Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Управління вентиляцією при ліквідації аварій в магістральних виробітках вугільних шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Управління вентиляцією при ліквідації аварій в магістральних виробітках вугільних шахт

Анотації 

Смоланов С.М. Управління вентиляцією при ліквідації аварій в магістральних виробітках вугільних шахт - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 - “Охорона праці” - Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 2000.

   У дисертацiї подано теоретичне обгрунтування можливості зупинки вентиляторів головного провітрювання при гасінні пожеж в магістральних гірничих виробітках вугільних шахт. Показано, що умовою використання такого режиму вентиляції є відсутність рециркуляції повітряних потоків при переведенні шахти на природне провітрювання та зниження швидкості вентиляційного струменю в пожежних виробітках не нижче допустимої границі, яка визначається можливістю його перевертання внаслідок конвекційного руху повітряних потоків, що виникає при пожежі. Розроблена методика розрахунку параметрів аварійних вентиляційних режимів та прогнозу їх впливу на процеси розвитку та гасіння пожежі, яка враховує динаміку теплових параметрів пожежі та вимоги забезпечення стійкості провітрювання виробіток шахт і дозволяє підвищити оперативність та якість прийнятих рішень в складних аварійних обставинах, скоротити час гасіння пожежі, знизити економічні збитки від пожежі і витрати на її ліквідацію.
   Ключовi слова: вентиляція, аварія, магістральні гірничі виробітки, вугільна шахта, стійкість провітрювання, параметри, пожежа.

Смоланов С.Н. Управление вентиляцией при ликвидации аварий в магистральных выработках угольных шахт - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 - “Охрана труда” - Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 2000.

   В диссертации приведено теоретическое обоснование возможности остановки вентиляторов головного проветривания при тушении пожаров в магистральных горных выработках угольных шахт.
   Содержание выполненных исследований, основные научные и практические результаты работы заключаются в следующем:
   1. Выполнен анализ аварийных вентиляционных режимов, применяемых при тушении пожаров в магистральных горных выработках угольных шахт, и способов оперативного снижения расхода воздуха в районе очага пожара. Выявлены факторы, влияющие на выбор аварийных вентиляционных режимов в магистральных выработках угольных шахт. Показано, что требуемое снижение скорости движения воздуха в магистральных выработках при аварийных режимах достигается в случае остановки вентиляторов главного проветривания - “нулевом” режиме проветривания. Установлены причины препятствующие применению “нулевого” режима проветривания в ходе тушения возникающих пожаров.
   2. Исследованы процессы, протекающие в выработках при пожарах и их влияние на параметры аварийных вентиляционных режимов в магистральных выработках угольных шахт, в том числе:
   - исследованы температурные условия в пожарной выработке при применении "нулевого" режима проветривания и их влияние на вентиляционные параметры выработок, впервые установлено, что при возникновении пожара в горизонтальной горной выработке ее сопротивление и депрессия увеличиваются, величина депрессии естественной конвекции численно изменяется в диапазоне от нуля до трехкратной высоты выработки в поперечном сечении и зависит от температуры газов в зоне горения и ее длины, установлены физические зависимости, позволяющие моделировать температурное поле газовоздушной среды в горизонтальной горной выработке при пожарах;
   - исследована устойчивость предложенных аварийных вентиляционных режимов, установлено, что условием применения “нулевого” режима проветривания является отсутствие рециркуляции воздушных потоков при переведении шахты на естественное проветривание и снижение скорости вентиляционной струи в выработке не ниже допустимого предела, который определяется возможностью ее опрокидывания, обоснованы возможные пути повышения устойчивости проветривания шахт в аварийных условиях при "нулевом" режиме, путем изменения аэродинамических сопротивлений отдельных элементов вентиляционной сети.
   3. Разработаны экспресс-метод расчета устойчивости проветривания при применении "нулевого" режима проветривания, а также методика расчета параметров аварийных вентиляционных режимов и прогноза их воздействия на процессы развития и тушения пожара, учитывающая динамику тепловых параметров пожара и требования обеспечения устойчивости проветривания выработок шахт, которые позволяют повысить оперативность и качество принятых решений в сложной аварийной обстановке, сократить время тушения пожара, снизить экономический ущерб от пожара и затраты на его ликвидацию. По указанным методикам, для расчета на ПЭВМ тепловых параметров пожара, прогноза устойчивости, параметров вентиляционных режимов и их воздействия на процессы развития и тушения пожара, разработано программное обеспечение, что позволяет оперативно решать вопросы, связанные с применением этого аварийного вентиляционного режима.
   4. Разработана методика определения экономической эффективности внедрения новых способов борьбы с подземными пожарами. Дана экономическая оценка эффективности использования предложенных аварийных вентиляционных режимов.
   Опытное применение результатов выполненных исследований подтвердило обоснованность результатов и показало высокую эффективность применения "нулевого" режима проветривания при ликвидации пожара.
   Результаты диссертационной работы, разработанные метод расчета устойчивости проветривания при применении "нулевого" режима проветривания, методика расчета параметров аварийных вентиляционных режимов и прогноза их воздействия на процессы развития и тушения пожара используются подразделениями ГВГСС при тушении пожаров в магистральных выработках угольных шахт.
   Ключевые слова: вентиляция, авария, магистральные горные выработки, угольная шахта, стойкость проветривания, параметры, пожар.

Smolanov S.N. Ventilation control on liquidation of accidents in main workings of coal mines. - Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.26.01 - " Protection of work " - National mining university of Ukraine, Dnepropetrovsk, 2000.

   In the dissertation the theoretical substantiation of an opportunity stop a fans of the main airing is given at suppression of fires in main workings of coal mines. Is shown, that a condition of use of this mode of ventilation is the absence recirculation of air flows at translation of mine on natural airing and decrease of speed of a ventilating flow in fire workings of below allowable size, which is defined by an opportunity of its overturning owing to convective motion of air flows, which arises at a fire. The design procedure of parameters emergency ventilating modes and forecast of their influence for processes of development and clearing of fires taking into account dynamics of thermal parameters of a fire and requirement of maintenance of stability of airing of workings of mine is developed which allows to raise efficiency and quality of the accepted decisions in difficult emergency conditions, to reduce time of clearing of a fire, to lower economic damage from a fire and charges on its liquidation.
   Key words: ventilation, accident, main workings coal mines, main mountain, colliery, stability of airing, parameters, fire.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Управління вентиляцією при ліквідації аварій в магістральних виробітках вугільних шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net