Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення енергетичної ефективності тягового електропривода кар'єрних самоскидів великої вантажопідйомності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення енергетичної ефективності тягового електропривода кар'єрних самоскидів великої вантажопідйомності

Анотації 

Шевченко О.І. Підвищення енергетичної ефективності тягового електропривода кар'єрних самоскидів великої вантажопідйомності. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.09.03 - електротехнічні комплекси і системи. - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2003.

   Дисертація присвячена підвищенню енергетичної ефективності ТЕП великовантажних автосамоскидів з автономною електроенергетичною установкою шляхом використання енергії гальмування в умовах глибоких кар'єрів, на прикладі автосамоскидів типу БелАЗ-7509. З цією метою проаналізована робота електромеханічного устаткування ВКС і встановлено, що його низька ефективність обумовлена нераціональним використанням енергії, що виробляють ТЕД у генераторному режимі роботи. Доведено, що підвищення ефективності роботи ТЕП можливе при застосуванні РГ як основного способу ЕГ, у результаті зниження споживання дизельного палива і збільшенні продуктивності системи охолодження ТЕД. Установлено, що потужність рекуперації повинна бути обмежена з урахуванням забезпечення технічних умов експлуатації ДД.
   Установлена аналітична залежність між зниженням витрати палива в технологічному циклі та технологічних параметрах експлуатації ВКС при рекуперації енергії гальмування. Установлено, що максимальна економія палива в технологічному циклі автосамоскида досягається при значенні потужності рекуперації в момент припинення споживання дизельного палива.
   Обґрунтованість і вірогідність наведених у роботі положень і рекомендацій підтверджені результатами комп’ютерного моделювання та близькістю результатів теоретичних та експериментальних досліджень.
   Ключові слова: великовантажний кар'єрний самоскид, тяговий електропривод, дизельний двигун, система керування, рекуперативне гальмування.

Шевченко А.И. Повышение энергетической эффективности тягового электропривода карьерных самосвалов большой грузоподъемности. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 – электротехнические комплексы и системы. - Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”, Харьков, 2003.

   Диссертация посвящена повышению энергетической эффективности тягового электропривода (ТЭП) большегрузных карьерных самосвалов (БКС) с автономной электроэнергетической установкой (АЭЭУ) путем использования энергии торможения в условиях карьеров. С этой целью проанализирована работа ТЭП и установлено, что его низкая эффективность обусловлена нерациональным использованием энергии, которую вырабатывают тяговые электродвигатели (ТЭД) в генераторном режиме работы. Доказано, что повышение эффективности работы ТЕП возможно при применении рекуперативного торможения (РТ) в качестве основного и электродинамического торможения в качестве дополнительного, в результате снижения потребления дизельного топлива (ДТ) и увеличении производительности системы охлаждения ТЭД. Произведен анализ энергетических режимов ТЭП при основном рекуперативном торможении БКС с АЭЭУ. Установлено, что мощность рекуперации должна быть ограничена с учетом обеспечения технических условий эксплуатации дизельного двигателя (ДД).
   Разработаны требования к системам управления и предложены функциональные схемы ТЕП постоянного, переменно-постоянного и переменного тока с рекуперативным торможением в качестве основного.
   Доказана возможность практической реализации ТЕП с рекуперацией энергии торможения путем построения компьютерных моделей. Проведенное ком-пьютерное исследование показало, что во всем диапазоне изменения массы автосамосвала и уклона дороги, которые соответствуют техническим условиям эксплуатации БКС типа БелАЗ, обеспечивается заданная скорость движения и допустимые режимы эксплуатации электрооборудования и ДД.
   Установлена аналитическая зависимость между снижением расхода ДТ в технологическом цикле и технологическими параметрами эксплуатации БКС при рекуперативном торможении. Показано: значение экономии ДТ пропорционально массе автосамосвала и возрастает с увеличением уклона дороги. После достижения максимума (в момент прекращения потребления ДТ) значение экономии топлива начинает уменьшаться с ростом скорости движения и уклона дороги. Максимально возможное значение экономии дизельного топлива в технологическом цикле увеличивается с увеличением уклона дороги и уменьшением скорости движения БКС на спуске. Поэтому БКС с режимом РГ целесообразно использовать в карьерах с большими значениями уклонов дороги (более 7%), где недопустимы большие скорости движения на спуске, а также в технологических циклах со спуском груженного ВКС.
   В процессе экспериментальных исследований на обкаточном стенде дизельных двигателей и на физической модели с использованием автосамосвала БелАЗ-7512, подтверждена достоверность результатов, полученных методами теоретических исследований.
   Ключевые слова: большегрузный карьерный самосвал, тяговый электропривод, дизельный двигатель, система управления, рекуперативное торможение.

Shevchenco А.I. Increase of power efficiency traction of the electric drive of quarry trucks of the large carrying capacity. - Manuscript.

The dissertation for a candidate’s degree by speciality 05.09.03 – electrotechnical complexes and systems. – National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, 2003.

   The dissertation is devoted to increase of power efficiency of the traction electric drive supersize trucks with independent electropower plant using energy of braking in deep quarry, on the example trucks such as BelAZ-7509. The operation of the electromechanical equipment of supersize trucks with electrical transmission is analysed. It has been established, that its low efficiency is caused by irrational use of energy, which is developed by traction electric motors in generating mode of operations. It has been proved, that the increase of ТED overall performance is possible at recuperating brake as the basic and electrodynamics’ braking as additional. It is a result of decrease of consumption of diesel fuel and increase of productivity of system of traction engines cooling.
   It has been established, that the recuperating capacity should be limited in order to secure of maintenance specifications of diesel engine operation.
   The analytical dependence between decrease of the charge of fuel in a work cycle and technological parameters of operation trucks is received at recuperation of energy of braking. It is shown, that the maximal economy of fuel in a work cycle is achieved at recuperating capacity, at which the consumption of fuel by the diesel engine stops.
   Key words: the quarry’s truck, the traction the electric drive, the diesel engine, control system, recuperating braking.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення енергетичної ефективності тягового електропривода кар'єрних самоскидів великої вантажопідйомності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net