Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Геолого-економічні критерії та перспективи розвитку бази плавиковошпатової сировини для чорної металургії України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геолого-економічні критерії та перспективи розвитку бази плавиковошпатової сировини для чорної металургії України

Анотації 

Курило М. М. “Геолого-економічні критерії та перспективи розвитку бази плавиковошпатової сировини для чорної металургії України”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.00.19 – економічна геологія. – Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України, Київ, 2005.

   Дисертація присвячена питанням розвитку бази плавиковошпатової сировини в Україні з метою визначення доцільності створення власного виробництва плавиковошпатових концентратів сьогодні та в майбутньому. У дисертації проведено аналіз існуючих геологічних передумов економічно ефективного освоєння родовищ плавикового шпату на території України на основі останніх промислових класифікацій родовищ плавикового шпату та технологічних класифікацій руд. Здійснено оцінку кон’юнктури світового, регіонального та внутрішнього ринків плавиковошпатової продукції. На основі узагальнення засад вартісної оцінки родовищ корисних копалин проведено вартісну переоцінку Бахтинського родовища флюориту, яке за геологічними передумовами є перспективним об’єктом для будівництва гірничо-збагачувального підприємства. Виявлено шляхи впливу фінансово-економічних факторів на ефективність розробки цього родовища. Обґрунтовано можливі шляхи інвестиційного забезпечення при експлуатації Бахтинського родовища плавикового шпату.
   Ключові слова: родовища плавикового шпату, технологічні типи плавиковошпатових руд, вартісна оцінка родовищ корисних копалин, ринок плавиковошпатової продукції, інвестиційне забезпечення.

Курило М. М. Геолого-економические критерии и перспективы развития базы плавиковошпатового сырья для черной металлургии Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук по специальности 04.00.19 – экономическая геология. – Институт геохимии окружающей среды НАН и МЧС Украины, Киев, 2005.

    Диссертация посвящена вопросам развития базы плавиковошпатового сырья в Украине с целью определения целесообразности создания отечественного производства плавиковошпатовых концентратов сейчас и в будущем. В диссертации проведен анализ существующих геологических предпосылок для экономически эффективного освоения месторождений плавикового шпата на территории Украины. Определена принадлежность месторождений и перспективных рудопроявлений плавикового шпата и их руд к конкретным промышленным типам и технологическим типам руд, которые выделялись согласно последним классификациям.
   Проведена оценка конъюнктуры международного, регионального и внутреннего рынков плавиковошпатовой продукции. Особенное внимания уделялось рынку стран региона СНГ для определения потребностей в данных концентратах и степени их удовлетворения. На основе обобщения основных подходов стоимостной оценки месторождений полезных ископаемых проведена переоценка Бахтынского месторождения флюорита, которое по геологическим условиям является перспективным объектом для строительства горно-обогатительного предприятия. При этом использовались инструменты доходного подхода стоимостной оценки месторождений, которые позволили определить влияние финансово-экономических факторов на эффективность разработки этого месторождения. Определялись возможные колебания основных показателей эксплуатации Бахтынского месторождения и цен на всю возможную продукцию, при которых конечные показатели будут положительными. Обоснованны возможные пути инвестиционного обеспечения при разработке данного объекта, определены оптимальные источники и методы инвестирования будущего предприятия.
   Ключевые слова: месторождения плавикового шпата, технологические типы плавиковошпатовых руд, стоимостная оценка месторождений полезных ископаемых, рынок плавиковошпатовой продукции, инвестиционное обеспечение.

Kurilo M.M. Geological-economical criteria and perspectives of the development of the fluorspar base of Ukraine.-Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree of geological sciences on the speciality 04.00.19 – economic geology. Institute of geochemistry of an environment National Academy of Science of Ukraine. Kiev, 2005.

   The work deals with problems of development of fluorspar base in Ukraine to fix an effectiveness of own production of fluorspar concentrate today and in future. Special attention is given to analysis of geological conditions of effective exploitation of fluorspar deposits of Ukraine basing on the latest industrial classifications of fluorspar deposits and technological classifications of fluorspar ore. The author has analyzed conjuncture of the world market of fluorspar production, its regional and native peculiarities. Economical evaluation of Bahtynskoye fluorite deposit was realised based on generalisation of methodical data of evaluation. It was defined the way of influence economical-financial factors on the effective exploitation of this deposit. The possible ways of investment support of exploitation of Bahtynskoye deposit are motivated.
   Key words: fluorite deposits, technological types of fluorspar ore, economical evaluation of deposits, market of fluorspar production, investment support of exploitation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геолого-економічні критерії та перспективи розвитку бази плавиковошпатової сировини для чорної металургії України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net