Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів способу забезпечення стійкості капітальних виробок вугільних шахт в умовах нестійких порід підошви
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів способу забезпечення стійкості капітальних виробок вугільних шахт в умовах нестійких порід підошви

Анотації 

Рязанцев О.П. Обґрунтування параметрів способу забезпечення стійкості капітальних виробок вугільних шахт в умовах нестійких порід підошви. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.04. – “Шахтне та підземне будівництво”. Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровськ, 2004.

   У дисертації викладені результати досліджень стійкості капітальних виробок з нестійкими породами підошви на прикладі шахти "Комсомолець Донбасу".
   У результаті проведеного аналізу факторів, що впливають на стійкість порід підошви, запропонований спосіб боротьби зі здиманням порід на основі створення в підошві виробки тришарової конструкції (знизу нагору): зони розвантаження (демферний шар), полімерної плівки (волого-ізолюючий шар) і зони укріплених порід (несучий шар).
   За результатами проведення фізичного та математичного моделювання побудовані діаграми для визначення раціональних параметрів способу (розміри розпушеної і укріпленої зон, коефіцієнт розпушення порід демпферної зони).
   Отримані залежності лягли в основу рекомендацій із застосування пропонованого способу підвищення стійкості капітальних виробок з нестійкими породами підошви.
   Результати досліджень опубліковані в 9 наукових статтях.
   Ключові слова: капітальна виробка, здимання порід, підривка підошви, коефіцієнт розпушення, тришарова конструкція, зона розпушених порід, зона укріплених порід.

Рязанцев А.П. Обоснование параметров способа обеспечения устойчивости капитальных выработок угольных шахт в условиях неустойчивых пород почвы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.04. – “Шахтное и подземное строительство”. Национальный горный университет Министерства образования и науки Украины, Днепропетровск, 2004.

   В диссертации изложены результаты исследований устойчивости капитальных выработок с неустойчивыми породами почвы на примере шахты “Комсомолец Донбасса”.
   Выполнены замеры смещений породного контура после проведения выработки и в результате эксплуатации. На основании полученной информации и последующей ее статистической обработки установлены зависимости развития процесса пучения пород почвы в капитальных выработках с момента проведения выработки и характер изменения смещений пород при эксплуатации, после проведения подрывки. Установлено, что вспучивание пород почвы в капитальных выработках носит циклический характер и представляет собой затухающий во времени, в пределах цикла, процесс потери упругопластической устойчивости приконтурного массива, который характеризуется наличием четырех стадий – упругой, упругопластической, потери упругопластической устойчивости и затухания интенсивности деформаций – в первом цикле и двух стадий – потери упругопластической устойчивости и затухания интенсивности деформаций, в последующих циклах, что позволяет на этой основе разрабатывать технические решения по управлению его параметрами.
   Установлены характерные для рассматриваемых условий зависимости формирования зон деформирования пород почвы от срока эксплуатации для капитальных выработок на различных горизонтах. Установлено, что в условиях шахты “Комсомолец Донбасса” средняя величина начальных пластических деформаций на контуре капитальной выработки составляет 180мм и не зависит от глубины её расположения, а величина конечных пластических деформаций различна и нелинейно зависит от глубины расположения выработки и длительности протекания процесса, что позволяет прогнозировать периодичность ремонтных работ и оценивать эффективность применяемых технических решений.
   В результате проведенного анализа факторов, влияющих на устойчивость пород почвы, предложен способ борьбы с пучением пород почвы на основе создания в почве выработки трехслойной конструкции (снизу вверх): зоны разгрузки (демпфирующий слой), полимерной пленки (влагоизолирующий слой) и зоны укрепленных пород (несущий слой).
   На основе испытаний эквивалентного материала на гидравлическом и винтовом прессе с соблюдением условий подобия получены зависимости, характеризующие влияние коэффициента разрыхления на физико-механические показатели предварительно нарушенного породного массива (породы демпфирующего слоя).
   На основе проведения физического моделирования на плоском стенде получена качественная картина напряженно-деформированного состояния вмещающих пород капитальной выработки при различных параметрах способа, а также определена рациональная форма зоны разрыхленных пород.
   По результатам проведения математического моделирования построены диаграммы для определения рациональных параметров способа (размеры разрыхленной и уплотненной зон, коэффициент разрыхления пород демпферной зоны). Установлено, что при принятом способе обеспечения устойчивости пород почвы в капитальных выработках шахты “Комсомолец Донбасса” величина смещений пород почвы нелинейно уменьшается с ростом коэффициента разрыхления пород и размеров демпферной зоны, что позволяет управлять состоянием выработки путем изменения величины и плотности заряжания камуфлетных зарядов.
   Полученные зависимости легли в основу рекомендаций по применению предлагаемого способа повышения устойчивости капитальных выработок с пучащей почвой.
   Результаты исследований опубликованы в 9 научных статьях.
   Ключевые слова: капитальная выработка, пучение пород, подрывка почвы, коэффициент разрыхления, трехслойная конструкция, зона разрыхленных пород, зона укрепленных пород.

Ryazantsev A.P. Substantiation of parameters of a way of mines’ capital workings stability maintenance in conditions of unstable rocks of ground. – Manuscript.

The dissertation of obtaining a scientific degree of the candidate of engineering science in speciality 05.15.04. – "Mine and Underground Construction". National Mining University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnipropetrovsk, 2004.

   In the dissertation results of researches of stability of capital workings with unstable rocks of a ground are stated by the example of mine "Komsomolets Donbassa". As a result of the lead analysis of factors which influence stability of rocks of the ground, it was offered the way of struggle with rock heaving on the basis of creation in a ground of working of a three-layer design (from below upwards): zone of unloading (damping layer), a polymeric film (damp-proof layer) and zone of strengthened rocks (a bearing layer). By results of carrying out of physical and mathematical modeling there were constructed diagrams for definition of rational parameters of a way (the sizes of the loosened and condensed zones, rocks’ damping zone loosening factor).
   The received dependences have underlain recommendations on application of the offered way of increase of stability of capital workings with unstable rocks of ground.
   Results of researches are published in 9 scientific articles.
   Keywords: capital workings, heaving of rocks, undermining of rocks, loosening factor, a three-layer design, a zone of loosened rocks, a zone of strengthened rocks.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів способу забезпечення стійкості капітальних виробок вугільних шахт в умовах нестійких порід підошви

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net