Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Енергозберігаюча система тягового електроприводу рудникового акумуляторного електровозу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Енергозберігаюча система тягового електроприводу рудникового акумуляторного електровозу

Анотації 

Удовенко О.О. Енергозберігаюча система тягового електроприводу рудникового акумуляторного електровозу. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси і системи. – Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” – Харків –2004.

   Дисертація присвячена дослідженню і розробці енергозберігаючого тягового електроприводу рудникового акумуляторного електровозу з комбінованим імпульсним перетворювачем.
   Визначено критерії вибору базової структури тягового електроприводу, розвинений і конкретизований алгоритм глобального пошуку оптимальної структури тягового електроприводу й імпульсного перетворювача.
   Проведено аналітичні комп'ютерні та експериментальні дослідження перехідних електромагнітних процесів у силовому ланцюгу тягового електроприводу при ШІМ напруги живлення тягових двигунів, в результаті яких встановлена аналітична залежність між частотою модуляції, шпаруватістю імпульсного перетворювача, коефіцієнтом пульсації струму, параметрами силового ланцюга; обґрунтовані переваги двоступеневого регулювання напруги. Розроблено алгоритм двоступеневого регулювання, що реалізується мікропроцесорним блоком керування.
   Запропоновано схему імпульсного перетворювача, що використовує сполучення IGBТ і одноопераційних SCRI – тиристорів з Е – комутацією, дослідження якої методами мереж Петрі підтвердили її відповідність для рудникового акумуляторного електровозу.
   Ключові слова: тяговий електропривод, імпульсний перетворювач, частота модуляції, моделі мереж Петрі.

Удовенко О.А. Энергосберегающая система тягового электропривода рудничного аккумуляторного электровоза. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 – электротехнические комплексы и системы. – Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт” – Харьков –2004.

   Диссертация посвящена исследованию и разработке энергосберегающего тягового электропривода рудничного аккумуляторного электровоза с комбинированным импульсным преобразователем.
   Определены критерии выбора базовой структуры тягового электропривода, развит и конкретизирован алгоритм глобального поиска оптимальной структуры тягового электропривода и импульсного преобразователя.
   Предложены схемы тягового электропривода с плавно переключаемыми параллельно – последовательно секциями аккумуляторной батареи и тяговыми двигателями, обеспечивающие существенное снижение токовых нагрузок аккумуляторной батареи в процессе разгона электровоза.
   Проведены аналитические компьютерные и экспериментальные исследования квазипереходных электромагнитных процессов в силовой цепи тягового электропривода при ШИМ напряжения, питающего тяговые двигатели, в результате которых установлена аналитическая зависимость между частотой модуляции, скважностью импульсного преобразователя, коэффициентом пульсации тока, параметрами и режимами работы силовой цепи; обоснованы преимущества двухступенчатого регулирования напряжения. Разработан алгоритм двухступенчатого регулирования, реализованный микропроцессорным блоком управления.
   Выполнены аналитические обзоры современной полупроводниковой базы, систем охлаждения и конструктивные особенности преобразователей в исполнении РВ.
   Предложены схемы импульсных преобразователей, использующих сочетание IGBТ и однооперационных SCRI – тиристоров с Е – коммутацией последних. Исследованы электромагнитные процессы в снабберах, выведены аналитические зависимости и разработана методика для выбора параметров снабберов.
   Разработаны рекомендации по применению полупроводниковых приборов в модульном исполнении с размещением их на внутренних стенках контейнера ИП с естественным воздушным охлаждением.
   К известной схеме защиты полупроводниковых приборов от перенапряжения при помощи варистора, предложено добавить индикаторы тока последовательно с ним для учета его наработки, и при отработки его ресурса блок диагностики выдает сигнал на замену варистора.
   В результате сравнительного анализа известных, гипотетически возможных и предложенных схем тягового электропривода с импульсным преобразователем, проведенного по методу глобального поиска, выявлена базовая структура тягового электропривода, исследования которой методами сетей Петри подтвердили ее возможность применения для рудничного аккумуляторного электровоза. Схема тягового электропривода содержит импульсный преобразователь на базе IGBТ и SCRI с Е – коммутацией, который осуществляет двухступенчатое регулирование напряжения тяговых двигателей посредством ШИМ и плавное параллельно-последовательное соединение их в тяговом режиме. В тормозном режиме в схеме реализуется перекрестное взаимовозбуждение двигателей.
   Ключевые слова: тяговый электропривод, импульсный преобразователь, частота модуляции, модели сетей Петри.

Udovenko O.A. Energy conservation system of the traction electric drive of a miner storage electric locomotive. - the Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of Cand.Tech.Sci. on a speciality 05.09.03 - electrotechnical complexes and systems. – National Technical University “Kharkov Politechnical Institute” –Kharkov - 2004.

   The dissertation is devoted to research and development energy conservation the traction electric drive of a miner storage electric locomotive with the combined pulse converter.
   Criteria of a choice of base structure of the traction electric drive are determined, the algorithm of global search of optimum structure of the traction electric drive and the pulse converter is advanced and concretized.
   Are carried out analytical computer and experimental researches transient electromagnetic processes in a power circuit of the traction electric drive at breadth pulse modulation (BPM) the pressure having traction engines as a result of which analytical dependence between frequency of modulation is established, by porosity of the pulse converter, factor of a pulsation of a current, parameters and operating modes of a power circuit; advantages of two-zoned regulation of a voltage are proved. The algorithm of two-zoned regulation realized by the microprocessor block of management is developed.
   Circuits of the pulse converters using combination IGBТ and one-operational SCRI - thyristor with Е - switching of the last are offered. which research by methods of Petri net have confirmed its optimality for a miner storage electric locomotive is offered.
   Key words: the traction electric drive, the pulse converter, frequency of modulation, models of Petri net.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Енергозберігаюча система тягового електроприводу рудникового акумуляторного електровозу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net