Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення

Анотації 

Сінєльнік Р.В. Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2008.

   Дисертацію присвячено питанням правового статусу та діяльності захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Визначено правову природу діяльності захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення, проаналізовано генезис наукових досліджень та стан сучасної правової доктрини щодо вивчення адміністративно-правового статусу захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Надано характеристику основних елементів правового статусу захисника в провадженні в справах про адміністративні правопорушення (прав, обов’язків та гарантій), визначено місце та роль захисника в системі суб’єктів провадження в справах про адміністративні правопорушення, розкрито специфіку участі захисника на окремих стадіях провадження у справах про адміністративні правопорушення. Здійснено узагальнення зарубіжного досвіду нормативного регулювання адміністративно - правового статусу захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення та основних пріоритетів його запозичення у вітчизняному законодавстві, виділено основні напрями розвитку вітчизняного законодавства в сфері діяльності захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення, розроблено пропозиції щодо вдосконалення законодавства у зазначеній сфері.
   Ключові слова: адміністративно-деліктний, правова допомога, захисник, провадження, адміністративне правопорушення, правовий статус, напрямки, розвиток.

Синельник Р.В. Защитник в производстве по делам об административных правонарушениях. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Харьковский национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2008.

   Работа является одним из первых в отечественной административно-правовой науке комплексных монографических исследований, посвященных деятельности защитника в производстве по делам об административных правонарушениях.
   В диссертации анализируется правовая природа деятельности защитника в производстве по делам об административных правонарушениях, отмечается, что сущностью деятельности защитника в производстве по делам об административных правонарушениях является осуществлением конституционного права личности на правовую помощь в производстве по делам об административных правонарушениях с целью обеспечения защиты и реализации прав, свобод и законных интересов лиц, в отношении которых осуществляется производство по делам об административных правонарушениях, обеспечения законности в соответствующем производстве. Защитник в производстве по делам об административных правонарушениях – это самостоятельный, независимый участник производства по делу об административном правонарушении, оказывающий профессиональную правовую помощь в установленном законом порядке лицу|, в отношении которого осуществляется производство по делам об административных правонарушениях, путем защиты его прав, свобод и законных интересов.
   Основательному анализу подвергнут генезис научных исследований и содержание | современной правовой доктрины по вопросу изучения административно-правового статуса защитника в производстве по делам об административных правонарушениях. Значительное место занимает характеристика основных элементов правового статуса (прав, обязанностей и гарантий). Проанализированы особенности правового статуса защитника в производстве в делах об административных правонарушениях путем определения его места в системе субъектов производства по делам об административных правонарушениях по двум направлениям: во-первых, определяется место защитника как субъекта производства по делам об административных правонарушениях в классификационном распределении соответствующих субъектов, во-вторых, исследуются связи и отношения, которые существуют между защитником и другими субъектами в производстве по делам об административных правонарушениях. Раскрыта специфика участия защитника на отдельных стадиях производства по делам об административных правонарушениях.
   Осуществлено обобщение зарубежного опыта нормативной регламентации административно-правового статуса защитника в производстве по делам об административных правонарушениях и основных приоритетов его заимствования в отечественном законодательстве по исследуемым вопросам.
   Проведенный комплексный анализ соответствующего действующего законодательства в сфере участия защитника в производстве по делам об административных правонарушениях и практики его применения, позволяет прийти к выводу о недостаточно эффективном уровне законодательного регулирования отмеченного вопроса и необходимости его усовершенствования. Концептуально совершенствование законодательства в сфере деятельности защитника в производстве по делам об административных правонарушениях должно осуществляться в рамках двух составляющих этого процесса – реформирование организационной части, в пределах формирования законодательства о правовой помощи, и совершенствование административно-процессуального статуса защитника как часть общей кодификационной| работы по созданию новейшего административно-деликтного кодифицированного законодательства. Выделены основные направления развития отечественного законодательства в сфере деятельности защитника в производстве по делам об административных правонарушениях, разработаны предложения по усовершенствованию действующего законодательства в отмеченной сфере.
   Ключевые слова: административно-деликтный, правовая помощь, защитник, производство, административное правонарушение, правовой статус, направления, развитие.

Sinelnik R.V. Attorney in procedure of administrative offence cases. – Manuscript.

Dissertation for seeking a degree of the Candidate in Science of Law by speciality 12.00.07 – Administrative Law and Procedure; Finance Law; Information Law. – Kharkiv National University of Internal Affairs, Kharkiv, Ukraine, 2008.

   Dissertation is devoted to the problem of legal status and activity of attorney in procedure of administrative offence cases. Legal nature of attorney in procedure of administrative offence cases activity is determined; genesis of scientific researches and current law doctrine state of administrative-legal status of attorney in procedure of administrative offence cases study is analyzed. Characteristic of main elements of attorney in procedure of administrative offence cases legal status (rights, duties, guarantees) is given; place and role of attorney in the system of subjects in procedure on administrative offences is defined; specific of attorney assistance in some stages of the procedure of administrative offence cases is uncovered; generalization of international experience of legal regulation administrative-law status of attorney in procedure of administrative offence cases and main priorities of its use in national legislation is accomplished; main directions of legislation in the sphere of attorney activity in procedure of administrative offence cases national development are marked; propositions as to legislation in this field improvement are given.
   Key words: administrative-tortious, law advise, attorney, procedure, administrative offence, legal status, direction, development.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net