Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Позовна давність як різновид цивільно-правових строків
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Позовна давність як різновид цивільно-правових строків

Анотації 

Шовкова О.В. Позовна давність як різновид цивільно-правових строків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. — Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Харків, 2007.

   Дисертація містить комплексне дослідження позовної давності як строку захисту суб’єктивних цивільних прав. У роботі аналізуються загальні засади понять строків і термінів, місця позовної давності в системі стркоів, наукові підходи до її поняття, а також порядку обчислення, зупинення, переривання, відновлення, простежується вплив позовної давності на захист прав особи, на права інших осіб.
   Значна увага приділяється унівесифікації строків взагалі та позовної давності зокрема і праві України, поширенні цивілістичного порядку визначення початку перебігу позовної давності, її зупинення та переривання на захист прав осіб в сімейних, житлових, екологічних, цивільно-процесуальних, господарських, податкових та інших правовідносинах.
   Ключові слова: темпоральні категорії, право на захист, позовна давність, строки, терміни, тривалість перебіг, зупинення, переривання, відновлення, обчислення.

Шовкова Е.В. Исковая давность как разновидность гражданско-правовых сроков. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 — гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. — Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. Харьков, 2007.

   Диссертация содержит комплексное исследование исковой давности как срока защиты субъективных гражданских прав. В работе анализируются основы понятий сроков как периодов и моментов времени, места исковой давности в системе сроков, научные подходы к ее понятию, исковая давность сопоставляется с пресекательными, претензионными, гарантийными сроками для выявления их сходства и различий, установления порядка применений соответствующих норм и правил об исчислении сроков.
   Исследуется проблематика установления начала течения исковой давности, отличие регулирования этого вопроса от общепринятого подхода, анализируются юридические факты, служащие основанием для приостановления и прерывания исковой давности с предложением внесения дополнений в ГК, доказывается на необходимость пересмотра случаев, на которые исковая давность не распространяется, рассматривается последствия пропуска исковой давности, основания и порядок восстановления, прослеживается влияние исковой давности на защиту прав лица, на права других лиц.
   Ключевые слова: темпоральные категории, право на защиту, исковая давность, сроки, продолжительность, приостановление, прерывание, восстановление, исчисление.

Shovkova O.V. Limitation of action as a form of civil law time constraints. – Manuscript.

The thesis for obtaining a candidate’s of law degree on the specialization 12.00.03 – civil law and civil procedure; family law; international private law.– Yaroslav the Wise National Law Academy of Ukraine. – Kharkiv, 2007.

   The dissertation contains complex research of the limitation of action as a time limit for civil rights defense. The study comprises analysis of foundations of notions ‘time constraints’ and ‘terms’, place of the limitation of action in the system of time constraints, scientific approaches to its definition, as well to its calculation, termination, break and restoration procedure. It also traces the impact of the limitation of action on the defense of person’s rights, on the rights of other persons.
   Much attention is devoted to unification of time constraints and limitation of action in Ukrainian law. It is suggested to extend the civil-law procedure of determining of commencement, termination and break in the running of the limitation of action to the person’s rights defense in family, housing, civil procedure, economical, tax and other relationships.
   Key words: temporal categories, right to defense, limitation of action, time constraints, terms, duration of running, termination, break, restoration, calculation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Позовна давність як різновид цивільно-правових строків

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net