Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка методу сумісного аеро- і наземного знімання для вдосконалення маркшейдерського забезпечення об’єктів видобувних підприємств
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка методу сумісного аеро- і наземного знімання для вдосконалення маркшейдерського забезпечення об’єктів видобувних підприємств

Анотації 

Долгіх О.В. Розробка методу сумісного аеро- і наземного знімання для вдосконалення маркшейдерського забезпечення об’єктів видобувних підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.01 –маркшейдерія, Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2005.

   Дисертаційна робота присвячена автоматизації маркшейдерських робіт на базі цифрових фотограмметричних методів. Розвинені теоретичні і практичні положення, спрямовані на більш ефективне застосування наземної цифрової і фотографічної зйомки для вирішення задач по визначенню кренів споруд баштового типу, деформацій бортів кар'єрів, визначення геометричних параметрів шахтного підйому, що реалізовані із застосуванням заломлюючої насадки до камери. Розроблена методика створення методу глобального дистанційного моніторингу земної поверхні, порушеної відкритою і підземною розробками, на основі використання періодичних аерофотозйомок і доведена необхідність створення геоінформаційної системи „Зрушення земної поверхні при відкритій і підземній розробці родовища”. Розроблено цифровий фотограмметричний метод визначення уклонів кар’єрних доріг і дослідження деформацій трубопроводів різного призначення з повністю зруйнованою мережею деформаційних марок.
   Ключові слова: автоматизація робіт, деформації, моніторинг, земна поверхня, заломлююча насадка, цифрова зйомка, кути девіації, уклони.

Долгих А.В. Разработка метода совместной аэро- и наземной съемки для совершенствования маркшейдерского обеспечения объектов добывающих предприятий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.01 –маркшейдерия, Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2005.

   Диссертационная работа посвящена автоматизации маркшейдерских работ на базе цифровых фотограмметрических методов.
   Развиты теоретические и практические положения, направленные на более эффективное использование наземной цифровой и фотографической съемок для решения задач определения кренов сооружений башенного типа, деформаций бортов карьеров, геометрических параметров шахтного подъема. Данные положения реализованы на основе применения преломляющей насадки к камере. Аналитически получены формулы для определения пространственных координат точек при использовании преломляющей насадки к камере. Предложенный метод устраняет недостаток применения фотограмметрического метода при решении подобных задач – необходимость установки камеры на значительном отстоянии от сооружения для захвата его по высоте. При определении крена сооружений башенного типа высотой 50 м сходимость результатов с методом вертикального проектирования 1-2мм.
   Разработан метод глобального дистанционного мониторинга земной поверхности, нарушенной открытой и подземной разработками, на базе периодических аэрофотосъемок. Доказана необходимость создания геоинформационной системы „Деформации земной поверхности при открытой и подземной разработке месторождения”. Результаты определения сдвижения земной поверхности предложенным методом не зависят от деформаций маркшейдерского планово-высотного обоснования. Точность определения пространственных координат исследуемых точек - 10см в плановом положения и 5 см по высоте. Изменение положения исследуемого объекта характеризуется не только изменением координат его точек, а и визуальным несовпадением ориентированных растровых изображений за разные даты.
   Разработан цифровой фотограмметрический метод определения уклонов карьерных дорог и исследования деформаций трубопроводов при полностью уничтоженной сети деформационных марок. Для определения уклонов карьерных дорог съемка производится с противоположного борта, а измерение уклона выполняется путем измерения угла между векторизированным изображением дороги и горизонтальной осью, полученной соединением противоположных меток снимка. Точность определения уклонов зависит от точности уровня, приводящего камеру в горизонтальное положение. Использование метода ведет к существенному сокращению объема полевых работ и количества исполнителей.
   Исследование деформаций трубопроводов, согласно предложенному методу, сводится к определению уклона трубы и сравнению его с начальным значением. При применении метода нет необходимости нахождения исполнителей под газопроводом и производства нивелирования на больших высотах, что ведет к улучшению безопасных условий труда, особенно в условиях газоопасности.
   Ключевые слова: автоматизация работ, деформации, мониторинг, земная поверхность, преломляющая насадка, цифровая съемка, углы девиации, уклоны.

Dolgih A.V. Elaboratoring of a method of joint aerial photography and land shooting for refinement of mine surveying securing of plants of the mining objects. – Manuscript.

Dissertation on deriving of a scientific degree of Cand.Tech.Sci. on a speciality 05.15.01 mine surveying, Krivoy Rog Technical University, Krivoy Rog, 2005.

   Dissertational work is dedicated automation of surveyings on the basis of digital photogrammetric methods. The Developed theoretical and practical positions directed on more effective application of land digital and photographic shooting for problem solving by definition of buildings tilts of tower type, sides strains of borrow pits, definitions of geometric parameters of mine ascending gradient which are realized by application of a refractive nozzle to the camera. The elaborated technique of creation of a method of global remote monitoring of the Earths broken at exposed and underground minings, on a basis of use of periodic aerophotographings and the proved necessity of creation of an geoinformation system „Moving the Earths at exposed and underground minions of a deposit ”. The elaborated digital photogrammetric method of definition downgrades of quarries roads and explorations of tubing’s strains of miscellaneous assigning with completely blasted web of deformation brands.
   Keywords: automation of works, strains, monitoring, the Earths a refractive nozzle, digital shooting, angles of deviation, downgrades.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка методу сумісного аеро- і наземного знімання для вдосконалення маркшейдерського забезпечення об’єктів видобувних підприємств

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net