Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів робочого органу вібраційного конвеєра сушильних установок
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів робочого органу вібраційного конвеєра сушильних установок

Анотації 

Хаддад Д.С. Обґрунтування параметрів робочого органу вібраційного конвеєра сушильних установок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – гірничі машини. – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2005.

   Дисертація присвячена питанню підвищення ефективності роботи вібраційного конвеєра сушильної установки шляхом вибору раціональних геометричних і динамічних параметрів з урахуванням впливу теплоносія.
   Розроблена математична модель і визначені параметри руху матеріалу по робочій поверхні вібраційного конвеєра, виконаній у вигляді жалюзі, з урахуванням крупності, вогкості продукту, впливу потоку теплоносія.
   Експериментальні дослідження, проведені на спеціально створеній лабораторній установці, дозволили уточнити вплив властивостей матеріалу і потоку теплоносія, а також кути встановлення жалюзі і кут нахилу робочої поверхні вібраційного конвеєра на швидкість транспортування матеріалу. Порівняння розрахункових і експериментальних даних показали достатньо хорошу збіжність результатів. За даними теоретичних і експериментальних досліджень розроблена інженерна методика розрахунку і вибору параметрів вібраційного конвеєра сушильної установки.
   Результати досліджень використані при створенні конструкцій вібраційних сушильних установок, два зразки яких впроваджено на ЗАТ “Новгород-Сіверський завод будівельних матеріалів” в лінії виробництва технічної крейди.
   Ключові слова: вібраційний конвеєр, сушильна установка, жалюзі, динамічні параметри, швидкість транспортування, потік повітря.

Хаддад Д.С. Обоснование параметров рабочего органа вибрационного конвейера сушильных установок. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 – горные машины. – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2005.

   Диссертация посвящена вопросу повышения эффективности работы вибрационного конвейера сушильной установки путем выбора рациональных геометрических и динамических параметров с учетом влияния потока воздуха.
   Разработана математическая модель движения материала по рабочей поверхности вибрационного конвейера, выполненной в виде жалюзей, с учетом крупности и влажности продукта, влияния потока воздуха. В результате решения уравнений получены аналитические зависимости для определения скорости виброперемещения материала в безотрывном режиме и движения материала с отрывом. Решена также задача по определению параметров виброперемещения с учетом изгибных колебаний протяженного исполнительного органа с инерционным вибровозбудителем направленного действия, расположенного в средней части конвейера.
   Экспериментальные исследования, проведенные на специально разработанной и изготовленной лабораторной установке, позволили уточнить влияние свойств материала и потока воздуха, а также углы установки жалюзей и угол наклона рабочей поверхности вибрационного конвейера на скорость транспортирования материала. Установлено также, что при скоростях подачи теплоносителя (в лабораторной установке использовался воздух) сверх определенной величины вследствие эжекции в рабочей камере вибрационного конвейера наблюдаются завихрения и противотоки, препятствующие виброперемещению материала, нормальному протеканию процесса сушки и появлению просыпей в поджалюзийное пространство. Сравнение теоретически полученных и экспериментальных данных показывает достаточно хорошую сходимость результатов при определении виброперемещения материала с учетом влияния влажности и потоков воздуха.
   Разработанная инженерная методика, ввиду большого количества влияющих факторов, предусматривает итерационный процесс расчета и выбора параметров вибрационного конвейера сушильной установки. На первом этапе производится определение размеров (длины, ширины, высоты) исполнительного органа, амплитуды и частоты его колебаний, обеспечивающих необходимую производительность, рациональные параметры движения материала и воздуха, необходимое время сушки, уточняется количество и состояние материала, подвергающегося сушке. После конструкторской проработки производится уточненный расчет с учетом комплекса факторов, влияющих на динамику конвейера и процесс виброперемещения материала, осуществляется корректировка параметров вибрационного конвейера.
   Результаты исследований использованы при создании конструкций вибрационных сушильных установок, два образца которых внедрены на ЗАО “Новгород-Северский завод строительных материалов” в линии производства технического мела.
   Ключевые слова: вибрационный конвейер, сушильная установка, жалюзи, динамические параметры, скорость транспортирования, поток воздуха.

Haddad J.S. Grounding of the body parameters of working organ of the drying vibration conveyor. – Manuscript.

Thesis for the application of the Candidate of Technical Sciences degree on speciality 05.05.06 – mining machines. – The National Mining University, Dniepropetrovsk, 2005.

   The thesis is devoted to the question of the drying set vibration conveyor working efficiency increasing by the rational geometry and choosing, taking into the consideration the airflow.
   The mathematical model is developed and the parameters of material motion along the vibration conveyor multi plate (jalousies) working surface are determined, taking into consideration the size, the humidity of product and the airflow influence.
   The experimental research on the specially created laboratory set have allowed to define more precisely the material properties and the airflow influence, also influence of the plates and the vibration conveyor working surface position angles on the material transportation speed. The data calculated are in good coincidence with experimental results. The engineering technique of the drying line vibration conveyor parameters calculation and choice is developed based on the theoretical and experimental research data.
   The research results are used for the new vibration drying sets designing. The two models are installed at the ZAO “Novgorod-Severskiy Construction Materials Plant” in the line for the technical chalk production.
   Key words: vibration conveyor, drying set, multi plate (jalousies), dynamic parameters, transportation speed, airflow.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів робочого органу вібраційного конвеєра сушильних установок

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net