Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Удосконалення заходів безпеки управління забійними машинами в умовах впливу електромагнітного поля силових мереж
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення заходів безпеки управління забійними машинами в умовах впливу електромагнітного поля силових мереж

Анотації 

Діденко В.В. Удосконалення заходів безпеки управління забійними машинами в умовах впливу електромагнітного поля силових мереж. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01-"Охорона праці". Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ), м. Макіївка, 2005.

   Показано, що ймовірність безпечної експлуатації знаходиться на рівні 0,74, що не можна визнати достатнім.
   Одержано математичні моделі, що дозволяють установити залежність наведеної ЕРС у колах управління від електричних параметрів системи електропостачання і управління забійними машинами та конструкції кабелю. Показано, що наведена ЕРС прямо пропорційна струмові навантаження приводу машини й довжині живильного кабелю. При реальних струмах навантаження й довжинах кабелів наведена синусоїдальна ЕРС може перевищувати 6,4 В, а імпульси, що наводяться у момент комутації силових кіл через ємнісні зв'язки, можуть складати сотні вольтів.
   Розроблено заходи забезпечення безпеки управління забійними машинами в умовах електромагнітного впливу силових кіл на кола управління, що ввійшли в нормативи безпеки забійних машин і комплексів і реалізовані в знову створюваній і модернізованій апаратурі управління й у конструкції живильних кабелів.
   Ключові слова: забійна машина, управління, кабель, дослідження, наведена ЕРС, вимоги безпеки.

Диденко В.В. Совершенствование мер безопасности управления забойными машинами в условиях воздействия электромагнитного поля силовых цепей. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01-"Охрана труда". Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности (МакНИИ), г. Макеевка, 2005.

   Анализ травматизма показывает, что по причине несовершенства систем и схем управления забойными машинами случаи травмирования составляют 23% от общего количества несчастных случаев на таких машинах, а также имеются случаи их самовключения. Самовключение машин может быть следствием влияния электродвижущей силы (ЭДС) во вспомогательных жилах, формируемой электромагнитным полем силовых цепей питающего кабеля.
   Результаты исследований человеко-машинного комплекса показали, что эффективность функционирования технических средств и в целом уровень безопасности при управлении и обслуживании забойных машин находится на уровне 0,74, что нельзя признать достаточным, и необходимо принять меры по снижению вероятности опасных факторов, в том числе устранить влияние наведенной ЭДС и других факторов на безопасные свойства системы управления забойными машинами.
   Показано, что наведенная токами силовых цепей ЭДС в цепях управления забойными машинами является одной из причин их самовключения и опасности травмирования обслуживающего персонала рабочими органами, а также нарушения искробезопасности системы управления. Наведенные импульсы напряжения могут приводить к выходу из строя функциональных элементов схем управления.
   Получены математические модели, позволяющие установить зависимость наведенной ЭДС в цепях управления от электрических параметров системы электроснабжения, конструкции кабеля, входного сопротивления схемы управления и сопротивления линии управления, и дающие возможность оценить уровень ЭДС для конкретной системы электроснабжения забойной машины и значимости влияющих факторов.
   Показано, что наведенная ЭДС прямо пропорциональна току нагрузки привода машины и длине питающего кабеля. При реальных токах нагрузки и длинах кабелей наведенная синусоидальная ЭДС может превышать 6,4 В, а короткие импульсы в момент коммутации силовых цепей из-за ёмкостных связей могут составлять сотни вольт.
   Показано, что наведенная ЭДС может изменять результирующее напряжение схем управления и приводит к самовключению машин или к отказу функционирования схемы управления.
   Получены математические зависимости, позволяющие определить результирующие напряжения и ток в схемах управления с учетом ЭДС.
   Разработана номограмма, позволяющая выбрать параметры системы электроснабжения на стадии проектирования, при которых обеспечивается предотвращение самовключения машины и отказ в функционировании её схемы управления.
   Уточнена зависимость емкости между двумя жилами силового кабеля, используемыми в схемах управления, и показано, что для данной длины кабеля она имеет вид экспоненты, показатель которой зависит от эквивалентного сечения жил и расстояния между ними. Предложено для исключения влияния наводимых импульсов напряжения осуществлять стабилизацию схем управления также со стороны подключения кабельной линии.
   Получены закономерности вероятности воспламенения водородно-воздушной смеси от наведенной ЭДС. Показано, что вероятность воспламенения увеличивается при увеличении длины питающего кабеля по прямой зависимости в полулогарифмической сетке координат, что позволяет устанавливать допустимую длину питающего кабеля по условиям искробезопасности схем управления.
   По полученным результатам разработаны меры обеспечения безопасности управления забойными машинами в условиях электромагнитного воздействия силовых цепей на цепи управления, вошедшие в "Нормативы по безопасности забойных машин, комплексов и агрегатов", "Технические требования к рудничному взрывозащищенному электрооборудованию с силовыми полупроводниковыми приборами напряжением до 1140В" и использованы при разработке “Аппаратуры связи, сигнализации и управления забойными машинами АССУ”, “Аппарата управления забойными машинами АУЗМ”, “Комплекса технических средств автоматизации и управления очистным узкозахватным комбайном УКН 400”, технических заданий на кабели силовые гибкие экранированные шахтные типов КГШЭР 6х70+1х10+3х4 и КГЭШР 3х70+3х35+1х10+3х4.
   Ключевые слова: забойная машина, управление, кабель, исследования, наведенная ЭДС, требования безопасности.

Didenko V.V. Improving safe control of coal face machines effected by power circuit electromagnetic fields. Manuscript.

Thesis for the degree of Candidate of Science (Engineering) in speciality 05.26.01 “Labour protection.” State Makeevka Safety in Mines Research Institute (MakNII), Makeevka, 2005.

   The investigations carried out show that the probability of safe operation is at 0.74, which cannot be sufficient.
   Mathematical models have been obtained, enabling to relate induced electromotive force in control circuits with electrical parameters of supply system, cable design and coal face machine control. It has been demonstrated that electromotive force is proportional to load current of the machine drive and to supply cable length. Electromotive force can be 6.4 V with actual load current values and cable lengths while induced pulses at the moment of switching power circuits can be as high as hundreds of volts due to capacitance coupling.
   Measures to provide safe operation of coal face machines under power circuit electromagnetic influence on control circuits have been developed. The measures have been included into safety normative documents for coal face machines and systems, and realized in novel and modified control apparatus and supply cable designs.
   Key words: coal face machine, control, cable, investigations, induced electromotive force, safety requirements.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення заходів безпеки управління забійними машинами в умовах впливу електромагнітного поля силових мереж

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net