Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Технологічні основи розробки нерудних родовищ з внутрішньокар’єрним складуванням відходів гірничого виробництва
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Технологічні основи розробки нерудних родовищ з внутрішньокар’єрним складуванням відходів гірничого виробництва

Анотації 

Симоненко В.І. Технологічні основи розробки нерудних родовищ з внутрішньокар’єрним складуванням відходів гірничого виробництва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.03 – “Відкрита розробка родовищ корисних копалин”. – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2004.

   Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню та створенню ефективної технології відкритої розробки нерудних родовищ скельних корисних копалин з внутрішньокар’єрним складуванням відходів гірничого виробництва. На основі застосування поетапної відробки різних за площею, потужністю та глибиною залягання родовищ уперше виділені базові нерудні кар’єри як основні об’єкти дослідження. Розроблені нові ланки енергозберігаючих комплексів обладнання кар’єрів та економіко-математична модель обґрунтування раціональних технологічних схем, що включають ці комплекси, розрахунку параметрів технології за новими методиками. Обгрунтовані нові технологічні схеми розкривних і видобувних робіт, складування твердих і шламових відходів виробництва з виділенням із них та утилізацією попутних корисних копалин, рекультивації порушених земель для потреб сільського господарства. На основі цього запропонована концепція освоєння нерудних родовищ скельних та напівскельних корисних копалин України. Основні результати праці знайшли промислову перевірку при проектуванні та впровадженні нової технології при розробці флюсових вапняків, кварцитовидних пісковиків і гранітів.
   Ключові слова: нерудні кар’єри, поетапна відробка родовищ, внутрішньокар’єрне складування відходів виробництва, техногенні родовища, технологічні схеми, енерго- і землезбереження.

Симоненко В.И. Технологические основы разработки нерудных месторождений с внутрикарьерным складированием отходов горного производства. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.03 – “Открытая разработка месторождений полезных ископаемых.” – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2004.

   Диссертация посвящена научному обоснованию и созданию эффективной технологии открытой разработки нерудных месторождений скальных полезных ископаемых с внутрикарьерным складированием отходов горного производства.
   Для нерудных месторождений с мощностью покрывающей вскрыши 3…60 м, глубиной залегания 40…225м и площадью по поверхности 10…300га на основе установленных закономерностей изменения площади нарушенных земель, дальности перемещения отходов горного производства и удельных затрат на вскрышные, транспортные, отвальные и рекультивационные работы в зависимости от способов отработки месторождений доказана целесообразность применения технологии поэтапной разработки карьерных полей крутыми выемочными слоями с внутрикарьерным раздельным складированием отходов производства и попутных полезных ископаемых. Исследования выполняются на семи типах базовых карьеров, впервые выделенных из 258 нерудных месторождений Украины с изометрическими и плитообразными залежами скальных и полускальных полезных ископаемых, которые не могут эффективно разрабатываться по существующей технологии с внутренним отвалообразованием.
   По разработанной экономико-математической модели обоснованы рациональные технологические схемы горных работ с энергосберегающими комплексами оборудования, с использованием новых методик рассчитаны параметры системы разработки. Предусматривается: интенсивное формирование карьера первой очереди (темпы углубки 7…18,5м/год) с одним рабочим бортом (угол откоса 20…410), до конечной глубины на 20…45% площади горного отвода; временное складирование всех отходов в отвал высотой до 26,5м на поверхности карьерного поля, последующую его отработку в горизонтальном направлении с выемкой пород в крутых слоях (высота 31…59м, угол наклона 31…440, ширина 36…45м, интенсивность отработки 20,1…84м/год) при транспортном (автосамосвалы, колесные погрузчики) и гравитационном перемещении отходов производства в выработанное пространство; складирование отходов под откосом нерабочего борта во временном отвале, формирование внутреннего отвала и техногенного месторождения для попутного сырья, выделенного из вскрыши и других отходов производства. На уровне земной поверхности площадки отвала (55…525м) и техногенного месторождения (17…401м) рекультивируются для сельскохозяйственного использования. Другие участки нарушенных земель восстанавливаются под лесонасаждения и водоемы.
   Разработаны технологические схемы складирования отходов с выделением из них утилизированных фракций, которые используются в металлургии и других отраслях. Это обеспечивает снижение на 10% нарушения земель при отвалообразовании таких отходов и исключает процесс дополнительного дробления флюсовых компонентов шихты при ее агломерации.
   Рекомендуемые энергосберегающие комплексы оборудования на добычных работах нерудных карьеров комплектуются автосамосвалами и колесными погрузчиками в комбинации с конвейерами и железнодорожными поездами, которые перемещают породы с глубины соответственно 40…60м и 100…110м. На рекультивации отвалов и техногенного месторождения целесообразно применять колесные скреперы. Колесные погрузчики совместно с бульдозерами и специальными желобами-сбрасывателями используются при складировании твердых и мягких пород в выработанном пространстве карьеров.
   На основе разработанной технологии предложена новая концепция освоения скальных и полускальных нерудных месторождений Украины. Внедрение ее обеспечит снижение в 1,6…4 раза затрат на разработку за счет уменьшения на 20…50% потребления энергетических ресурсов. Нарушения земель локализуется только в пределах карьерного поля, 30…40% площади которого восстанавливается для использования в сельском хозяйстве.
   Основные результаты работы прошли промышленную проверку при проектировании и на горных предприятиях путем внедрения новой технологии при разработке флюсовых известняков, кварцитовидных песчаников и гранитов.
   Ключевые слова: нерудные карьеры, поэтапная отработка месторождений, внутрикарьерное складирование отходов производства, техногенные месторождения, технологические схемы, энерго- и землесбережение.

Symonenko, V.I. Technological Basis of Mining of Non-Metalliferous Deposits with In-Colliery Waste Dumping. - Manuscript.

Dissertation for granting doctor of technical sciences degree in specialism 05.15.03 -"Opencast Mining of Mineral Resources". National Mining University, Dnipropetrovsk, 2004.

   Dissertation covers scientific background and effective technology of opencast mining of non-metalliferous deposits of rock resources with in-colliery waste dumping resulted from mining. Basic non-metalliferous collieries are researched as main objects on the basis of stage mining sites different in square, thickness and depth of mineral deposits. New power saving complexes of colliery equipment and economic and mathematic model for grounding rational technological schemes, which include the named complexes, and calculation of technology parameters using innovative methods are developed. Innovative technological schemes for extracting and mining, dumping of solid and slag wastes from mineral resources mining and extracting, recultivation of the damaged soils for agriculture needs are grounded and described. Based on the said the concept of exploiting non-metalliferous deposits of rock and semi-rock mineral deposits of Ukraine are proposed. The main results of the research are industrially tested during the project period and while introducing new technology in mining flux limestone, quartzite sandstone and granite.
   Key-words: non-metalliferous collieries, stage mining of the deposit, in-colliery waste dumping resulted from mining, technogennous deposits, technological schemes, power and soil saving.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Технологічні основи розробки нерудних родовищ з внутрішньокар’єрним складуванням відходів гірничого виробництва

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net