Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Комплексна оцінка і прогнозування еколого - гідрогеологічного стану Червоноградського вугільного регіону в умовах експлуатації та закриття шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Комплексна оцінка і прогнозування еколого - гідрогеологічного стану Червоноградського вугільного регіону в умовах експлуатації та закриття шахт

Анотації 

Шевчук Н.А. Комплексна оцінка і прогнозування еколого - гідрогеологічного стану Червоноградського вугільного регіону в умовах експлуатації та закриття шахт. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека. – Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”, Київ, 2004.

   Досліджено техногенні процеси формування гідрогеологічних змін в Червоноградському регіоні в результаті дії вуглевидобутку. Встановлені фактори та причини техногенного навантаження на еколого-гідрогеологічний стан регіону, враховуючи комплексну дію як діючих, так і закритих шахт. Доведено, що головним фактором техногенного впливу на еколого-гідрогеологічний стан регіону є відвальні масиви гірських порід та існуюча система вуглевидобутку. Визначено термін та масштаби можливої дії забруднюючих речовин, встановлені фактичні рівні забруднення довкілля регіону. Обґрунтована фізика явища техногенних процесів у відвальному масиві гірських порід та розроблена еколого-гідромеханічна модель динаміки цих процесів з врахуванням формування техногенного горизонту інфільтраційних потоків, що надає можливість прогнозу циклічних надходжень концентрованих забруднюючих речовин в поверхневі та підземні води, а також дозволяє спрогнозувати безпечний термін часу до початку рекультивації відвалів та впровадження інших запобіжних заходів по стабілізації екологічної ситуації довкілля. На основі експериментальних польових досліджень фактичного рівня забруднення підземних вод і їх зміни з глибиною встановлені граничні глибини розповсюдження якісних підземних вод для централізованого господарсько – питного забезпечення населених пунктів Червоноградського регіону.
   Ключові слова: охорона навколишнього середовища, система вуглевидобутку, відвальний гірський масив, техногенні процеси, інфільтраційні потоки.

Шевчук Н.А. Комплексная оценка и прогнозирование эколого - гидрогеологического состояния Червоноградского угольного региона в условиях эксплуатации и закрытия шахт. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 21.06.01. – Экологическая безопасность. – Национальный технический университет Украины “Киевский политехнический институт”, Киев, 2004.

   Диссертация посвящена установлению закономерностей, факторов и причин техногенного воздействия угледобычи в Червоноградском регионе на состояние окружающей среды и на их основе осуществлению прогноза основных тенденций изменения окружающей среды и разработке рекомендаций по предотвращению техногенного влияния угледобычи на экологическое состояние региона.
   Исследованы техногенные процессы формирования гидрогеологических изменений в Червоноградском регионе в результате действия угледобычи. На основе мониторинговых исследований установлены факторы, характер и фактические уровни техногенной нагрузки на эколого-гидрогеологическое состояние региона, учитывая их комплексное воздействие как на действующих, так и на закрытых шахт. Обоснована значимость источников загрязнения окружающей среды и причины их возникновения, а также количественно определен срок и масштабы возможного действия загрязняющих веществ, установлены фактические уровни загрязнения окружающей среды региона. Доказано, что главным фактором техногенного влияния на эколого-гидрогеологическое состояние региона являются отвалы шахтных пород и существующая система угледобычи.
   Выполнены аналитические исследования воздействия фильтрационно-деформационных процессов при угледобыче на загрязнение окружающей среды с целью расчетной оценки территории возможного техногенного влияния и необходимого времени для этого негативного влияния. Установлено, что к активным физико-химическим явлениям в отвальных массивах относиться процесс выщелачивания из отвальных пород водно – растворимой части инфильтрационных потоков концентрировано загрязненной воды.
   Обоснован и практически подтвержден специфический характер формирования техногенного водоносного горизонта в породных отвалах и пульсирующий механизм загрязнения поверхностных и подземных вод концентрированными инфильтрационными потоками, которые базируются на концепции существенного изменения (в десятки и тысячи раз) коэффициента фильтрации сегрегированой части отвала в зависимости от степени ее водонасыщения.
   Разработана эколого-гидрогеомеханическая модель техногенных процессов в массиве отвальных пород с учетом формирования техногенного горизонта инфильтрационных потоков, который предоставляет возможность прогнозирования циклических выбросов концентрированных загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды, а также разрешает спрогнозировать безопасное время до начала рекультивации отвалов и внедрение других предупредительных мер по стабилизации экологической ситуации. Доказано, что при выборе стратегии стабилизации и улучшении эколого-гидрогеологического состояния необходимо учитывать тип породного отвала (горелый или не горелый), время его формирования и особенности режима техногенного горизонта. Количественная оценка процесса формирования техногенного горизонта инфильтрационных потоков в массиве отвала выполнена с помощью разработанной модели и свидетельствует о том, что начало его формирования в отвалах высотой 30 и 40 м составляет 3,6 и 4,8 лет после прекращения работы шахты. Следовательно, если провести рекультивацию отвала на протяжении 3,5-4,5 лет после закрытия шахт, то это значительно уменьшит техногенное воздействие на поверхностные и подземные воды. Для горящих отвалов рекомендуется проводить рекультивационные работы через 25 – 30 лет после начала формирования отвала.
   Выполнены прогнозные оценки изменения во времени уровня загрязнения грунтов, состояния и тенденции изменения загрязнения подземных вод, уровневого режима поверхности земли в границах мульд просадки поверхности шахт. Данные наблюдений и расчеты констатируют, что в будущем изменение среднего уровня просадки не превысит 1,8-1,9 м. Эти прогнозные значения результирующей просадки поверхности земли предлагается принимать при проведении работ по реабилитации подработанных территорий и при выполнении мероприятий по улучшению экологического состояния в угледобывающих регионах. На основе экспериментальных полевых исследований фактического уровня загрязнения подземных вод и их изменения с глубиной установлены предельные глубины распространения качественных подземных вод для централизованного хозяйственно-питьевого обеспечения населенных пунктов Червоноградского региона.
   Результаты исследований использованы “УкрНИИпроект” в проектных работах по рекультивации отвалов, реконструкции и ликвидации шахт и лежат в основе разработанного комплексного метода оценки эколого-гидрогеологического состояния подработанных территорий, а также внедрены в практику деятельности ГП “Львовуголь”.
   Ключевые слова: охрана окружающей среды, система угледобычи, отвальный горный массив, техногенные процессы, инфильтрационные потоки.

Shevchuk N.A. Complex estimation and forecast of hydro-geological state in the Chervonograd mining region during service conditions and mines’ shutdowns. – Manuscript.

The dissertation for taking Candidate Degree of Technical Sciences, specialty 21.06.01 – Ecological Safety – National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv, 2004.

   The following items had been analyzed in this dissertation: there were investigated the man-caused processes of creation of hydro-geological changes in the Chervonograd region as result of coal mining activity. There were determined factors and reasons of the man-caused loads to ecological and hydro-geological state of the region, taking into consideration complex effect either active or inactive coal mines. It is proved that the spoils’ mining areas and existing coal mining system are the main factors of the man-caused effect to hydro-geological state of the region. There were determined period and scale of possible effect of contaminants, and determined actual contamination level of the region environment. It is substantiated a physical phenomenon of the man-caused processes in the spoils’ mining areas, and developed a hydro-geological model of the dynamics of these processes, taking into consideration creation of the man-caused infiltration water planes. These enable us to make forecast of cyclic concentric pollutant emissions into surface and subsurface waters and at the same time allow us to make forecast of safe period of time for beginning of mine reclamation of spoils and providing other protective measures for environment stabilization of the ecological situation. On the basis of experimental field research of actual contamination level of subsurface waters and their concentration rated to depth, there were determined boundary depths of pure subsurface water circulation for central water supply of public and residential settlements in the Chervonograd region.
   Keywords: environment ecology, coal mining system, spoils’ mining area, man-caused processes, infiltration water flows.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Комплексна оцінка і прогнозування еколого - гідрогеологічного стану Червоноградського вугільного регіону в умовах експлуатації та закриття шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net