Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розвиток теорії захисних пластів на основі встановлених природних закономірностей деформацій генетичного повернення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток теорії захисних пластів на основі встановлених природних закономірностей деформацій генетичного повернення

Анотації 

Подкопаєв С.В. Розвиток теорії захисних пластів на основі встановлених природних закономірностей деформацій генетичного повернення.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.26.01 "Охорона праці" - Донецький національний технічний університет, Донецьк, 2004.

   Дисертація присвячена розвитку теорії захисних пластів, обґрунтуванню параметрів способу першочергової відробки захисних пластів для запобігання раптових викидів вугілля та газу.
   У дисертації дано нове теоретичне узагальнення і нове рішення актуальної науково-технічної проблеми, що полягає в розкритті природних закономірностей деформування в часі порід міжпластя при першочерговій над-підробці викидонебезпечних пластів. Засновано воно на зумовленій пам'яттю формування родовища схильності осадочних гірничих порід до деформацій генетичного повернення при розвантаженні, яка забезпечує необхідну для запобігання раптових викидів вугілля та газу дегазацію.
   Практичне значення роботи полягає в тому, що на основі встановлених природних особливостей і закономірностей деформування і руйнування осадочного масиву міжпластя при розвантаженні розроблені і пройшли промислову перевірку нові параметри способу першочергової відробки захисних пластів, у тому числі потужність порід міжпластя М та випередження лавою захисного пласта гірничих робіт викидонедезпечного L, але тепер вже з урахуванням фактору часу та складу порід міжпластя. Відстань на якому запобігається викидонебезпечність при під - або надробці для глибин більш 800м складає М ≤ 80м за умови відсутності в складі порід міжпластя пластів вапняку.
   Ключові слова: безпека праці, захисний пласт, міжпластя, зона розвантаження, осадочні гірничі породи, деформування.

Подкопаев С.В. Развитие теории защитных пластов на основе установленных природных закономерностей деформаций генетического возврата.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.26.01 “Охрана труда” – Донецкий национальный технический университет, Донецк, 2004.

   Диссертация посвящена развитию теории защитных пластов, обоснованию параметров способа первоочередной разработки защитных пластов для предотвращения внезапных выбросов угля и газа.
   В диссертации дано новое теоретическое обобщение и новое решение актуальной научно-технической проблемы, заключающейся в раскрытии природных закономерностей деформирования во времени пород междупластья при первоочередной над-подработке выбросоопасных пластов. Основано оно на обусловленной памятью формирования месторождения склонности осадочных горных пород к деформациям генетического возврата при разгрузке, обеспечивающей необходимую для устранения выбросоопасности дегазацию.
   Теоретически и экспериментально обосновано ранее неизвестное свойство напряженных горных пород при разгрузке проявлять деформации генетического возврата, возрастающие при увеличении влажности, обусловленные имевшими место природными деформациями ползучести, физико-химическими превращениями и являющиеся отражением памяти формирования месторождения. Оно является основой изучения процессов, происходящих в породах междупластья, приводящих к устранению выбросоопасности при первоочередной разработке защитных пластов.
   Развитие деформаций генетического возврата при разгрузке приводит к увеличению как размеров образцов пород, так и одновременно к изменению структуры порового пространства. При этом изменяется соотношение объема пор, представленных размерами менее 10-7м, из которых испарение воды (растворов) невозможно, и равном или большем 10-7м, из которых природная вода и газ испаряются. Именно этот процесс и обусловливает при разгрузке приобретение практически непроницаемым углепородным массивом нового свойства – склонности к газоотдаче, приводящей со временем к необходимой и достаточной для устранения выбросов дегазации.
   Увеличение глубины разработки (ниже зоны газового выветривания) способствует увеличению зон защиты, в которых интенсифицируются деформации генетического возврата, а их образование не зависит от разновидности разгрузки: над-или подработки.
   Процесс разгрузки, приводящий к устранению выбросоопасности, должен рассматриваться как происходящий не мгновенно, а постепенно, последовательно перемещающийся от защитного пласта вглубь массива во времени.
   Практическое значение работы заключается в том, что на основе установленных природных особенностей и закономерностей деформирования и разрушения осадочного массива междупластья при разгрузке, разработаны и прошли промышленную проверку новые параметры способа первоочередной разработки защитных пластов, в том числе, мощность пород междупластья М и опережение лавой защитного пласта горных работ выбросоопасного L, но с учетом фактора времени и состава пород междупластья. Расстояние на котором предотвращается выбросоопасность при под – или надработке для глубин более 800м составляет М ≤ 80м при условии отсутствия в составе пород междупластья слоев известняка.
   На основании шахтных экспериментов, учитывающих интенсивность газовыделения из выбросоопасных пластов, под- надработанных защитными, обоснована величина минимального допустимого опережения защитного пласта. При минимальной мощности пород междупластья М≤20м, она должна быть увеличена с 20 до 30м.
   Основная направленность работы характеризуется как социальная – обеспечивающая повышение безопасности. Все разработанные решения направлены на существенное увеличение размеров зон защиты при первоочередной разработке защитных пластов, уменьшение опасности газовой обстановки без применения дополнительных затрат, технических мероприятий.
   Ключевые слова: безопасность труда, защитный пласт, междупластье, зона разгрузки, осадочные горные породы, деформирование.

Podkopaev S.V. Development of protective layers theory on the basis of determined natural regularities of genetic recovery deformation.

Doctoral dissertation on speciality 05.26.01 "Labour protection" - Donetsk National Technical University, Donetsk, 2004.

   The dissertation is devoted to the development of protective layers theory, parameters foundation of the method immediate protective layers working off in order to prevent sudden coal and gas outburst.
   A new theoretical generalization and a new solution of an actual scientific and technical problem are given in the dissertation. The problem is to discover natural regularities of rock interlayers space deformation in the course of time in case of under and over excavation of outbreak dangerous layers.
   It is based on the conditional memory formation of sediment rock deposit disposition to genetic recovery deformation in case of unloading which is a stretching deformation as to its physical nature.
   Practical importance of this work lies in the following. On the basis of the determined natural peculiarities and regularities of sediment interlayers space massive deformation and distruction, when unloading some new parameters of immediate working off of protective layers were developed and industrially checked, including magnitude of rock inter layers M and face advance of mining protective layers of explosive L, time factor and rock interlayers composition. The distance which prevents explosion in case of under and over excavation isn’t supposed to be different and for the depth of 800 m is M≤80 m if there is no limestone in the rock interlayers composition.
   The key words: protective layers, interlayers, zone of unloading, sediment rock, deformation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток теорії захисних пластів на основі встановлених природних закономірностей деформацій генетичного повернення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net