Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Формування державної стратегії на інформаційному ринку в умовах глобалізації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Формування державної стратегії на інформаційному ринку в умовах глобалізації

Анотації 

Скулімовський Р.Л. Формування державної стратегії на інформаційному ринку в умовах глобалізації - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління.- Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Донецьк, 2008.

   В роботі наведено комплексне дослідження щодо формування державної стратегії на ринку інформаційних продуктів, послуг і технологій. Проаналізовано роль держави у еволюційних етапах інформатизації суспільства. На засаді дослідження теоретичних точок зору учених з визначення стратегії, механізмів її реалізації дано узагальнене трактування сутності стратегії відносно інформаційного ринку.
   Проаналізовано політику держави щодо розвитку ринку інформаційних послуг на національному ринку. Розглянуто стан інфраструктури ринку і перспективи вступу до СОТ. Запропоновано поширену класифікацію інформаційних послуг. Обґрунтовані пропозиції щодо політики держави за означеними напрямками.
   Сформульовано стратегію держави на ринку інформатизації, яка включає удосконалені напрямки в політиці держави, реструктуризацію і конкретизовані функції державних органів, напрямки підвищення ефективності роботи телекомунікаційної галузі, принципи гармонізації національних інтересів і глобалізаційних комунікаційних тенденцій економічного розвитку.
   Ключові слова: державне управління, механізм, політика, стратегія, ринок, інформація, інформаційна послуга, глобалізація, інфраструктура

Скулимовский Р.Л. Формирование государственной стратегии на информационном рынке в условиях глобализации - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата наук государственного управления по специальности 25.00.02 – Механизмы государственного управления.- Донецький государственный университет управлени Министерства образования и науки Украины, Донецк, 2008.

   В работе проведен анализ теоретико-методических основ государственного регулирования информационного рынка. Предложены эволюционные этапы роли государства на рынке информационных услуг и продуктов. Обоснованы предпосылки формирования рынка информации и развития его в современных условиях глобализации информации.
   Выявлена роль государства и негосударственного сектора на рынке информационных услуг и продуктов. Дано расширенное определение категории информационной услуги и продукта, рынка информационных услуг.
   Рассмотрена национальная система и зарубежный опыт организации информационной деятельности, который включает информационные организации трех уровней: первый уровень - информационные центры общенационального значения, занятые подготовкой машиночитаемых БД; второй уровень - отраслевые и территориальные информационные центры, занятые информационным обслуживанием территорий, отраслей и видов деятельности с использованием БД и услуг, получаемых от информационных центров; третий уровень - информационные брокеры.
   Исследованы проблемы формирования стратегии государства на рынке информационных продуктов и услуг. Проведен анализ эффективности государственного регулирования и правового обеспечения функционирования рынка информационных продуктов и услуг. Определены задачи государственного управления информационной инфраструктурой на этапе перехода к рыночной модели развития информационной деятельности. Определены механизмы, которые государство должно использовать для решения этих задач: правовое и экономическое регулирование. Конкретизированы функции государства относительно информационного рынка в бюджетной составляющей государственной финансовой политики, в кредитной политике, налоговой и амортизационной политике, таможенной политике в области импорта передовых технологий и оборудования коммуникационных систем; в области приватизации предприятий связи, формировании и поддержке государственных информационных ресурсов.
   Рассмотрены вопросы стандартизации и сертификации информационных продуктов и услуг. Проведен анализ состояния рынка информации и информационных услуг и продуктов, Интернет. Определены тенденции развития инфраструктуры информационного рынка.
   Разработан механизм формирования информационной стратегии, который состоит из трех основных этапов: выбор основных направлений развития информационного рынка, установление главных целей его развития; определение задач, осуществляющих достижение поставленных целей; разработка политики в области экономически целесообразных проектов, планируемых к реализации. Информационная политика в Украине разрабатывается и реализуется на пяти уровнях: государственном, отраслевом, региональном, отдельного предприятия по направлениям: административное, законодательство, наука, финансы, информационно-технологическая политика, информационное взаимодействие и международное сотрудничество, информационное образование.
   Разработка государственной стратегии на информационном рынке в условиях глобализации отразила следующие основные направления: стимулирование развития информационных технологий путем государственного финансирования и налогово-кредитного механизма; формирование макроэкономических предпосылок производства и использования информационных продуктов, развитие различных форм кооперации крупного и малого бизнеса в процессе информатизации производства, формирование институциональной среды, обеспечивающей реализацию информационных продуктов и услуг.
   Обоснованы предпосылки развития информационного рынка в Украине в соответствии с Международными соглашениями и ВТО и основными национальными интересами в области информатизации.
   Ключевые слова: информационная услуга и продукт, государственный механизм, инфраструктура, информационный рынок, политика, стратегия

Skulimovsky R. L. Forming of the state strategy at the informational market in the conditions of globalization.- Manuscript.

Thesis for a scientific degree of a candidate of science in the state management on the speciality 25.00.02 - Mechanisms of state management. Donetsk State University of Management. Ministry of Education and Science of Ukraine, Donetsk, 2008.

   The integrated study concerning the forming of the state strategy at the market of informational products, services and technologies is conducted in the thesis. The role of the state in the evolutional stages of the society “informatization” is analysed.
   The author investigates the theoretical standpoints of different scientists concerning the determination of the state strategy and gives the generalized interpretation for the essence of the strategy concerning the informational market.
   The policy of the state in the sphere of the informational services development at the national market is analysed. The condition of the market infrastructure and the prospect for WTO membership are considered. The author puts forward the proposals for the policy of the state in the appointed directions.
   The state strategy at the informational market is formulated. It includes the improvement in the courses of the policy of the state, conversion of the state authority functions, the increase of telecommunicational branch effectiveness.
   Key words: state management, mechanism, policy, strategy, market, information, informational service, globalization, infrastructure.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Формування державної стратегії на інформаційному ринку в умовах  глобалізації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net