Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Вивчення творчості класиків української і зарубіжної літератури у школах Закарпаття (друга половина ХІХ – першої половини ХХ ст.)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вивчення творчості класиків української і зарубіжної літератури у школах Закарпаття (друга половина ХІХ – першої половини ХХ ст.)

 Анотації

Маляр Л.В. Вивчення творчості класиків української і зарубіжної літератури у школах Закарпаття (друга половина ХІХ – першої половини ХХ ст.) – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2004.

   Дисертація присвячена дослідженню специфіки вивчення творчості класиків української та зарубіжної літератур у школах Закарпаття другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. У роботі розглянуто особливості розвитку шкільництва і гуманітарної освіти в контексті соціально-історичних та культурологічних обставин; розкрито зміст шкільних курсів з літератури, принципи й мотивацію включення творів красного письменства до навчальних підручників і програм та форми їх вивчення; висвітлено внесок українських педагогів і культурно-освітніх діячів в організацію навчально-виховного процесу на національних засадах та популяризацію в краї кращих набутків світової літератури; обґрунтовано значення виявленого у процесі дослідження фактичного матеріалу для сучасної освітньо-виховної теорії й практики; встановлено, що вивчення української та зарубіжної літератур формувало в школярів національну самосвідомість, загальнолюдські цінності, прилучало їх до надбань світової культури.
   Ключові слова: освіта Закарпаття, українська та зарубіжна література, педагоги і культурно-освітні діячі, навчальні підручники і програми, принципи і форми навчання, літературне краєзнавство.

Маляр Л.В. Изучение творчества классиков украинской и зарубежной литературы в школах Закарпатья (вторая половина ХІХ – первая половина ХХ веков). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 – общая педагогика и история педагогики. Прикарпатский университет имени Василия Стефаника, Ивано-Франковск, 2004.

   Диссертация посвящена исследованию специфики изучения творчества классиков украинской и зарубежной литератур в школах Закарпатья второй половины ХІХ – первой половины ХХ вв. Комплексный подход к исследованию проблемы изучения украинской и зарубежной литератур в школах Закарпатья позволил изучить данный процесс в его историческом развитии и органической связи с утверждением в крае украинской национальной идеи.
   В работе обобщены факты развития школьного, в частности гуманитарного, образования в контексте проводимой правительствами Австрии, Австро-Венгрии, Чехословакии, суверенной Карпатской Украины, гортиевской Венгрии, Закарпатской Украины и Советской Украины политики в сфере образования в Закарпатье, определяется место и роль изучения литературы в культурной жизни края, в формировании этнического самосознания закарпатоукраинцев, их высокой духовной и гражданской культуры.
   Выявлено особую роль в популяризации на Закарпатье достижений национальной и зарубежной литератур культурных деятелей края - О.Духновича, И.Раковского, К.Сабова, Е.Фенцика, М.Врабеля, А.Волошина, О.Маркуша, В.Гренджи-Донского, которые при поддержке М.Драгоманова, И.Франка, В.Гнатюка и совместно с украинскими педагогами-эмигрантами - И.Панькевичем, В.Бирчаком, В.Пачовским - отстаивали национальные права закарпатоукраинцев, вели борьбу за создание и утверждение украинской национальной школы, за введение в школьную практику произведений мировой литературы.
   На основании анализа содержания учебников по литературе, которые использовались в школьной практике исследуемого периода, методической литературы, данных годовых отчетов о деятельности закарпатских гимназий, учительских семинарий и других средних учебных заведений, школьных хроник, материалов периодических изданий, биографических данных закарпатских литераторов и культурных деятелей, мемуаристики впервые целостно исследовано содержание и специфику литературного образования на Закарпатье, раскрыто мотивы, принципы, методы и формы изучения произведений классиков украинской и зарубежной литератур, рассмотрено факты их рецепции и влияние на формирование общечеловеческих и национальных ценностей в учащихся, а также на становление литературного мастерства начинающих закарпатских литераторов.
   Исследование подтвердило, что распространение на Закарпатье лучших образцов украинской литературы, а также целенаправленное их изучение в школах края помогало закарпатоукраинцам противостоять ассимиляторским влияниям господствующих венгерской и чешской культур, было важнейшим фактором утверждения украинской национальной идеи на Закарпатье, влияло на формирование в учащихся национального самосознания, патриотических чувств, высокой нравственной культуры. Выявлено, что закарпатские учащиеся изучали и такие произведения украинских писателей, популяризация которых запрещалась в Советской Украине (П.Кулиш, М.Вороной, В.Пачовский и др.).
   Установлено, что специфику изучения зарубежной литературы в школах края определяли исторические обстоятельства, политические и идеологические факторы, диктуя приоритетность изучения венгерской и немецкой, а затем – чешской и словацкой литератур. Значительное внимание уделялось изучению русской литературы, что в условиях ХІХ – начала ХХ веков противопоставлялось ассимиляционным процессам, но в 20-30-е годы ХХ века уже препятствовало утверждению украинской национальной идеи в крае. В работе доказано, что несмотря на политические предпосылки, на примере лучших образцов названных литератур, а также произведений всемирной литературы закарпатские учащиеся приобщались к сокровищнице мировой культуры, что значительно влияло на формирование их духовности и эстетических вкусов.
   Исследование опровергает утверждение советских исследователей о неудовлетворительном состоянии школьного литературоведения на Закарпатье данного периода и раскрывает систему взглядов А.Волошина, В.Бирчака, О.Маркуша на изучение литературы, которые формировались под влиянием европейской педагогической мысли.
   Выявленный в процессе исследования фактический материал, а также опыт составления учебников и программ педагогами 20-30-х годов ХХ века может творчески использоваться сегодня, когда постепенно вырабатываются новые ориентиры литературного образования, ведется поиск путей реализации основ краеведения в учебно-воспитательном процессе современной школы.
   Ключевые слова: образование Закарпатья, украинская и зарубежная литература, педагоги и культурно-общественные деятели, учебники и программы, принципы и формы обучения, литературное краеведение.

Malyar L.V. The study of creative work of classical authors of Ukrainian and foreign literature in Transcarpathian schools ( the second half of 19th -the first half of the 20th century). - Manuscript.

The scientific thesis written for the candidate’s degree of pedagogical sciences with a speciality 13.00.01.- general pedagogy and history of pedagogy.-Prykarpatskyy university named after Vasyl Stefanyk, Ivano-Frankivsk, 2004.

   The scientific thesis contains researches of the specific character of study of creative work of Ukrainian and foreign classical authors in Transcarpathian schools in the second half of the 19th -the first half of the 20th century. The peculiarities of school and humanitarian education development in social, historical and cultural context have been regarded ; the content of school literature courses, principles and motivation for including the works of fine authors in coursebooks and syllabuses and the ways of their studies have been revealed; the contribution of Ukrainian pedagogues and cultural workers to the organization of educational process on the national basis and popularization of remarkable achievements in the world literature have been elucidated; the significance of the factual material in the research for modern theory and practice of education has been substantiated. It has been established that Ukrainian and foreign literature studies helped the national self-consciousness development of Transcarpathian students, human values, accessed them to achievements of the world culture.
   Key words: education of Transcarpathia, Ukrainian and foreign literature, pedagogues and cultural workers, coursebooks and syllabuses, principles and ways of teaching, literary country studiesю

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вивчення творчості класиків української і зарубіжної літератури у школах Закарпаття  (друга половина ХІХ – першої половини ХХ ст.)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net