Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Комплексна оцінка стану грунтів в гірничодобувних районах та прогноз наслідків їх техногенної трансформації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Комплексна оцінка стану грунтів в гірничодобувних районах та прогноз наслідків їх техногенної трансформації

Анотації 

Долгова Т.І. “Комплексна оцінка стану грунтів в гірничодобувних районах та прогноз наслідків їх техногенної трансформації”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – “Екологічна безпека”. – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2005.

   Дисертація присвячена рішенню науково-прикладної проблеми підвищення ефективності контролю екологічної безпеки в гірничопромислових районах за станом техногенно трансформованих ґрунтів та наслідками їх зміни. Вирішення цієї проблеми базується на використанні встановлених закономірностей взаємозв’язку між інтегрованим рівнем дії гірничих підприємств на грунти та їх екологічною стійкістю, ступенем мінливості, здатністю до самоочищення та родючистю в умовах техногенного навантаження, а також обгрунтуваних показників комплексної оцінки перебудови грунтів під дією визначених факторів техногенезу, прогнозу її наслідків за рівнем стійкості та критеріїв вибору екологічно доцільних методів їх реабілітації. Для її вирішення використовували сформовану систему екологічного моніторингу грунтів, межуючих з гірничими підприємствами, методичну основу якої складають розроблені методи їх комплексної оцінки, а саме: аналізу їх стану і здатності до самовідновлення, прогнозу наслідків техногенної трансформації і визначення екологічного бонітету, вибору екологічно доцільних методів їх реабілітації, а також дослідження рівня техногенного впливу на них гірничих об’єктів. В процесі створення цих методів застосовували традиційні методи дослідження грунтів (хімічні, фізичні, біохімічні, геохімічні та ін.) для одержання інформації, яку використовували як основу для моделювання, системного аналізу, математичної статистики та ГІС-технологій, що забезпечило переведення їх моніторинга з біоекологічного на геосистемний рівень.
   Ключові слова: екологічна безпека, гірничодобувні підприємства, фактори техногенезу, грунти, техногенна трансформація.

Долгова Т.И. “Комплексная оценка состояния почв в горнодобывающих районах и прогноз последствий их техногенной трансформации”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 21.06.01 – “Экологическая безопасность”. – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2005.

   Диссертация посвящена решению научно-прикладной проблемы повышения эффективности контроля экологической опасности в горнопромышленных районах по состоянию техногенно трансформированных почв и последствиям их изменения. Решение этой проблемы базируется на использовании установленных закономерностей взаимосвязи между интегрированным уровнем действия горных предприятий на почвы и их экологической устойчивостью, степенью изменчивости, способностью к самоочищению и плодородием в условиях техногенной нагрузки, а также обоснованных показателей комплексной оценки перестройки почв под воздействием выявленных факторов техногенеза, прогноза их последствий по уровню устойчивости и критериев выбора экологически целесообразных методов их реабилитации. Для ее решения использовали сформированную систему экологического мониторинга почв, граничащих с горными предприятиями, методическую основу которой составляют разработанные методы их комплексной оценки, а именно: анализа их состояния и способности к самовосстановлению, прогноза последствий техногенной трансформации и определения экологического бонитета, выбора экологически целесообразных методов их реабилитации, а также исследования уровня техногенного воздействия на них горных объектов. В процессе создания этих методов применяли традиционные методы исследования почв (химические, физические, биохимические, геохимические и т.д.) для получения информации, которую использовали как основу для моделирования, системного анализа, математической статистики и ГИС-технологий, что обеспечило перевод их мониторинга с биоэкологического на геосистемный уровень.
   Установлен перечень инициируемых горными комплексами факторов техногенеза, которые вызывают негативные изменения почв, различные по интенсивности, продолжительности, обратимости и масштабам реализации. Проанализирован характер и рассчитан уровень воздействия этих факторов на параметры и режимы почв на примере основных горнопромышленных объектов Днепропетровской области. Показано, что они находятся под воздействием почти всех наиболее существенных (кроме горения шахтных отвалов) факторов техногенеза, характерных для этих предприятий. К приоритетным аналогам в пределах области следует отнести: комплексное пылегазовыделение при проведении буровзрывных работ, нарушение технологий водоотведения, фильтрационное загрязнение, изъятие и деформация почв, а также сброс высокоминерализованных и сточных вод без очистки, на долю которых приходится от 48,0 до 80,0% всего объема их деструктивного влияния на прилегающие к этим объектам почвы, реабилитация которых, ориентированная на перечисленные выше факторы техногенеза, позволит увеличить их экологическую устойчивость на 20,0-45,0%.
   Установлено, что воздействие горнодобывающих объектов на почвенные системы истощает механизмы их самовосстановления в 2-3 раза интенсивней, чем другие промышленные предприятия даже при высоком уровне их техногенной нагрузки на биосферу. А это значит, что степень деградации почв зависит не только от уровня испытываемой ими техногенной нагрузки, но и других ее количественных и качественных характеристик: набора и характера оказываемых эффектов, глубины и масштабов их проявления, продолжительности влияния и интенсивности воздействия, которые варьируют при изменении количества факторов техногенеза и их реализуемых сочетаний, что связано с особенностями применяемых технологических схем.
   Впервые показано, что, определив вклад каждого из факторов техногенеза, инициируемых конкретным горным предприятием, в общий уровень его воздействия на почвы, можно сориентировать проведение работ по их восстановлению на те технологические элементы производства, которые в реальных условиях являются источником максимальной экологической опасности.
   Доказано, что влияние горных комплексов на санитарно-гигиеническую обстановку вокруг этих предприятий, а также на фитоценозы прилегающих к ним ландшафтов отличается от воздействия любых других техногенных объектов не спектром оказываемых эффектов, а интенсивностью их реализации. На примере горнопромышленных районов Днепропетровской области показано, что продуктивность растений на 5-10% ниже, а заболеваемость людей в среднем на 20% выше, чем в районах, где нет предприятий этого профиля, причем вне зависимости от величины испытываемой ими техногенной нагрузки.
   Предложен перспективный способ выбора экологически целесообразных методов реабилитации почв, базируемый на последовательной реализации разработанных методов их комплексной оценки, который обеспечивает стратегию возобновления нарушенных земель, тактику проведения необходимых работ, а также прогноз последствий их реализации.
   Рекомендуемые методы позволяют не только повысить эффективность контроля над техногенной перестройкой почв в районах размещения горнодобывающих предприятий, но и решать проблемы практической направленности, которые возникают при работе этих промышленных объектов, в том числе: проведение экологического аудита, экспертизы и инспектирования, подготовки материалов ОВОС, планирования экологически обоснованного уровня техногенной нагрузки на территории, прилегающие к горнопромышленным предприятиям, разработки территориальных схем развития и размещения производственных объектов, разработки территориальных комплексных схем охраны окружающей природной среды и пр.
   Ключевые слова: экологическая безопасность, горнодобывающие предприятия, факторы техногенеза, почвы, техногенная трансформация.

Dolgova T.I. “Complex estimation of soil’s statement in the mining regions and forecast of their technogenic transformation is consequences”. – The manuscript.

Dissertation for a doctor’s degree by speciality 21.06.01 – “Ecological safety”. – National mining university of Ukraine, Dniepropetrovsk, 2005.

   The dissertation is dedicated to the solution of scientific-applied problem of mining complexes’ ecological alert-control efficiency increase by technogenic-transformated soils’ state and their changes’ after-effects. Solution of this problem is based on usage of fixed regularities’ correlation in mining complexes’ integrated level of effect on soils and their ecological stability, and unsteadiness class, and ability to the self-refinement and fertility in technogenic loading state, so on well-grounded indices of complex estimation of soils’ transformation under influence of revealed technogenic factors, their after-effects prognosis on unsteadiness level, and criteria of choosing of ecologically expedient methods of their rehabilitation. For this purpose it was used formed ecological monitoring system of soils, which have common boundaries with mining complexes. Methodological base of this system is formed on researched methods of these soils complex estimation, exactly: analysis of their state and ability to the self-restoration, prognosis of their technogenic transformation after-effects, ecological bonitet fixing, choosing of ecologically expedient methods of their rehabilitation, so on researching of mining complexes’ technogenic influence level on them. It were used traditional methods of soils’ analysis (chemical, physical, biochemical, geochemical etc.) as a base for modelling, system analysis, mathematical statistics and GIS-technologies in the process of these methods creation; it ensured the converting of soils’ monitoring from bioecological level to the geosystematical one.
   Key words: ecological defense, mining business, factors of technogenic, soils, technogenic transformation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Комплексна оцінка стану грунтів в гірничодобувних районах та прогноз наслідків їх техногенної трансформації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net