Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Валеологічна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищому педагогічному навчальному закладі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Валеологічна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищому педагогічному навчальному закладі

 Анотації

Міхеєнко О.І. Валеологічна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищому педагогічному навчальному закладі. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Південноукраїнський державний педагогічний університет (м. Одеса) імені К.Д. Ушинського, Одеса, 2004.

   У дисертації досліджено проблему валеологічної підготовки як складової професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації. Уточнено сутність поняття “валеологічна підготовка фахівців з фізичної реабілітації”. Визначено критерії і показники, охарактеризовано рівні валеологічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації. Конкретизовано специфіку валеологічної підготовки, виявлено організаційні та навчально-виховні аспекти, що визначають її ефективність. Розроблено спецкурс “Основи індивідуального здоров’я людини”, зміст якого відповідає специфічним особливостям сфери діяльності фахівців оздоровчої галузі. Обґрунтовано й експериментально апробовано зміст і методику професійної валеологічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації.
   Ключові слова: професійна валеологічна підготовка, фізична реабілітація, здоровий спосіб життя, холістичний підхід.

Михеенко А.И. Валеологическая подготовка будущих специалистов по физической реабилитации в высшем педагогическом учебном заведении. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Южно-Украинский государственный педагогический университет (г. Одесса) имени К.Д. Ушинского, Одесса, 2004.

   Диссертационное исследование посвящено проблеме валеологической подготовки как составляющей профессиональной подготовки будущих специалистов по физической реабилитации.
   В первом разделе “Теоретические основы валеологической подготовки специалистов по физической реабилитации” проанализированы основные понятия исследования, а также организационные и воспитательные аспекты валеологической подготовки специалистов по физической реабилитации.
   Изучение и анализ исследуемой проблемы позволяет утверждать, что деятельность специалиста по физической реабилитации направлена на восстановление или улучшение функционального состояния и общее оздоровление организма человека с использованием средств физической культуры и природных факторов. Познание механизмов оздоровления и компетентное управление ими является предметом исследования как физической реабилитации, так и валеологии, что обусловливает их тесную взаимосвязь.
   Валеологическая подготовка специалистов по физической реабилитации представляет собой комплекс организационных и психолого-педагогических мероприятий, которые обеспечивают формирование у студентов знаний, умений и практических навыков в сфере валеологии, усвоение которых влияет на эффективность профессиональной деятельности, способствует повышению профессионального мастерства и компетентности, создает готовность к выполнению профессиональных обязанностей.
   Структура валеологической подготовки была определена путем конкретизации ее компонентов, а именно: когнитивный, организационно-деятельностный, личностно-мобилизационный. Показателями когнитивного компонента выступили: валеологические знания в сфере физической реабилитации, знания в сфере здорового образа жизни, валеологическое самообразование в сфере физической реабилитации. Организационно-деятельностный компонент характеризуют: умение применять валеологические знания в практике физической реабилитации; умение составить программу здорового образа жизни с использованием валеологических средств; владение педагогическими знаниями, умениями, навыками. Показателями личностно-мобилизационного компонента являются: формирование мотивационно-волевой сферы, профессиональное самосознание, формирование структуры жизненных ценностей.
   Во втором разделе “Исследовательско-экспериментальная технология валеологической подготовки будущих специалистов по физической реабилитации” охарактеризованы уровни валеологической подготовки будущих физреабилитологов; представлены структурная модель, содержание и методика профессионально-валеологической подготовки студентов; проанализированы результаты эксперимента.
   Анализ существующих на сегодня валеологических знаний позволил, основываясь на принципах конфигурирования, разработать спецкурс “Основы индивидуального здоровья человека”, содержание которого соответствует специфическим особенностям сферы деятельности специалистов по физической реабилитации.
   Любая целенаправленность реализует себя благодаря активности личности, ее деятельности. В нашем исследовании деятельностный подход предполагал создание таких условий, когда основой педагогического процесса является постепенный переход от репродуктивного уровня усвоения знаний к активной профессионально-валеологической деятельности, которая позволяет приобрести необходимые практические способности и умения.
   Для осуществления личностной профессионально-оздоровительной деятельности мы знакомили студентов с различными оздоровительными методиками, системами и практиками. Каждому студенту была предоставлена возможность выбора тех оздоровительных технологий, которые наиболее полно соответствуют его индивидуальным особенностям. Такой подход позволял студентам учиться компенсировать свои слабые стороны за счет сильных качеств. При этом особое внимание мы обращали на своевременную коррекцию индивидуальной программы здорового образа жизни и помощь каждому студенту в ходе ее реализации.
   Педагогическими условиями експериментального исследования выступили: усовершенствовать содержание и принципы структурирования предмета “Валеология в физической реабилитации” соответственно сути профессиональной деятельности физреабилитолога; вовлечь студентов в практическую профессионально-валеологическую деятельность как средство формирования творческого оздоровительного мышления, становления профессионального самосознания будущих специалистов; создать соответствующую профессионально-педагогическую среду, которая способствует осознанию ответственного отношения к собственному здоровью, профессиональному самоутверждению.
   Анализ итоговых результатов эксперимента доказал эффективность разработанной нами методики профессиональной валеологической подготовки специалистов по физической реабилитации, что свидетельствует о правомерности выдвинутой нами гипотезы.
   Ключевые слова: профессиональная валеологическая подготовка, физическая реабилитация, здоровый образ жизни, холистический подход.

Mikheenko O.I. Valeological training of future specialists in physical rehabilitation in the higher educational establishments. – Manuscript.

The dissertation for receiving the degree of pedagogical science candidate on the speciality 13.00.04 – theory and method of professional education. – The South-Ukrainian State Pedagogical University (Odessa) of K.D. Ushinsky, Odessa, 2004.

   The problem of the valeological competence formation as one of the inseparable part of future specialists’ professional training is under consideration. The meaning “Valeological training of future specialists in physical rehabilitation” is defined. The criterions and indices are determined, the formation, levels of valeological training of physical rehabilitation future specialists are characterized. The specific character of valeological training is made concrete, the organizing educational and pedagogical conditions and factors, defining its effectiveness are shown. The special course “Basis of human individual health” is worked out, the content of which considers the peculiarities of professional sphere of specialists activity in the healthy branch. The method of formation of future specialists’ professional valeological readiness in physical rehabilitation is substantiated.
   Key words: professional and valeological training, physical rehabilitation, healthy way of living, holistic approach.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Валеологічна підготовка майбутніх  фахівців з фізичної реабілітації у вищому педагогічному навчальному закладі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net