Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Керування електроприводом шахтної підйомної установки з урахуванням розподілених параметрів електромеханічної системи
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Керування електроприводом шахтної підйомної установки з урахуванням розподілених параметрів електромеханічної системи

Анотації 

Самойленко А.А. Керування електроприводом шахтної підйомної установки з урахуванням розподілених параметрів електромеханічної системи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи. – Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ. – 2004.

   Дисертація присвячена питанням підвищення швидкодії та покращанню динамічних показників електромеханічних систем шахтних підйомних установок шляхом використання раціональних законів керування в замкненій за швидкістю системі автоматичного керування з урахуванням нестаціонарних властивостей довгих канатів.
   Наведено теоретичне узагальнення раціональних законів керування в періодах обмеження похідних прискорення та швидкості з метою зменшення динамічних навантажень в силових елементах шахтних підйомних установок за умови збільшення темпів зміни прискорення.
   Вперше отримані залежності між параметрами законів керування за двома, трьома, n частотами власних коливань і полігармонічним та об’єктом керування, що дозволяють у випадку зміни параметрів об’єкта керування проводити переналагодження системи автоматичного керування.
   Отримані залежності між частотами власних коливань електромеханічної системи та некомпенсованої сталої часу і коефіцієнтом підсилення регулятора швидкості барабану з метою корегування системи автоматичного керування для покращення динамічних показників об’єкту керування.
   Ключові слова: електромеханічна система з розподіленими параметрами, закони керування, електропривод змінного та постійного струму, шахтна підйомна установка, динаміка канатів.

Самойленко А.А. Управление электроприводом шахтной подъемной установки с учетом распределенных параметров электромеханической системы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы. – Национальный горный университет. – Днепропетровск. – 2004.

   Диссертация посвящена вопросам повышения быстродействия и улучшения динамических показателей электромеханических систем шахтных подъемных установок путем использования рациональных законов управления в замкнутой системе автоматического регулирования скорости с учетом нестационарных свойств длинных канатов.
   Приведено теоретическое обобщение рациональных законов управления в периодах ограничения производных ускорения и скорости с целью уменьшения динамических нагрузок в силовых элементах шахтных подъемных установок при условии увеличения темпов изменения ускорения.
   Разработана методика построения структурных представлений многоканатных статически уравновешенных и статически неуравновешенных шахтных подъемных установок, позволяющая учитывать распределенные параметры длинных канатов.
   Впервые получены зависимости между параметрами законов управления по двум, трем, n частотам собственных колебаний, полигармоническим законом и объектом управления, позволяющие производить перенастройку системы автоматического регулирования скоростью барабана шахтной подъемной установки. Выведены зависимости между частотами собственных колебаний электромеханической системы, некомпенсируемой постоянной времени и коэффициентом усиления регулятора скорости, настроенного по симметричному критерию качества, с целью улучшения динамических показателей объекта управления. Получены зависимости, позволяющие рассчитывать первый и второй тон (частоту) собственных колебаний веток шахтной подъемной установки при полной компенсации составляющих упругих усилий с помощью электропривода. С использованием информации о скорости перемещения сосудов и барабана предложен алгоритм расчета компенсирующей связи, обеспечивающей непрерывное демпфирование упругих колебаний в электромеханической системе.
   Разработан алгоритм расчета трехпериодной тахограммы с учетом нестационарных свойств длинных канатов.
   Ключевые слова: электромеханическая система с распределенными параметрами, законы управления, электропривод переменного и постоянного тока, шахтная подъемная установка, динамика канатов.

Samoylenko A.A. Control of a mine winding plant by the electric drive with allowance distributed parameters of the electromechanical system. – Manuscript.

The thesis for seeking of scientific degree of the candidate of technical sciences by specialty 05.09.03 – Electrotechnical complexes and systems. – National mining university. – Dnepropetrovsk. – 2004.

   The thesis is dedicated to the problems of speeding up and improvement of dynamic parameters of electromechanical systems of mine winding plants by usage of rational control laws in a loop system of automatic control of speed with allowance for of non-steady properties of lengthy cable ropes.
   The idealized generalization of rational control laws in the seasons of limitation of derivative acceleration and speed is adduced with the purpose of reduction dynamic loads in load-bearing elements mine winding plants under condition of increase of rates of change of acceleration.
   Relations between parameters of control laws on two, three, n by tones of oscillations, polyharmonic law and object of controls permitting to make retargeting of an automatic control system for the first time are obtained. The relations between tones of oscillations of an electromechanical system both not indemnified time constants, and gain of a speed regulator is obtained with the purpose of correcting an automatic control system for improvement of dynamic parameters of control object.
   Key words: Electromechanical distributed parameter system, control laws, electric drive variable and direct current, mine winding plant, dynamics of cable ropes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Керування електроприводом шахтної підйомної установки з урахуванням розподілених параметрів електромеханічної системи

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net