Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Режими і системи полегшеного запуску синхронних двигунів перетворювальних агрегатів кар'єрних екскаваторів в умовах мереж з віддаленим джерелом напруги
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Режими і системи полегшеного запуску синхронних двигунів перетворювальних агрегатів кар'єрних екскаваторів в умовах мереж з віддаленим джерелом напруги

Анотації 

Сьомочкин А. Б. Режими і системи полегшеного запуску синхронних двигунів перетворювальних агрегатів кар'єрних екскаваторів в умовах мереж з віддаленим джерелом напруги. – Рукопис.

Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – Електротехнічні комплекси й системи. – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2004.

   Дисертація присвячена поліпшенню показників якості електричної енергії (зниження напруги) і якості перехідних процесів двох потужних синхронних двигунів (максимуми електромагнітних моментів), які живляться від мережі з віддаленим джерелом напруги, при пуску одного з них від цієї мережі.
   Для вирішення задачі поліпшення показників якості енергії і перехідних процесів синхронних двигунів у зазначеному електротехнічному комплексі була розроблена математична модель для дослідження перехідних процесів двох синхронних двигунів, які живляться від мережі з віддаленим джерелом напруги. До одержаної математичної моделі двох синхронних двигунів і мережі були застосовані засоби теорії планування експериментів, з метою відшукання функцій відгуку електромагнітного моменту синхронних двигунів і зниження напруги в точці підключення обох синхронних двигунів. На отриманих функціях відгуку за допомогою методів лінійного програмування було встановлено, що використовуваний у даний час спосіб пуску самосинхронізацією синхронного двигуна з мережею не забезпечує раціональних умов протікання пуску. За допомогою функцій відгуку, задавши максимально припустимі значення електромагнітного моменту включення і зниження напруги в мережі, були визначені діапазони кутів включення і ковзань синхронного двигуна, який включається несинхронно, у мережу. Одержані границі допустимості несинхронного включення в мережу послужили основою для розробки універсального пристрою керування точною синхронізацією з мережею.
   Ключові слова: синхронний двигун, самосинхронізація, точна синхронізація, несинхронне включення, система полегшеного пуску, групове живлення, максимальний електромагнітний момент, зниження напруги.

Сёмочкин А. Б. Режимы и системы облегченного запуска синхронных двигателей преобразовательных агрегатов карьерных экскаваторов в условиях сетей с отдаленным источником напряжения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы. – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2004.

   Диссертация посвящена улучшению показателей качества электрической энергии (понижение напряжения) и качества переходных процессов двух мощных синхронных двигателей (максимумы электромагнитных моментов), питающихся от сетей с отдаленным источником напряжения, при пуске одного из них от этой сети.
   Выполнен анализ состояния проблемы запуска синхронных двигателей и обзор существующих способов пуска мощных СД. Показана актуальность проблемы пуска мощных СД. Сформулированы требования, предъявляемые к показателям переходных процессов в сети и СД.
   Для решения задачи улучшения показателей качества энергии и переходных процессов СД в указанном электротехническом комплексе была разработана математическая модель для исследования переходных процессов двух СД, получающих питание от сети с отдаленным источником напряжения. С помощью этой модели исследованы режимы прямого пуска, самосинхронизации, точной синхронизации и несинхронного включения одного из СД при различных возможных в практике начальных условиях. Установлено, что наиболее характерный переходной процесс в сети и обоих СД возникает в случае, если в момент пуска одного из СД на валу другого СД имеется постоянный максимальный момент, либо наброс этого момента на его вал. При этих условиях в дальнейшем исследовались переходные режимы системы.
   К полученной математической модели двух СД и сети были применены средства теории планирования экспериментов, с целью отыскания функций отклика электромагнитного момента СД и понижения напряжения в точке подключения обоих СД. Независимыми переменными функции отклика были приняты основные параметры схемы замещения СД, угол включения СД в сеть, скольжение его ротора, а также длины индивидуальных (к каждому двигателю) и общей линий электроснабжения. На полученных функциях отклика с помощью методов линейного программирования было установлено, что используемый в настоящее время метод пуска самосинхронизацией СД с сетью не обеспечивает рациональных условий протекания пуска. С помощью функций отклика, задавшись максимально допустимыми значениями электромагнитного момента включения и понижения напряжения в сети, были определены диапазоны углов включения и скольжений несинхронно включаемого СД в сеть. Полученные границы допустимости несинхронного включения в сеть послужили основой для разработки универсального устройства управления точной синхронизацией с сетью.
   Ключевые слова: синхронный двигатель, самосинхронизация, точная синхронизация, несинхронное включение, система облегченного пуска, групповое питание, максимальный электромагнитный момент, понижение напряжения

Syomochkin A.B. Conditions and systems of the facilitated start of the mine excavators transforming aggregates synchronous drives in requirements of the distant voltage source networks. - Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.09.03 - Electrotechnical complexes and systems. - National mining university, Dnepropetrovsk, 2004.

   The thesis is devoted to improving of indexes of an electrical energy quality (voltage lowering) and a quality of two powerful synchronous drives transient processes (electromagnetic moment maximas), energizing from the distant voltage source network, at starting one of them from this network.
   For a problem solution of improving quality indexes of synchronous drives energy and transient processes in the indicated electrotechnical complex the mathematical model for a research of two synchronous drives transient processes obtaining the distant voltage source main supply was designed.
   To obtained mathematical model of two synchronous drives and the networks were applied tools of the experiments design theory, for the purpose of searching response functions of the synchronous drives electromagnetic moment and voltage lowering at the point of both synchronous drives connection. With the help of the linear programming methods was established, that the self-locking synchronous drive starting method with nowaday network does not ensure rational requirements starting course. With the help of response functions, having maximum acceptable values of the engagement voltage lowerings and the electromagnetic moment in network, were defined angles gamuts of connection and slides of nonsynchronous powered up synchronous drive in a network. The obtained boundaries of out-of-phase tolerance introducing in the network have formed the basis for the development of the universal control unit by a precise synchronization with a network.
   Keywords: a synchronous drive, self-locking, precise synchronization, out-of-phase insert, system of the facilitated starting, group power supply, maximum electromagnetic moment, lowering of voltage.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Режими і системи полегшеного запуску синхронних двигунів перетворювальних агрегатів кар'єрних екскаваторів в умовах мереж з віддаленим джерелом напруги

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net