Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення надійності контролю вибухонебезпечності гірничих виробок шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення надійності контролю вибухонебезпечності гірничих виробок шахт

Анотації 

Котляров О.К. Підвищення надійності контролю вибухонебезпечності гірничих виробок шахт. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 - “Охорона праці” – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2005.

   В дисертаційній роботі виконано аналіз причин виникнення вибухів метану на вугільних шахтах, засобів і систем аерогазового захисту. Досліджені причини відмов газоаналізаторів, у тому числі в результаті дії екстремальних значень неконтрольованих чинників і несанкціонованого втручання в роботу газоаналізаторів. Теоретично і експериментально обґрунтовані методи автоматичної діагностики стану термокаталітичного датчика та виявлення несанкціонованого обмеження надходження метаноповітряної суміші до чутливих елементів термокаталітичного датчика. За результатами досліджень запропоновані схемні рішення і розроблені алгоритми роботи аналізаторів метану з автоматичною діагностикою працездатності і захистом від несанкціонованого втручання, що стало підставою для розробки технічного завдання на виконання дослідно-конструкторських робіт з розробки засобів контролю вибухонебезпечності гірничих виробок шахт нового технічного рівня.
   Ключові слова: шахта, гірничі виробки, рудникова атмосфера, метан, вибухонебезпечність, датчик, контроль, вибухозахист.

Котляров А.К. Повышение надежности контроля взрывоопасности горных выработок шахт. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 - “Охрана труда” - Национальный горный университет, Днепропетровск, 2005.

   В диссертационной работе осуществлено решение актуальной научно-прикладной задачи повышения уровня взрывозащиты горных выработок шахт, путем повышения надежности контроля взрывоопасности горных выработок шахт.
   Исследованы факторы, влияющие на надежность средств контроля взрывоопасности горных выработок шахт, выявлены и объяснены причины отказов и нестабильной работы существующих средств контроля взрывоопасности горных выработок шахт. Установлено, что при всех случаях несанкционированного ограничения поступления метановоздушной смеси к выносным датчикам газоанализаторов существенно снижается выходной сигнал измерительного моста и относительная величина флуктуаций выходного сигнала газоанализатора (более чем в 3 раза). В случае частичной заливки металлокерамического фильтра термокаталитического датчика водой относительная величина флуктуаций снижается не более чем в два раза по сравнению с нормальной работой датчика. Исследовано влияние на термокаталитические датчики ударных воздействий, многократной заливки фильтра термокаталитических датчиков чистой и неочищенной высокоминерализованной шахтной водой, высоких концентраций метана, диоксида серы и сероводорода.
   Теоретически и экспериментально обоснованы методы автоматической диагностики средств контроля метана, в том числе: диагностики нуля измерительного моста, диагностики активности рабочего элемента термокаталитических датчиков, проверки блоков защитного отключения и работоспособности блоков, обеспечивающих однозначность работы защиты.
   Разработаны и обоснованы методы выявления случаев несанкционированного вмешательства в работу средств контроля метана, в том числе: несанкционированного ограничения поступления газовоздушной смеси к выносному датчику и заливки водой металлокерамического фильтра датчика.
   Предложены методы повышения работоспособности анализаторов при заливке металлокерамического фильтра датчика водой путем обработки фильтра раствором, придающим его поверхности гидрофобные свойства и повышения механической стойкости термокаталитического датчика путем покрытия выводов чувствительных элементов и места их приварки к стойкам для подключения в схему токопроводящим лаком.
   По результатам проведенных теоретических и экспериментальных исследований предложены схемные решения и разработаны алгоритмы работы анализаторов, позволяющие осуществлять автоматическую диагностику состояния газоанализаторов и обеспечивающие выявление случаев несанкционированного вмешательства в работу средств контроля взрывоопасности горных выработок шахт, которые явились основанием для разработки технического задания на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке микропроцессорных стационарных анализаторов метана с автоматической диагностикой работоспособности и защитой от несанкционированного вмешательства.
   Ключевые слова: шахта, горные выработки, рудничная атмосфера, метан, взрывоопасность, датчик, контроль, взрывозащита.

Kotlyarov A.K. Raising of safety of mine working explosions hazard control. – Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.26.01 - “Labour protection” - National mining university, Dnipropetrovsk, 2005.

   In the thesis work the analysis of cause development of methane explosions in the coal mines, means and systems of aerogas protection has been done. The causes of failure of gas analyses including as a result of action of the extreme values of non-controlled indices as well as unauthorized interference in gas analyses operation have been studied. Methods of automatic diagnostics of the thermocatalytic detector status and detection of unauthorized limitation of entering the methane - air mixture to the thermocatalytic detector sensing element has been theoretically and experimentally substantiated. In compliance with the result of researching the schematic solutions and the algorithms of the methane analyzer’s operation with the automatic diagnostics of serviceability and protection against unauthorized interference have been proposed, which became a basis for the development of request for proposal for performing the research works in the field of development of means of control of mine workings explosion hazard on the new technical level.
   Key words: a mine, mine workings, mine atmosphere, methane, explosion hazard, a detector, control, explosion protection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення надійності контролю вибухонебезпечності гірничих виробок шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net