Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обмеження та захист від витоків струму в рудникових електроустановках напругою 1200 В
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обмеження та захист від витоків струму в рудникових електроустановках напругою 1200 В

Анотації 

Вареник Є.О. Обмеження та захист від витоків струму в рудникових електроустановках напругою 1200 В. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – "Електротехнічні комплекси та системи". – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2004.

   Дисертація присвячена розробці методів мінімізації значень і дії струмів витоку і створення системи контролю опору ізоляції і захисту від струмів витоку для рудникових електроустановок напругою до 1200 В, що забезпечують підвищення їх електробезпеки й експлуатаційної надійності.
   Показано, що у дільничних мережах напругою 1200 В значення струмів витоку, обумовлені фізичними параметрами системи електропостачання, і тривалості їхнього протікання досягають таких значень, при яких безпека людини може бути забезпечена поряд з контролем активного опору ізоляції і їх захисним відключенням і застосуванням пристроїв автоматичної компенсації ємнісним складової, застосуванням шунтування ушкодженої фази. 
   Дане теоретичне обґрунтування принципу мінімізації дії струмів витоку і оцінка умов електро- і пожежнобезпеки; викладені результаті створення пристрою захисного відключення для дільничних мереж напругою 1200 В, теоретичне обґрунтування і практична реалізація способу визначення фази мережі з ушкодженою ізоляцією; результати розробки методу і пристрою виміру ємності й автоматичного настроювання режиму компенсації ємнісних струмів витоку на основі замкнутої системи керування; функціональна та принципіальна схеми системи захисту від струмів витоку для шахтних мереж напругою 1200 В і обґрунтування розширення області застосування апаратів захисту від витоків струму типу АЗУР.
   Ключові слова: шахтні електричні мережі, витоки струму, контроль ізоляції, захисне відключення, компенсуючи дроселі, оперативний струм.

Вареник Е.А. Ограничения и защита от токов утечки в рудничных электроустановках напряжением 1200 В. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 – "Электротехнические комплексы и системы". – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2004.

   Диссертация посвящена разработке методов минимизации значений и действия токов утечки и создания системы контроля сопротивления изоляции и защиты от токов утечки для рудничных электроустановок напряжением до 1200 В, что обеспечивают повышение их электробезопасности и эксплуатационной надежности.
   С учетом повышенного напряжения и реальных параметров участковых сетей угольных шахт напряжением 1200 В система защиты от токов утечки для указанных сетей должна иметь следующие функциональные блоки: контроля изоляции; автоматической компенсации емкостной составляющей тока утечки; выбора фазы сети с поврежденной изоляцией; шунтирования аварийной фазы; защитного отключения. С учетом реальных параметров изоляции, в сетях напряжением 1200 В главной задачей защитного отключения является отключение подземных сетей при токах утечки, превышающих допустимое значение, то есть, при выборе параметров срабатывания защиты следует исходить из условия отключения сети при превышении током утечки допустимого значения в отличие от условия не превышения током утечки допустимого значения, реализованного в сетях напряжением 380 и 660 В. При этом для сетей напряжением 1200 В методом, позволяющим эффективно ограничить негативное действие тока однофазной утечки, является метод защитного заземления (шунтирования) фазы сети при повреждении ее изоляции или прикосновении к ней человека.
   Условием реализации метода защиты на основе шунтирования фазы сети с поврежденной изоляцией является правильное предварительное определение поврежденной фазы участковой сети. Теоретически обоснован метод и разработана схема устройства определения фазы сети с поврежденной изоляцией с последующим закорачиванием ее на землю, основанные на контроле относительных значений напряжений фаз сети относительно земли и обеспечивающие максимальную чувствительность в режиме точной настройкой компенсирующего дросселя в резонанс с фактической емкостью сети относительно земли.
   Разработаны метод и устройство измерения емкости и автоматической настройки режима компенсации емкостных токов утечки на основе замкнутой системы управления для участковой шахтной сети напряжением 1200 В, достоинством которых являются не критичность к изменению параметров элементов и поддерживание высокой точности настройки в течение всего периода эксплуатации без какой-либо регулировки.
   Автоматический контроль исправности элементов разработанной схемы контроля сопротивления изоляции обеспечивается тремя методами: созданием искусственного тока утечки; использованием полупроводниковых элементов в режиме периодического открывания-закрывания; включением исполнительного реле таким образом, что ток в его обмотке снижается как в случае возникновения утечки, так и при повреждении элементов схемы. Полученные математические модели устройств защиты с самоконтролем исправности позволяют производить расчеты переходных процессов в устройствах при различных режимах работы, а также определить характеристики устройств защиты и требуемые параметры элементов.
   Ключевые слова: шахтные электрические сети, токи утечки, контроль изоляции, защитное отключение, компенсирующие дроссели, оперативный ток.

Varenyk Y. "Limitations and protection from the leakage currents in the mining electrical installations up to 1200 V" - Manuscript.

Thesis for a candidate of technical science degree by speciality 05.09.03 – "Electrotechnical complexes and systems". - National mining university, Dnepropetrovsk, 2004.

   The thesis is devoted to the development of the methods of the leakage currents values and influence minimization methods, and the system for mining electrical installations up to 1200 V insulation resistance control and their protection from the leakage currents, providing electrical and operation safety increase.
   It is shown that in the local networks up to 1200 V the values of the leakage currents caused by the physical parameters of the electrical supply system and the duration the currents flowing reach values when the personnel safety can be provided simultaneousely with the insulation active resistance control and the circuits protective disconnection, use of the automatic capacitive component compensation devices, and protective grounding of the damaged phase.
   There is given a theoretical basics of the leakage currents effect minimization principles, and the estimation of the electrical and fire protection conditions. There are presented the results of the protective disconnection device for the local networks up to 1200 V creation, a theoretical basics and practical realization of the method of the network phase with insulation damaged discovering, the results of development of the method and device for capacitance measuring and automatic adjusting of the capacitance leakage currents compensation mode; functional and principal diagrams of the leakage currents protection system for the mining networks up to 1200 V, and substantiation of application field of the leakage currents protection apparatus of AZUR type widening.
   The key-words: mining electrical networks; insulation control; protective disconnection; compensation chokes; operation current.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обмеження та захист від витоків струму в рудникових електроустановках напругою 1200 В

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net