Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Системне обґрунтування й розробка адаптивних способів забезпечення надійності гірничих виробок
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Системне обґрунтування й розробка адаптивних способів забезпечення надійності гірничих виробок

Анотації 

Бабіюк Г.В. Системне обґрунтування й розробка адаптивних способів забезпечення надійності гірничих виробок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.04 – "Шахтне та підземне будівництво". – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2004.

   Дисертація присвячена розв'язанню проблеми підвищення надійності виробок шляхом використання системної методології для оцінювання ефективності їх функціонування й розробки адаптивних способів забезпечення стійкості порід. Ідея роботи полягає в управлінні станом виробки як геотехнічної системи "масив – породне оголення – кріплення" за рахунок пристосування до мінливих умов. У роботі обґрунтована нова методологія прогнозування геомеханічних процесів і прийняття рішень із забезпечення надійності виробок при їх проектуванні, проведенні й підтримці в породному масиві з невизначеними властивостями. Методологія поєднує геомеханічний контроль й моделювання, що періодично коригується за результатами шахтних спостережень, і дозволяє кількісно оцінювати надійність виробки на різних етапах життєвого циклу і якість взаємодії параметрів способу й середовища. Розроблені адаптивні способи управління параметрами активних засобів і середовища, що передбачають поетапну зміну структури системи або регулювання режиму її роботи. Запропоновані залежності між керуючими параметрами й деформаційно-міцностними показниками порід і моделі для визначення стану масиву без і з урахуванням впливу кріплення. Основні способи знайшли промислове застосування.
   Ключові слова: виробка, система, породний масив, кріплення, надійність, геомеханічні процеси, моделювання, прогнозування.

Бабиюк Г.В. Системное обоснование и разработка адаптивных способов обеспечения надежности горных выработок. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.04 – "Шахтное и подземное строительство". – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2004.

   Диссертация посвящена проблеме повышения надежности выработок путем использования системной методологии для оценки эффективности их функционирования и разработке адаптивных способов обеспечения устойчивости выработок. Идея работы состоит в управлении состоянием выработки как геотехнической системы за счет приспособления ее подсистем: массив, породное обнажение, крепь.
   В работе исследована работоспособность выработки как расширяющейся геотехнической системы и обоснована рациональная методология принятия решений по повышению надежности выработок при их проектировании, проведении и поддержании в массиве с изменчивыми и неопределенными свойствами. Предложены показатели, позволяющие количественно оценивать надежность выработки на различных этапах жизненного цикла с учетом ожидаемых потерь и качество взаимодействия параметров способа и среды.
   Разработаны принципы геомеханического контроля на основе периодического определения функции распределения коэффициента трещинной пустотности пород вокруг выработки. Шахтными наблюдениями расширены представления о проявлениях горного давления при проведении выработок и в зоне влияния очистных работ. Статистически оценены характеристики случайных функций смещений пород в выработке и взаимодействия крепи с породным обнажением. Предложены вероятностные модели для оценивания состояния выработки по результатам шахтных наблюдений.
   Разработаны конечно-элементная плоская модель и программное обеспечение для моделирования напряженно-деформированного состояния неоднородного и анизотропного породного массива вокруг выработки, позволяющие воспроизвести кинетику продвижения фронта разрушения путем решения упругопластической задачи с разупрочнением пород за пределом прочности и оценить надежность выработки. В алгоритме реализован комплекс моделей для учета физического состояния пород и влияющих факторов, отсутствуют ограничения для дискретизации расчетной области, а свойства пород задаются для каждого отдельного элемента. Для формирования базы данных и визуализации результатов расчета разработан интерфейс в стандартах Microsoft Windows.
   Совместное механическое поведение монолитного, трещиноватого и затампонированного массивов с крепью впервые описано диаграммами запредельного деформирования и регрессионными зависимостями между управляющими параметрами и деформационно-прочностными показателями пород. Предложена модель для определения несущей способности массива с учетом воздействия активных способов.
   На базе решения псевдопространственной численной задачи предложено методологию текущего прогнозирования геомеханических процессов, заключающуюся в мониторинге за их развитием и моделировании, периодически корректируемом по результатам шахтных наблюдений, и позволяющую определить неизвестное соотношение силовых векторов действующего в массиве поля напряжений и получить корреляционные зависимости между относительными деформациями разупрочнения и коэффициентом трещинной пустотности пород, используемые для прогноза смещений между замерами. Разработаны адаптивные способы управления параметрами активных средств и среды, предусматривающее поэтапное изменение структуры геотехнической системы или регулирование режима ее работы. Основные способы нашли промышленное применение.
   Ключевые слова: выработка, система, породный массив, крепь, надежность, геомеханические процессы, моделирование, прогнозирование.

Babijuk G.V. A system substantiation and mining of adaptive ways of maintenance of reliability of mine workings. – the Manuscript.

Thesis for doctor's degree by speciality 05.15.04 – "Mine and underground construction". - National mining university, Dnipropetrovsk, 2004.

   The dissertation is devoted to a solution of a problem of increase of reliability of developments by use of system methodology for a valuation of efficiency of their functioning and mining of adaptive ways of maintenance of their stability. The idea of operation consists in management of a condition of a development as geotechnical system "massif - pedigree an exposure - support" due to the adaptation to changeable conditions. In operation soundly the new methodology of forecasting of geomechanics processes and acceptance of solutions on maintenance of reliability of developments is proved at their designing, realization and maintenance in a rock mass with uncertain properties. The methodology unites the geomechanics control and the imitating modeling periodically corrected by results of mine supervision, and quantitatively allows to estimate reliability of a development at various stages of life cycle and quality of interaction of parameters of a way and environment. Adaptive ways of management in parameters of active means and the environments providing stage-by-stage change of structure of system or regulation of a mode of its operation are developed. Dependences between managing parameters and deformation and strengthening parameters of soils and are offered model for definition of a condition of a massif without and in view of influence of a support. The basic ways have found industrial application.
   Key words: mine working, system, a rock mass, a support, reliability, geomechanicals processes, modeling, forecasting.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Системне обґрунтування й розробка адаптивних способів забезпечення надійності гірничих виробок

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net