Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка методу та засобів для дослідження геомеханічних процесів у гірничовидобувних регіонах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка методу та засобів для дослідження геомеханічних процесів у гірничовидобувних регіонах

Анотації

Сидоренко В.Д. Розробка методу та засобів для дослідження геомеханічних процесів у гірничовидобувних регіонах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.01 – “Маркшейдерія”. Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 1999 р.

   Встановлені емпіричні залежності впливу гірничих робіт на стан пунктів планово-висотної основи і доказана необхідність пошуку принципово нових методів та засобів маркшейдерсько-геодезичного забезпечення гірничих робіт. Теоретично передбачені та експериментально підтверджені переваги вимірювальних систем, які базуються на використанні волоконно-оптичних направлених відгалужувачів і розроблені вимірювальні системи на основі датчиків відбиваючого і прохідного типів з модуляцією інтенсивності світла. Встановлено вплив величини деформації гірських порід на світлову потужність пристроїв. Доведено, що інтерферометричну волоконно-оптичну систему реєстрації доцільно використовувати в маркшейдерсько-геодезичних роботах з точністю λ /2.
   На основі розроблених волоконно-оптичних систем і проведених їх дослідженнях розроблені принципово нові методи і засоби для реєстрації зміщення порід під впливом гірничих робіт, які відрізняються підвищеною точністю і надійністю вимірів практично на будь-якій глибині протягом тривалого періоду, що дуже важливо для густонаселених гірничовидобувних регіонів. Розроблені методи і вимірювальні пристрої покладені в основу створення станцій спостереження за геодинамічними процесами, які закладені і функціонують в центральному і південному районах Криворізького залізорудного басейну, і є основними джерелами інформації за геодинамічними процесами для спеціалізованого центру маркшейдерського забезпечення гірничовидобувного регіону.
   Ключові слова: гірничовидобувні регіони, геодинамічні процеси, маркшейдерське забезпечення, волоконно-оптичні системи, вимірювальні пристрої, інформаційний центр.

Сидоренко В.Д. Разработка метода и средств для исследования геомеханических процессов в горнодобывающих регионах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.01 – Маркшейдерия. – Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 1999.

   Диссертация посвящена изысканию новых методов и средств маркшейдерско-геодезических измерений для исследования геомеханических процессов в крупных горнодобывающих регионах. Установлены эмпирические зависимости влияния горных работ на состояние пунктов планово-высотного обоснования и доказана необходимость поиска принципиально новых методов и средств маркшейдерско-геодезического обеспечения горных работ. Обоснована возможность и целесообразность использования волоконно-оптических систем измерений для решения задач, связанных с исследованиями смещения массивов горных пород и выполнения маркшейдерских работ на более высоком научно-техническом уровне. Теоретически предсказано и экспериментально подтверждено преимущество измерительных систем, основанных на использовании волоконно-оптических направленных ответвителей и разработаны измерительные системы на основе датчиков отражательного и проходящего типов с модуляцией интенсивности света. Установлено влияние величины деформации горных пород на световую мощность измерительных устройств. Доказано, что интерферометрическая волоконно-оптическая система регистрации обеспечивает выполнение маркшейдерско-геодезических работ различного назначения с точностью не хуже λ /2. Разработана электрическая схема, изготовлен и испытан измеритель мощности оптического излучения для автономного использования в полевых условиях. На основании результатов проведенных исследований возможностей волоконно-оптической системы измерений разработано семейство принципиально новых устройств для регистрации смещения горных пород под влиянием интенсивных открыто-подземных работ в крупных горнодобывающих регионах: волоконно-оптическое устройство для определения смещений горных пород, которое позволяет производить измерения оперативно и единообразно, а также производить наблюдения практически на любой глубине в течение длительного периода; волоконно-оптический дальномер, позволяющий снимать информацию на расстояниях, исчисляемых десятками километров, не требующий источника тока на месте его установки, обеспечивая, таким образом, взрывоопасность и исключение производственных помех на полезный сигнал; волоконно-оптический уровнемер для гидравлических нивелиров, существенно расширяющий возможности этого вида нивелирования при значительном повышении точности; волоконно-оптический центрир, обеспечивающий установку нижнего геодезического знака с точностью 1 мкм, а измерение несоосности установленных знаков не более 5 мкм. Использование этих устройств позволяет осуществлять маркшейдерское обеспечение горных работ на новом уровне. Система измерений, основанная на волоконно-оптической элементной базе, позволяющая объединить регистрацию планового и высотного положения геодезической марки в пространстве, использована для создания информационных центров, позволяющих определять степень влияния горных работ на окружающую среду. Впервые разработана структурная схема организации и планирования таких центров и осуществлено построение двух наблюдательных станций: № 1 на карьере №1 ОАО ЦГОКа № 2 на карьере №2-бис НКГОКа. Эти наблюдательные станции позволяют регистрировать гоединамические процессы, происходящие в Криворожском железорудном бассейне вообще и под влиянием открытых горных работ. Теоретически обоснованная высокая чувствительность разработанной волоконно-оптической измерительной системы подтвердилась результатами эксплуатации наблюдательных станций. Полученные результаты по деформации горных пород под действием энергии массовых взрывов с помощью волоконно-оптических систем измерений согласуются с измерениями, проводимыми традиционными методами, но превосходят их по точности более, чем на порядок. Таким образом, результаты промышленных испытаний и эксплуатации наблюдательных станций показали, что к настоящему времени осуществлено решение важнейшей для крупных горнодобывающих регионов проблемы – обеспечение геодинамической безопасности при ведении горных работ. Это достигается увязкой происходящих геодинамических процессов с открытыми и подземными горными работами на основе принципиально нового, высокоточного волоконно-оптического метода определения влияния геодинамических процессов на состояние пунктов маркшейдерско-геодезических сетей и жизнедеятельность региона.
   Ключевые слова: горнодобывающие регионы, геодинамические процессы, маркшейдерское обеспечение, волоконно-оптические системы, измерительные устройства, информационный центр.

Sidorenko V.D. Development of methods and means for geomechanical investigations in mining regions. – Copyright.

The thesis for the degree of doctor of technical sciences in speciality 05.15.01 – “Mine surveying”. – National Mining Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk, 1999.

   There has been claimed the emperical influence of minig on the condition of the compilation survey stations; and the need for search for essentially new methods and means of survey and geodetic maintenance of mining has been proved. The advantage of measuring systems based on the application of fibre-optical directional coupler have been theoretically predicted and experimentally proved. Measuring systems based on the transducers on the incidental of transmitted light with modulation of the light intensity have been developed. The rock deformation rate has been proved to influence on the light capacity of the device. The application of interferometric fibre-optical system of recording in serveying proved to be expedient, accuracy being not less than l /2. Based on the investigations of the opportunities of the optical measuring system there have been worked outessentially new methods and devices to record rock desplacement under the affect of mining. The said devices are distingquished by high accuracy and reliability of measurement at any depth and within long term period that is very important in dense populated mining regions. The eleborated methods and measuring devices are involved in observation stations being constructed to control the geodynamic processes in central and southen regions of Krivorozhsky iron ore basin and serve as the main source of information on the geodynamic process for the information center of servey maintenance in mining regions.
   Key words: mining regions, geodynamic process, survey maintenance, fibre-optical systems, measuring device, information center.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка методу та засобів для дослідження геомеханічних процесів у гірничовидобувних регіонах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net