Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Керування станом гірничого масиву при захисті природних і інженерних об'єктів від сейсмічних впливів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Керування станом гірничого масиву при захисті природних і інженерних об'єктів від сейсмічних впливів

Анотації 

Вовк О.О. “ Керування станом гірничого масиву при захисті природних і інженерних об'єктів від сейсмічних впливів.” – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11–“Фізичні процеси гірничого виробництва”.- Національний науково-дослідний інститут охорони праці.- Київ, 2004.

   Викладені результати наукових досліджень та практичні рекомендації з розробки методів керування станом гірського масиву при взаємодії з продуктами детонації ВВ та сейсмічними хвилями для визначення зон дії циліндричних зарядів, регулювання динамічних параметрів сейсмічних коливань техногенного походження з метою зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище, природні об'єкти і інженерні споруди. Розглянута задача руху циліндричних вибухових хвиль в стисливому середовищі з одержанням параметрів полів напруг, деформацій і швидкостей в залежності від відстані. На основі цих даних розроблені програми для отримання більш досконалих розрахунків параметрів підривних робіт при застосуванні енергії вибуху для ущільнення лесових грунтів, що дає можливість скоротити питомі витрати ВР в 1,3-1,9 рази порівняно з чинними нормативами.
   Розроблено метод розрахунку коефіцієнта стійкості зсувонебезпечних схилів з урахуванням ущільненої вибухом зони, та технологію отримання за допомогою вибуху сейсмозахисних і протизсувних конструкцій.
   Ключові слова: вибухові речовини, детонація, сейсмозахисний екран, коефіцієнт екранізації, ущільнення, стійкість, зсуви, сейсмічні хвилі.

Вовк О.А. “Управление состоянием горного массива при защите природных и нженерных объектов от сейсмического воздействия ” – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11- “Физические процессы горного производства”.- Национальный научно-исследовательский институт охраны труда.-Киев, 2004.

   Изложены результаты научных исследований по управлению состоянием горного массива при взаимодействии с продуктами детонации ВВ и сейсмическими волнами, научные и практические рекомендации по разработке методов регулирования динамических параметров сейсмических колебаний техногенного происхождения с целью снижения их вредного влияния на окружающую среду и поверхностные здания, сооружения и природные объекты. Рассмотрена задача по движению цилиндрических взрывных волн в сжимаемой среде, формированию упруго-пластической зоны (сейсмоизлучателя). В результате ее решения получены закономерности развития полей напряжений, скоростей и деформаций, используемые при определении параметров скважинных зарядов, применяемых для уплотнения лессовых грунтов. Основываясь на методике оценки действия взрыва в лессах, заключающейся в замене эмпирических коэффициентов пропорциональности функциональными соотношениями скоростей продольных и поперечних волн, были разработаны расчетные программы параметров взрывных работ при взрывной обработке лессовых грунтов, позволившая снизить удельный расход ВВ в 1,3-1,9 раза по сравнению с существующими нормативами. Разработанные в диссертации рекомендации позволяют снизить интенсивность сейсмовзрывных волн, за счет чего представляется возможным значительно уменьшить размеры сейсмоопасной зоны вокруг строительной площадки.
   Предложены методы снижения сейсмического эффекта на защищаемый объект за счет ориентирования направления результирующей сейсмической волны перпендикулярно или вдоль линии расположения скважин. В последнем случае значение параметров сейсмических волн существенно (до 1,5 раз) меньше. При расчете параметров сейсмических волн в направлении, перпендикулярном ряду скважин, в работе принят метод определения расчетной эффективной массы заряда, приведенного к горизонтальному заряду, расположенному на глубине, равной половине длины скважинных вертикальных зарядов.
   Приведена методика расчета коэффициента устойчивости оползнеопасного склона с учетом динамической составляющей от сейсмических нагрузок.
   Изложены результаты расчета движения сейсмовзрывной волны через преграду с учетом уплотненной зоны по обе стороны преграды, установлены факторы, от которых зависит величина коэффициента экранизации: начальные параметры сейсмической волны, отношение длины волны и приведенной толщины экранирующей щели, глубина и ширина щели, свойства материала экрана.
   Изучена степень влияния амплитуды и частоты виброколебаний на виброустойчивость глинистих грунтов. Увеличение амплитуды приводит к уменьшению сопротивления сдвигу в 1,3-1,9 раза, многократно повторяемые динамические нагрузки даже в докритическом диапазоне приводят к накоплению остаточных деформаций и снижению сопротивляемости грунта сдвигу, так называемой динамической усталости.
   Предложены методы устройства сейсмозащитных и противооползневых конструкций с использованием взрыва, получены оптимальне значения расстояния между скважинными зарядами, которые находяться в пределах 2,4-2,6 радиусов полости и зависят от свойств грунта.
   Ключевые слова: взрывчатые вещества, детонация, сейсмозащитный экран, коэффициент экранизации, уплотнение, устойчивость, оползни, сейсмические волны, сейсмоизлучатель.

Vovk O.A. “Control of the rock massive state at a protection of the objects from seismic influences.”-Manuscript.

Thesis for doctor of philosophy degree of technical sciences on specialty 05.15.11-Physical processes of mining.-National Scientific and Research Institute of Labor Protection.- Kiev,2004.

   The results of investigations and practical recommendations on elaboration of regulation methods for the dynamical parameters of seismic oscillations of technogene origin with the aim of decrease of hazardous influences on the environment have been performed.
   The problem of motion of the cylindrical shock waves in dense medium with obtaining of the parameters of the fields of stresses, strains and velocities in dependence on a distance has been researched.
   The programs for the obtaining of more perfect calculations of the explosive work parameters at the use of blast energy for the concentrating of loess soil that gives a possibility to reduce the essential expenses of explosives up to 1,3-1,9 times as compared with existing standard have been elaborated.
   The method of calculation of a coefficient of stability slide-dangerous slopes with taking into consideration additional loading from the seismic wave actions has been elaborated. At this case it was determined that horizontal stress component of seismic wave increase the displacement component of gravity force field, which act on the slide-dangerous slopes, and vertical stress component decrease the keeping component. The methods of calculation of a coefficient of reflection with taking into consideration concentrated by explosion zone have been proposed in this work. The technology of obtaining of seismic-protective and landslide- protective constructions has been elaborated.
   Keywords: explosives, detonation, seismic-protective screen, coefficient of reflection, sustainability, consolidation, slopes, seismic wave, seismoradiator.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Керування станом гірничого масиву при захисті природних і інженерних об'єктів від сейсмічних впливів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net