Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка засобів і способів підготовки та підривання обводнених гірських порід неводостійкими вибуховими речовинами найпростішого складу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка засобів і способів підготовки та підривання обводнених гірських порід неводостійкими вибуховими речовинами найпростішого складу

Анотації 

Баранник В.В. Розробка засобів і способів підготовки та підривання обводнених гірських порід неводостійкими вибуховими речовинами найпростішого складу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – „Фізичні процеси гірничого виробництва”. – Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпропетровськ, 2005 р.

   Дисертація присвячена питанням розробки засобів і способів підготовки та підривання обводнених гірських порід неводостійкими вибуховими речовинами найпростішого складу.
   На основі теоретичних і експериментальних досліджень, з урахуванням основних руйнуючих факторів вибуху –хвиль напружень, і газоподібних продуктів детонації, обґрунтована зміна механізму дії вибуху в обводненому середовищі в порівнянні з необводненим.
   Експериментально підтверджені прогнозовані зміни вибухового подрібнення обводнених середовищ: зниження виходу перездрібнених фракцій і збільшення маси відбитого вибухом суцільного середовища, а також підтверджена отримана теоретичним шляхом гранична маса ВР в поліетиленовому рукаві, необхідна для занурення його до дна свердловини.
   Обґрунтована необхідність відкачування води з свердловин, в яких висота стовпа води перевищує 0,275 висоти колонки ВР в рукаві і запропонована нова технологія формування зарядів неводостійких ВР найпростішого складу в обводнених породах. Розроблено і впроваджено пристрій для відкачування води з свердловин і спосіб формування зарядів.
   Впровадження нової технології формування свердловинних зарядів ВР і відбійки обводнених порід на кар’єрах Докучаєвського флюсо-доломітного комбінату забезпечило зменшення перездрібнених фракцій і об’єму викидів пилу і шкідливих газів, а також витрат на вибухові роботи. Фактичний економічний ефект за період 2004-2005 рр. при цьому склав 262,4 тис. грн.
   Ключові слова: ступінь обводненості гірських порід, неводостійкі ВР найпростішого складу, механізм вибухового руйнування, швидкість детонації, перездрібнені фракції, поліетиленовий рукав, осушення свердловин.

Баранник В.В. Разработка средств и способов подготвки и взрывания обводненных горных пород неводоустойчивыми взрывчатыми веществами простейшего состава. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 – „Физические процессы горного производства”. – Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины, Днепропетровск, 2005 г.

   Диссертация посвящена вопросам разработки средств и способов подготовки и взрывания обводненных горных пород неводоустойчивыми взрывчатыми веществами простейшего состава.
   В работе обосновано направление повышения эффективности взрывной отбойки обводненных горных пород на открытых работах, включающее исследования влияния обводненности горных пород на механизм их разрушения при взрыве, разработку и внедрение новых средств и способов формирования зарядов неводоустойчивых ВВ простейшего состава в полиэтиленовых рукавах с предварительным осушением скважин.
   На основе теоретических и экспериментальных исследований с учетом основных разрушающих факторов взрыва – волн напряжений и газообразных продуктов детонации обосновано изменение механизма действия взрыва в обводненной среде по сравнению с необводненной.
   Експериментально подтверждены прогнозируемые изменения взрывного дробления обводненных сред: снижение выхода переизмельченных фракций и увеличение массы отбитой взрывом сплошной среды, а также зависимость выхода мелких фракций и средненего диаметра куска от степени обводненности среды.
   Подтверждена полученная теоретическим путем прямо пропорциональная зависимость предельной массы ВВ в рукаве, необходимой для погружения его до дна скважины, от начального уровня воды в ней.
   Експериментально подтверждено наличие рационального соотношения диаметра скважины и рукава с ВВ, при котором достигается эффективное формирование заряда ВВ.
   Обоснована необходимость откачки воды из скважин, в которых начальная высота столба воды превышает 0,275 высоты колонки ВВ в опускаемом в скважину полиэтиленовом рукаве, и предложена новая технология формирования зарядов ВВ простейшего состава в обводненных горных породах.
   Для практической реализации технологии формирования зарядов неводоустойчивых ВВ простейшего состава разработаны и внедрены устройство и агрегат по откачке воды из скважин.
   Впервые для многокомпонентных гранулированных ВВ простейшего состава (ПВС-1У) установлена зависимость скорости и полноты детонации от степени их увлажнения. При этом максимальное значение скорости детонации достигается при увлажнении ВВ, составляющем 6 % его массы.
   Промышленные испытания и внедрение технологии формирования скважинных зарядов ВВ простейшего состава ПВС-1У в обводненных породах и их отбойки осуществлено на карьерах Докучаевского флюсо-долмитного комбината. При этом, за счет использования ВВ простейшего состава достигнуто снижение выхода мелких фракций, уменьшение объёма выбросов пыли и вредных газов в атмосферу карьера и затрат на производство взрывных работ.
   Общий экономический эффект от внедрения новой технологии за период 2004-2005 гг. состави 262,4 тыс. грн.
   Ключевые слова: степень обводненности горных пород, неводоустойчивые ВВ простейшего состава, механизм взрывного разрушения, скорость детонации, переизмельченные фракции, полиэтиленовый рукав, осушение скважин.

Barannyk V.V. Development the means and methods of the preparation blasted breaking the rock with different water conditions by using the explosives AN-FO type (a manuscript).

The thesis for technical sciences Master’s degree on specialty 05.15.11 – “Physical processes in mining”. – The N.S. Polyakov Institute of he Geotechnical Mechanics of a National Academy of sciences of Ukraine, 2005.

   The thesis is devoted to the problems of development the means and methods of the rock’s with different water conditions taking into account the main blasted breaking factors – the strain waves and detonation fumes have been substantiated. The predicted changes blasted crushing the solid mediums: the reduce of the small-sized fraction’s output and the increase if the breaking continuous medium’s mass, and also limit explosive’s mass in plastic hose that is necessary for its dipping to the bottom of the blasthole have been experimentally confirmed.
   The necessity of the water pumping out the blasthole where primary water column’s height exceeds 0,275 of the explosive’s column height in plastic hose has been substantiated.
   New technology forming the blasthole charges of the low water resistant explosives AN-FO type has been offered. The constructions for pumping out the water from the blastholes and the method of the charge’s forming have been developed and inculcated. The adoption of the new technology charge’s forming and blasted breaking of the rock with different water conditions on the open pits of Dokuchaevsk Fluxing Dolomite Plant ensured small-sized fraction’s output and dust and toxic fumes ejection and also blasting coats. The actual economic benefit during 2004-2005 years came to 262,4 thousand grn.
   Keywords: water conditions of the blasthole, blasted breaking mechanism, detonation velocity, low water resistant explosives AN-FO type, small-sized fractions, plastic hose, blastholes draining.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка засобів і способів підготовки та підривання обводнених гірських порід неводостійкими вибуховими речовинами найпростішого складу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net