Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування параметрів способу підвищення стійкості підготовчих виробок з підошвою, що здимається, у зоні впливу очисних робіт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування параметрів способу підвищення стійкості підготовчих виробок з підошвою, що здимається, у зоні впливу очисних робіт

Анотації

Лозовський С.П. Обгрунтування параметрів способу підвищення стійкості підготовчих виробок з підошвою, що здимається, у зоні впливу очисних робіт. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.04 – “Шахтне та підземне будівництво”. Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровськ, 2004.

   У дисертації встановлені закономірності зміни напружено-деформованого стану породного масиву поблизу відпрацьованого простору лави, що відбуваються при послідовному застосуванні комплексу заходів для охорони підготовчої виробки від негативного впливу гірського тиску в умовах здимання порід підошви.
   На основі виконання сукупності візуальних й інструментальних спостережень за проявами гірського тиску в підготовчих виробках шахти “Комсомолець Донбасу”, а також математичного моделювання встановлено, що в розглянутих гірничо-геологічних умовах зниження стійкості виробок обумовлено інтенсивним підняттям підошви, що дозволило розробити новий спосіб охорони підготовчої виробки.
   На основі фізичного та математичного моделювання деформаційних процесів навколо сполучення лави та штреку встановлені закономірності зміни НДС масиву залежно від характеристик засобів охорони підготовчої виробки, що дозволило для умов шахти “Комсомолець Донбасу” визначити раціональні параметри нового комплексного способу запобігання негативного впливу гірського тиску в зоні здійснення очисних робіт.
   Очікуваний економічний ефект від реалізації запропонованого способу охорони та підтримки підготовчих виробок по шахті складе 25,292 тис. грн на 1000 п.м.
   Результати досліджень опубліковано в 11 наукових працях.
   Ключові слова: підготовча виробка, шарувате середовище, позамежне деформування гірських порід, обвалення основної покрівлі, хвилеподібне підняття порід підошви, спосіб охорони та підтримки.

Лозовский С.П. Обоснование параметров способа повышения устойчивости подготовительных выработок с пучащей почвой в зоне влияния очистных работ. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.15.04 – “Шахтное и подземное строительство”. Национальный горный университет Министерства образования и науки Украины, Днепропетровск, 2004.

   В диссертации установлены закономерности изменения напряженно-деформированного состояния породного массива вблизи выработанного пространства лавы, которое происходит под воздействием последовательного применения комплекса мер по охране подготовительной выработки от негативного влияния горного давления в условиях пучения пород почвы.
   На основе выполнения совокупности визуальных и инструментальных наблюдений за проявлениями горного давления в подготовительных выработках шахты “Комсомолец Донбасса”, а также математического моделирования установлено, что в рассматриваемых горно-геологических условиях снижение устойчивости выработок обусловлено интенсивным поднятием почвы с периодичностью, которая совпадает с периодичностью обрушения кровли лавы, и для условий шахты “Комсомолец Донбасса” составляет 35...40 м, что позволило разработать комплекс мероприятий по охране подготовительной выработки от негативного воздействия горного давления в зоне влияния очистных работ, который заключается в следующем: при проведении выработки формируют раскоску, арочную крепь усиливают путем установки анкеров, а перед отработкой лавы создают податливое ограждение со стороны массива и со стороны лавы путем взрывания камуфлетных зарядов вне зоны опорного горного давления. После отработки лавы раскоску заполняют породами от подрывки почвы выработки.
   На основе моделирования породного массива эквивалентными материалами установлено, что осуществление полного комплекса предложенных мероприятий уменьшает деформации контура выработки, а именно: разрыхление пород в боках выработки вследствие камуфлетного взрывания уменьшает величину горизонтальной конвергенции на 20 %, а вертикальной – на 11 % по сравнению с существующим на шахте способом охраны; установка анкеров уменьшает и горизонтальную и вертикальную конвергенцию в выработке на 30 %, а в раскоске – на 65%, что подтверждает эффективность предложенного комплексного способа охраны выработки в условиях пучения пород почвы.
   На основе математического моделирования деформационных процессов вокруг сопряжения лавы и штрека установлены закономерности изменения НДС массива в зависимости от характеристик средств охраны подготовительной выработки, что позволило для условий шахты “Комсомолец Донбасса” определить рациональные параметры нового комплексного способа предотвращения негативного воздействия горного давления в зоне влияния очистных работ, а именно: глубина шпуров для камуфлетного взрывания – 2,2…2,5 м; расстояние между шпурами – 2,0 м, ширина раскоски со стороны массива – 2,0…2,5 м; углы установки анкеров – 450 со стороны массива и 300 со стороны лавы, высота установки анкеров от почвы – 2,5 и 2,0 м соответственно, длина анкеров – 2,5м.
   На основе выполненных исследований получен патент Украины, а также разработаны и утверждены рекомендации по повышению устойчивости подготовительных выработок с пучащей почвой в зоне влияния очистных работ, которые использованы при поддержании конвейерного штрека 7-ой южной лавы пласта l4 горизонта 418 м шахты “Комсомолец Донбасса”.
   Ожидаемый экономический эффект от реализации предложенного способа охраны и поддержания подготовительных выработок по шахте составит 25,292 тыс. грн на 1000 п.м.
   Результаты исследований опубликованы в 11 научных работах.
   Ключевые слова: подготовительная выработка, слоистая среда, запредельное деформирование горных пород, обрушение основной кровли, волнообразное поднятие пород почвы, способ охраны и поддержания.

Lozovskiy S.P. The substantiation of parameters of a way of a stability improvement of development workings with heaving ground in an extraction influence working area. – Manuscript.

The dissertation on obtaining a scientific degree of the candidate of engineering science in specialty 05.15.04 – “Mine and Underground Construction”. National Mining University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2004.

   In a thesis the regularity of a modification of a tense – deformed state (TDS) of a rock massif in a wall working area effect zone which happens under affecting of sequential application of a complex of measures on protecting development working from negative effect of a rock pressure in conditions of a rock heaving of ground are established.
   On the basis of accomplishment of assemblage of visual and instrumental observations over rock pressure expression in development workings of mine “Komsomolets Donbassa”, and also mathematical modelling it is established, that in observed geological conditions decrease of sustainability of developments is stipulated by an intensive heaving of ground that has allowed to develop a new complex way of protecting of development working.
   On the basis of physical and mathematical modelling of deformation processes around of mating a wall and a roadway the regularities of changes of the TDS of a massif are established depending on performances of tools of protection of development working that has allowed to determine rational parameters of a new complex way of prevention of negative affecting of a rock pressure in an extraction influence working area for conditions of mine “Komsomolets Donbassa”.
   Expected economic effect of implementation of the suggested way of protecting and maintaining of development workings on mine will make 25,292 thousand grn. on 1000 m.
   Results of investigations are published in 11 scientific articles.
   Keywords: development working, a laminated massif, an overstressed rock deformation, a roof fall of a main roof, an undulating heaving of rock ground, a way of proteting and maintaining.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування параметрів способу підвищення стійкості підготовчих виробок з підошвою, що здимається, у зоні впливу очисних робіт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net