Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Джерела права Європейського Союзу (теоретичні аспекти)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Джерела права Європейського Союзу (теоретичні аспекти)

Анотації 

Стрєльцова О. В. Джерела права Європейського Союзу (теоретичні аспекти). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ, 2008.

   Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних аспектів джерел права Євросоюзу. З метою формування методологічного підґрунтя для аналізу джерел права Євросоюзу, досліджуються концептуальні підходи до визначення поняття „джерело права”, здійснений аналіз джерел права відповідно до рівнів процесу правоутворення та розглянуті окремі види формально-юридичних джерел права. Виділено і послідовно охарактеризовано матеріальні, ідейні та інституційні джерела права Євросоюзу. Проведена класифікація формально-юридичних джерел права Євросоюзу відповідно до узагальненого критерію, яким виступають форми, в які втілюються загальнообов’язкові правові приписи інститутів і органів Євросоюзу і держав-членів. Проаналізовано джерела первинного і вторинного права (законодавства) Євросоюзу, джерела договірного права, джерела прецедентного права та загальні принципи права. На підставі вивчення всієї сукупності факторів, які визначили зміст права Євросоюзу та форми його вираження створена загальнотеоретична основа для формування наукової концепції джерел права Євросоюзу.
   Ключові слова: джерело права, Європейський Союз, матеріальні джерела права Європейського Союзу, ідейні джерела права Європейського Союзу; інституційні джерела права Європейського Союзу, формально-юридичні джерела права Європейського Союзу.

Стрельцова О. В. Источники права Европейского Союза (теоретические аспекты). Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. – Киев, 2008.

   Диссертация посвящена исследованию теоретических аспектов источников права Европейского Союза. С целью формирования методологической основы для анализа источников права Европейского Союза исследуются концептуальные подходы к определению понятия „источник права”, осуществлен анализ источников права в соответствии с уровнями процесса правообразования и рассмотрены отдельные виды формально-юридических источников права. Выделены и последовательно охарактеризованы материальные, идейные и институционные источники права Европейского Союза.
   Материальные источники права Европейского Союза определяются в работе как совокупность природных, исторических, культурных, религиозных, политических, экономических и других факторов правообразования объективного характера, которые, складываясь в ходе цивилизационного развития на протяжении всей истории Европы, выступили непосредственной основой для создания Европейского Союза и обусловили формирование особой системы его формально-юридических источников права.
   Идейными источниками права Европейского Союза являются концептуальные подходы и доктринальные течения, которые сформировались в русле так называемой “европейской идеи” и воплотились в проектах наиболее видных европейских мыслителей и общественных деятелей, которые в течении многих веков выступали за искоренение войн и объединение народов и государств Европы.
   Институционным источником права Европейского Союза выступает, в наиболее широком смысле, сам Европейский Союз как особая организация политической власти. В более узком значении институционным источником права Европейского Союза является правотворческая деятельность его компетентных институтов и органов, которые, с помощью специальных правотворческих процедур, осуществляют объективацию правовых норм, регулирующих процессы европейской интеграции, в определенные формы права.
   Проведена классификация формально-юридических источников права Европейского Союза. В зависимости от форм, в которые облекаются правовые предписания институтов и органов Европейского Союза и государств-членов, предложено объединить все формально-юридические источники права Европейского Союза в четыре группы: источники первичного и вторичного права (законодательства); источники договорного права; источники прецедентного права; общие принципы права. Проанализированы отдельные виды формально-юридических источников права Европейского Союза. На основании изучения всей совокупности факторов, которые определяют содержание права Европейского Союза и формы его выражения создана общетеоретическая основа для формирования научной концепции источников права Европейского Союза.
   Ключевые слова: источник права, Европейский Союз, материальные источники права Европейского Союза, идейные источники права Европейского Союза; институционные источники права Европейского Союза, формальные источники права Европейского Союза.

Strel'tsova O. V. Sources of law for European Union (theoretical aspects). – Manuscript.

Thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of the Sciences (Law) on the speciality 12.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal studies. – V. M. Koretsky Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2008.

   The thesis is devoted to the investigation of theoretical aspects of sources of law for European Union. With the purpose of forming of methodological grounds for the analysis of sources of law for European Union, the conceptual approaches to the determination of concept ,,source of law" are researched, the analysis of sources of law according to the levels of law-making process is made and separate types of formal sources of law are considered. The material, ideological and institutional sources of law for European Union are defined and consistently described. The classification of formal sources of law for European Union in accordance with the generalized criterion – the forms, which are the embodiment of obligatory legal orders of institutes and organs of European Union and states-members, is conducted. The sources of original and second law (legislations) of European Union, treaty law sources, case-law sources and general principles of law are analyzed. On the basis of studying all factors, which defined the content of law for European Union and forms of its expression, general theoretical basis for forming of scientific conception of sources of law for European Union is created.
   Key words: source of law, European Union, material sources of law for European Union, ideological sources of law for European Union; institutional sources of law for European Union, formal sources of law for European Union.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Джерела права Європейського Союзу (теоретичні аспекти)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net