Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Удосконалення роботи промислового автотранспорту в умовах кар'єру на підставі системного планування транспортного процесу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення роботи промислового автотранспорту в умовах кар'єру на підставі системного планування транспортного процесу

Анотації 

Лучко М. І. Удосконалення роботи промислового автотранспорту в умовах кар'єру на підставі системного планування транспортного процесу. – Рукопис.

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.12 – Промисловий транспорт. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, 2005.

   Проведені теоретичні дослідження дозволили удосконалити структуру транспортно-технологічної системи кар'єру та встановити залежності для прогнозування показників ефективності роботи автопарку з більш детальним врахуванням гірничотехнічних умов експлуатації автосамоскидів у глибокому кар'єрі.
   Розроблено математичну модель планування роботи парку автосамоскидів, яка дозволяє більш точно враховувати відсотковий вміст корисного компоненту в руді, а також гірничотехнічні умови експлуатації у кар'єрі, за рахунок застосування дорожнього еквіваленту при розрахунку кількості рейсів за зміну. На підставі математичної моделі розроблено систему планування роботи технологічного автотранспорту в умовах кар'єру.
   Застосування запропонованої системи в умовах гірничо-транспортного цеху Першотравневого кар'єру ВАТ “ПівнГЗК” дозволяє стабілізувати склад шихти, знизивши коливання вмісту заліза магнітного на 1-3 %, скоротити середню дальність транспортування гірничої маси автотранспортом на 2,8 %, зменшити собівартість перевезення 1 тонни руди на 2,14 %.
   Ключові слова: автосамоскид, гірничотехнічні умови, кар'єр, планування, склад руди, транспортний процес.

Лучко М. И. Совершенствование работы промышленного автотранспорта в условиях карьера на основании системного планирования транспортного процесса. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.12 - Промышленный транспорт. Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Луганск, 2005.

   Диссертация посвящена совершенствованию работы промышленного автотранспорта в условиях карьера за счет оптимизации сменного пробега парка автосамосвалов на основе рационального его распределения по фронтам работ, обеспечивающего производственную мощность карьера и качество добываемых материалов с учетом специфики горнотехнических условий при минимальных затратах.
   Усовершенствована структура транспортно-технологической системы карьерного производства за счет более детального учета дорожных условий (расстояние транспортирования, средневзвешенный уклон дороги, сопротивление движению автосамосвала от покрытия, высота подъема горной массы), определяющих сложность горнотехнических условий, а также состава поставляемой руды – определяющей технологичность транспортных работ, что позволяет более системно исследовать работу горнодобывающего погрузочно-транспортного комплекса.
   Исследовано влияние факторов, характеризующих процессы функционирования транспортно-технологической системы, в результате чего установлены зависимости для прогнозирования расстояния транспортирования горной массы, количества ездок с грузом на 1 авто-день, годового объема перевозок, себестоимости тонно-километра для карьеров большой глубины. Данные зависимости более полно, в отличии от существующих, учитывают горнотехнические условия эксплуатации технологического автотранспорта, что дает возможность точнее спрогнозировать технико-экономические показатели работы автопарка карьерного производства. Использование данных зависимостей прогноза позволило установить, что увеличение количества ездок с грузом на 10 % за счет рационального планирования дает возможность повысить годовой объем перевозок на 7,74 %, а себестоимость перевозки 1 тонны руды снизить на 11,48 %.
   Усовершенствована методика планирования работы парка автосамосвалов в карьере за счет применения дорожного эквивалента перемещения горной массы, характеризующего весь комплекс горнотехнических условий маршрута транспортирования, вместо фактического расстояния транспортирования при расчете количества ездок, выполняемых в течение смены. Это позволяет более точного сопоставлять маршруты дорожной сети при планировании производительности подвижного состава. Кроме того, предложено стабилизировать состав шихты при поставке горной массы на перегрузочные пункты за счет рационального распределения автосамосвалов по фронтам работ в карьере с учетом состава полезного ископаемого в каждом погрузочном пункте.
   На основании теоретических исследований разработана математическая модель планирования работы парка технологического автотранспорта, позволяющая более точно учитывать процентное содержание полезного компонента в руде, а также горнотехнические условия эксплуатации в карьере, за счет применения дорожного эквивалента, что качественно отличает данную модель от применяемых ранее. За критерий оценки эффективности выполнения транспортной работы принято минимизацию транспортных затрат.
   При проведении имитационных исследований модели были использованы организационно-технологические параметры работы горно-транспортного цеха Первомайского карьера СевГОКа (г. Кривой Рог). Согласно результатам исследования применение разработанной модели позволит: сократить средневзвешенное расстояние ездки автосамосвалов на 0,014 км (0,56%), что приведет к увеличению общего количества ездок парка автосамосвалов в смену на 15 ездок (2,02%); обеспечить более стабильный и качественный состав полезного компонента в добыче на 0,047 процентов железа в руде при выполнении планового объема поставок; снизить сменные транспортные затраты на 317 грн. (0,9%).
   На основе математической модели разработана система планирования работы парка технологического автотранспорта в условиях карьера, которая позволяет совершенствовать работу транспорта в условиях горнорудных карьеров различной мощности, с динамично изменяющимися горнотехническими условиями, а также разным процентным содержанием полезного компонента в руде на различных участках.
   Применение данной системы планирования работы технологического автотранспорта в условиях горно-транспортного цеха Первомайского карьера “Северного ГОКа” позволяет стабилизировать состав шихты, снизив колебания содержания железа магнитного на 1-3%, сократить среднюю дальность транспортирования горной массы автотранспортом на 2,8 %, снизить себестоимость перевозки 1 тонны руды на 2,14 %.
   Расчетный годовой экономический эффект от внедрения в производство составит 488 000 грн.
   Ключевые слова: автосамосвал, горнотехнические условия, карьер, планирование, состав руды, транспортный процесс.

Luchko M.I. Improving of the operation of industrial motor-transport under the condition of quarries based on the system planning of transport process. - Manuscript.

The dissertation for awarding scientific degree candidate of technical sciences on the specialty 05.22.12 – Industrial transport. East Ukrainian national university named after Vladimir Dal, Lugansk, 2005.

   Theoretical investigations aimed at the improving of transport-technological system of the quarry resulted in analytic dependence for forecasting of efficiency of the park of motor vehicles. There worked out a mathematical model of the planning work of the motor dump truck parks which give possibility to account percentage content of the useful component in ore and also mining-technical condition of work in the quarries due to the use of track equivalent while calculating the number of trips per a workday.
   On the basis of mathematical model there worked out the system of the planning work of technological motor transport under the conditions of quarries of various capacity with dynamically changing mining condition and various percentage of useful component in ore on different sections.
   Application of this system under the conditions of iron-ore Pervomaisk quarries of joint stock "Severny group of mines" enables to stabilize the composition of the mixture reducing the vibration of iron magnet content by 1-3 %, to reduce average distance of transporting of the mining by means of motor transport by 2,8 %, to reduce self-cost of transporting 1 ton of ore by 2,14 %.
   Key words: motor dump truck, mining conditions, quarry, planning, composition of ore, transport process.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення роботи промислового автотранспорту в умовах кар'єру на підставі системного планування транспортного процесу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net