which was confirmed laboratory and mining researches was developed in this thesis.
   Basic results of this work are used in building of mining excavation on mine Skochinskogo.
   Key words: explosive technology, tamping, explosive, products of detonation, bowing, hydroblow, methodic of calculating, effectiveness.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування параметрів шпурових зарядів, котрі забезпечують підвищення швидкості спорудження гірничих виробок

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net