Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Взаємозв'язок параметрів процесу зрушення і параметрів очисної виїмки положистих вугільних пластів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Взаємозв'язок параметрів процесу зрушення і параметрів очисної виїмки положистих вугільних пластів

Анотації 

Бабій К.В. Взаємозв'язок параметрів процесу зрушення і параметрів очисної виїмки положистих вугільних пластів.

Дисертація на здобуття ученого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.01 - "Маркшейдерія", Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАНУ, Дніпропетровськ, 2005.

   Захищається встановлений аналітичний взаємозв'язок між параметрами процесу зрушення масиву гірських порід і параметрами очисної виїмки. Досліджені нові залежності параметрів процесу зрушення від глибини розробки. Визначена середня швидкість розвитку деформацій розтягнень за площиною зрушення для порід різного ступеня метаморфізму. Визначена тривалість розвитку деформацій розтягнень і її зміна деформаціями стиснення, яка залежить від кроку обвалення основної покрівлі і швидкості посування очисного вибою.
   Розроблена методика розрахунку тривалості процесу зрушення масиву гірських порід і земної поверхні. На її основі складені методичні вказівки для виконання лабораторної роботи зі спеціальності "Маркшейдерська справа" для студентів.
   Виведена аналітична залежність визначення швидкості посування очисного вибою при якій зона деформацій розтягнення не досягає водоносного горизонту. Розроблені рекомендації для проектних організацій з розрахунку параметрів процесу зрушення у взаємозв'язку зі швидкістю розвитку деформацій у масиві і швидкістю посування очисного вибою.
   Ключові слова: масив гірських порід, динамічна мульда зрушення, зони розтягнення і стиснення, швидкість розвитку деформацій за площиною зрушення, швидкість посування очисного вибою.

Бабий Е.В. Взаимосвязь параметров процесса сдвижения и параметров очистной выемки пологих угольных пластов.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.01 – “Маркшейдерия”, Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины, Днепропетровск, 2005.

   Защищается установленная аналитическая взаимосвязь между параметрами процесса сдвижения подрабатываемого массива горных пород и параметрами очистной выемки пологих угольных пластов. В основу которой положена впервые установленная зависимость продолжительности развития деформаций растяжения в массиве и ее смены деформациями сжатия от интенсивности перемещения лавы и степени метаморфизма вмещающих пород, и определяется отношением двух шагов обрушения основной кровли к скорости подвигания очистного забоя.
   Установленная взаимосвязь между параметрами процесса сдвижения и очистной выемки позволяет путем сопоставления продолжительности смены деформаций в массиве и времени развития деформаций по плоскости сдвижения определить продолжительность нахождения зоны деформаций растяжений над выработанным пространством и высоту расположения зоны расслоений в подработанном массиве горных пород.
   Установлены новые зависимости определения параметров процесса сдвижения от глубины разработки и степени метаморфизма вмещающей толщи. Определена средняя скорость развития деформаций растяжений по плоскости сдвижения для пород разной степени метаморфизма, которая составляет для пород слабой степени метаморфизма Vд = 6-10 м/сутки, для средней - Vд = 10-15 м/сутки, для высокой - Vд = 15-20 м/сутки.
   Разработана методика расчета продолжительности процесса сдвижения подрабатываемого массива горных пород и земной поверхности на основе теории послойного блочного сдвижения, которая учитывает отрыв и оседание послойно блоков кровли. Методика расчета позволяет рассчитать продолжительности оседания земной поверхности и этапов деформирования подрабатываемого массива горных пород, определить параметры процесса сдвижения.
   Установлено, что одним из проводников воды в выработанное пространство являются зоны деформаций растяжений динамической и статической мульд сдвижения. Для исключения водопритоков из зон растяжений динамической мульды сдвижения необходимо увеличивать скорости подвигания очистных забоев, тогда как протяженность периметра зоны растяжений статической мульды сдвижения должна учитываться при прогнозировании обще шахтных водопритоков. Выведена аналитическая зависимость по определению скорости подвигания очистного забоя, при которой зона деформаций растяжения не достигает водоносного горизонта. Разработаны рекомендации для проектных организаций по расчету параметров процесса сдвижения во взаимосвязи со скоростью развития деформаций в массиве и скоростью перемещения очистного забоя.
   На основе научных и практических результатов диссертационной работы составлены рекомендации по расчету параметров процесса сдвижения (переданы в ОАО “Павлоградуголь” и ГОАО “Днепрогипрошахт”) и методические указания для студентов по специальности “Маркшейдерское дело” в НГУ.
   Ключевые слова: массив горных пород, динамическая мульда сдвижения, зоны растяжений и сжатий, скорость развития деформаций по плоскости сдвижения, скорость подвигания очистного забоя.

Babiy K.V. Subsidence process parameter relationships for plane coalseam second working.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science in 05.15.01 - "“Mine surveying" speciality. Institute of geotechnical mechanics NAS of Ukraine, Dnepropetrovsk, 2005.

   The paper is devoted to subsidence process parameter relationships investigation for plane coalseam second working. Depth parameter influence on new subsidence process parameter relationships are obtained. Different metamorphism extent influence on average tensile deformations velocity along plane subsidence have investigated. Tensile – compress endurance phase sequance are investigated. Thereto, main roof-caving increment and advance stope rate is determined.
   The method of application of calculation of endurance of the process displacement of a rock mass and surface is designed. On its(her) ground(basis) the methodical indicatings for fulfilment of laboratory operation on a speciality "mine surveying" for the students are compounded.
   Advance stope rate dependences are obtained for condition when tensile deformations not expand to watery strata. The guidelines for design entities on calculation of arguments of the process displacement in intercoupling with speed of progressing of deformations in a massif and speed of movement refining are designed.
   Keywords: a rock mass, dynamic displacement, zone of tensions and contractions, speed of progressing of deformations on a plain displacement, advance rate of stope.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Взаємозв'язок параметрів процесу зрушення і параметрів очисної виїмки положистих вугільних пластів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net