Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Закономірності управління забезпеченням якості шихти в проекті вивозу готових до виймання запасів руди з кар’єру залізорудного комбінату
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Закономірності управління забезпеченням якості шихти в проекті вивозу готових до виймання запасів руди з кар’єру залізорудного комбінату

Анотації 

Шолох С.М. Закономірності управління забезпеченням якості шихти в проекті вивозу готових до виймання запасів руди з кар’єру залізорудного комбінату.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.22. – управління проектами і розвиток виробництва. – Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2004.

   Дисертація присвячена розгляду процесу оперативного планування роботою кар’єру гірничозбагачувального комбінату як проекту зі створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи забезпечення якості рудної сировини на внутрішньомісячному інтервалі. Сформовано багатокритеріальну модель визначення вантажопотоків руди, проведено аналіз її розв’язку, запропоновані підходи для усунення її несумісності. Проаналізовано можливі відхилення при роботі кар’єру від намічених значень вантажопотоків та сформовано моделі коректування планових завдань з перевезення руди, що враховують ймовірнісний характер параметрів системи оперативного планування на кар’єрі; при цьому пропонується визначати продуктивність екскаватора на змінному та добовому інтервалах за допомогою нейронної мережі прямого розповсюдження. Визначено закономірності та структура моделі, що дозволяють підраховувати дати проведення технічного обслуговування і ремонтів обладнання в динаміці розвитку гірничої ситуації на кар’єрі з урахуванням комплексного показника ефективності.
   Результати дисертації впроваджено на Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінаті у вигляді розробленого програмного забезпечення для автоматизації роботи працівників виробничого відділу та диспетчера рудника.
   Ключові слова: кар’єр, гірничо-збагачувальний комбінат, управління проектами, вантажно-транспортний комплекс, критерії ефективності, аналіз чутливості моделі, коректування планових показників, технічне обслуговування і ремонти.

Шолох С.Н. Закономерности управления обеспечением качества шихты в проекте вывоза готовых к выемке запасов руды из карьера железорудного комбината.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.22. – управление проектами и развитие производства. – Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2004.

   Диссертация посвящена рассмотрению процесса оперативного планирования работы карьера горно-обогатительного комбината как проектом по созданию и внедрению информационно-аналитической системы обеспечения качества рудного сырья на внутримесячном интервале. Проведен анализ современного состояния вопроса планирования работы карьера на недельно-суточно-сменном интервале и перспектив его развития в связи с бурным развитием компьютеризации горнорудных предприятий; проведен анализ формирования геометрических параметров рабочей зоны карьера для определения объемных показателей работы погрузочного оборудования. Предлагается внедрить информационно-аналитическую систему обеспечения качества сырья как одноразовый проект, в ходе которого необходимо адаптировать разработанные закономерности управления к условиям определенного железорудного предприятия. Рассматриваемый проект является частью большого проекта разработки месторождения полезных ископаемых. Проблема проекта – получение шихты нужного качества и количества – решается распределением грузопотоков между экскаваторами и транспортированием руды от забоев на пункты разгрузки. Сформирована многокритериальная модель формирования грузопотоков руды, проведен анализ ее решения, предложены подходы для устранения ее несовместности. Проанализированы возможные отклонения в работе карьера от намеченных значений грузопотоков и сформированы модели корректирования плановых заданий по перевозке руды, которые учитывают вероятностный характер параметров системы оперативного планирования на карьере; при этом предлагается определять производительность экскаватора на сменном и суточном интервалах с помощью нейронной сети прямого распространения. Определены закономерности и структура модели, которые позволяют рассчитывать даты проведения технического обслуживания и ремонтов оборудования в динамике развития горной ситуации на карьере с учетом комплексного показателя эффективности.
   Результаты диссертации внедрены на Ингулецком горно-обогатительном комбинате в виде спроектированного программного обеспечения для автоматизации работы сотрудников производственного отдела и диспетчера рудника. Рассчитанный экономический эффект от внедрения разработанных моделей управления составляет 725,7 тыс.грн.
   Ключевые слова: карьер, горно-обогатительный комбинат, управление проектами, погрузочно-транспортный комплекс, критерии эффективности, анализ чувствительности модели, корректирование плановых показателей, техническое обслуживание и ремонты.

Sholokh S.M. Project Management optimum export of ore from career ore mining and processing enterprise on intramonth interval.

The Thesis is a manuscript, submitted for reception scientific degree candidate of the technical sciences on profession 05.13.22 - management project and development proizvodstva. - Kryvorizkiy technical university, Кryvyj Rih, 2004.

   Thesis are dedicated to consideration of the process of the operative planning by work career ore mining and processing enterprise of the combine as project of the optimum export of ore on intramonth interval. It Is Formed multyobjective model of the shaping traffic ore, is organized analysis of her decision, is offered model for eliminating her incompatibility. The possible deflections will Analysed in work career from marked importances traffic and is formed models correction planned tasks on transportation of ore, which take into account the probabilistic nature a parameter systems of the operative planning on quarry; is it herewith offered define capacity of the excavator on removable and dayly interval by means of neural network of the direct spreading. The Certain regularities and structure to models, which allow to calculate the date of the undertaking planned-preventive repair of the equipment in speaker of the development to mountain situation on quarry with provision for complex factor of efficiency.
   The Results to thesises are introduced on ore mining Ingulec and processing enterprise combine in the manner of designed software for automation of the work employee production department and traffic manager of the mine.
   The Keywords: quarry, ore mining and processing enterprise, management project, loading-transport complex, criteria to efficiency, analysis to sensitivity to models, correction planned factors, planned-preventive repairs.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Закономірності управління забезпеченням якості шихти в проекті вивозу готових до виймання запасів руди з кар’єру залізорудного комбінату

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net