Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів охорони підготовчих виробок при комбінованій системі розробки пологих пластів на великих глибинах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів охорони підготовчих виробок при комбінованій системі розробки пологих пластів на великих глибинах

Анотації 

Медяник В. Ю. “Обґрунтування параметрів охорони підготовчих виробок при комбінованій системі розробки пологих пластів на великих глибинах”. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.02 – “Підземна розробка родовищ корисних копалин”. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2005.

   Захищаються параметри вдосконаленого способу охорони підготовчих виробок смугами змінної жорсткості для їх повторного використання при комбінованій системі розробки пологих пластів на великих глибинах.
   На основі узагальнення положень теорії склепіння рівноваги й розрахункового методу граничних елементів зроблена оцінка стійкості підготовчої виробки, з урахуванням впливу очисних робіт. 
   Розроблено ефективний розрахунковий алгоритм для оцінки напружено-деформованого стану для рішення плоских задач геомеханіки для пружних неоднорідних породних масивів зі складною геометрією з використанням сучасних ЕОМ. На основі аналізу НДС і натурних досліджень визначені раціональні параметри охоронних смуг і кріплення підготовчої виробки. Установлено нові залежності максимальних вертикальних і горизонтальних зміщень контуру кріплення повторно використовуваної підготовчої виробки від геометричних параметрів охоронних смуг змінної жорсткості.
   Розроблено й апробовано у шахтних умовах механізований спосіб зведення смуг змінної жорсткості.
   На основі техніко-економічного аналізу витрат по видобувним дільницям встановлено, що підтримка дільничних виробок при комбінованій системі розробки по пласту h8 на глибоких горизонтах, при збереженні високих навантажень на очисний вибій більш ефективна, ніж при стовповій з погляду залишення породи в шахті, зниження обсягів підготовчих і ремонтних робіт у виробках дільниці.
   Результати виконаних досліджень знайшли відображення в робочій документації відпрацьовування виїмкових полів і впроваджені на шахті “Прогрес” ДХК “Торезантрацит”.
   Основний зміст роботи відображено в авторському свідоцтві на винахід (патент) та 6 статтях.
   Ключові слова: охорона підготовчих виробок, комбінована система розробки, пологі пласти, напружено-деформований стан, склепіння рівноваги, глибокі горизонти.

Медяник В.Ю. “Обоснование параметров охраны подготовительных выработок при комбинированной системе разработки пологих пластов на больших глубинах”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 – “Подземная разработка месторождений полезных ископаемых”. Национальный горный университет, Днепропетровск, 2005.

   Защищаются параметры усовершенствованного способа охраны полосами переменной жесткости для повторного использования подготовительных выработок при комбинированной системе разработки пологих пластов на больших глубинах.
   На основе обобщения положений теории свода равновесия и расчетного метода граничных элементов произведена оценка устойчивости подготовительной выработки с учетом влияния очистных работ.
   Разработан эффективный расчетный алгоритм для оценки напряженно-деформированного состояния для решения плоских задач геомеханики для упругих неоднородных породных массивов со сложной геометрией с использованием современных ЭВМ. На основе анализа НДС и натурных исследований определены рациональные параметры охранных полос и крепи подготовительной выработки для конкретных горно-геологических условий. Установлены новые зависимости максимальных вертикальных и горизонтальных смещений контура крепи повторно используемой подготовительной выработки от геометрических параметров охранных полос переменной жесткости.
   Разработан и апробирован в шахтных условиях механизированный способ возведения полос переменной жесткости.
   Установлены величины смещений боковых пород, определены нагрузки в различных участках охранных элементов вокруг выработки, охраняемой полосами переменной жесткости при различных параметрах жесткой и податливой частей бутовых полос. Наименьшие смещения имеют место при размере жесткой части бутовой полосы 8 м, податливой - 5 м и разгрузке скважинами – 3 м. Выявлено, что создание полос переменной жесткости обеспечивает симметричное нагружение элементов крепи подготовительной выработки в пределах ее податливости, а также создаются благоприятные условия ведения горных работ, характеризующиеся отсутствием опасных концентраций напряжений в породах окрестности подготовительных выработок. При таких условиях бортовой ходок (штрек) может быть успешно использован повторно в качестве вентиляционного, удовлетворяя ПБ и нормальной работе последующего очистного забоя.
   Результаты шахтных экспериментальных измерений подтвердили полученные выше результаты аналитических расчетов, с достоверностью до 20%.
   На основе технико-экономического анализа затрат по добычным участкам установлено, что поддержание участковых выработок при комбинированной системе разработки по пласту h8 на глубоких горизонтах, при сохранении высоких нагрузок на очистной забой более эффективно, чем при столбовой с точки зрения оставления породы в шахте, снижения объемов подготовительных и ремонтных работ в выработках участка.
   Результаты выполненных исследований нашли отражение в рабочей документации отработки выемочных полей и внедрены на шахте “Прогресс” ГХК “Торезантрацит”.
   Основное содержание работы отражено в авторском свидетельстве на изобретение (патенте) и 6 статьях.
   Ключевые слова: охрана подготовительных выработок, комбинированная система разработки, пологие пласты, напряженно-деформированное состояние, свод равновесия, глубокие горизонты.

Medjanik V.J. “Protection parameters substantiation of developments workings using combined system of flat seam development on the large depths”. – Manuscript.

The dissertation on scientific degree of candidate of technical science on specialty 05.15.02 – “Underground mining of mineral deposits”. National Mining University, Dnipropetrovsk, 2005.

   Parameters of perfecting safety method of protection for repeated using development working by strips of variable rigidity while using combined system of flat seam development on the large depths are considered.
   On the basis of balance arch and calculating method of boundary elements stability estimation of development workings taking into account stoping influence has been made.
   The effective calculating algorithm of stress and stain conditions of flat geomechanic tasks for elastic non-uniform rocks massif with difficult geometry using modern computers has been developed. On the basis of analysis of stress and strain conditions and natural researches rational parameters of strips and development working support have been determined. New dependences of maximum vertical and horizontal displacement of the support contour repeated using by development working from geometrical parameters of safety strips of variable rigidity have been established.
   Mechanized method of variable rigidity safety strips construction in mining conditions has been developed.
   By using technical and economic analysis of site expenses it is proved that maintenance of local workings using combined system of development on a seam h8 on deep horizons is more effective, than pillar method from the point of view of rock filling in the mine, decreasing in volumes of development workings and repairing works in workings preserving high site extraction from the stope.
   Results of these researches have been introduced in the mine “Progress” SHC “Torezantratsit”.
   The basic content of work is reflected in copyright certificate and 6 articles.
   Key words: protection of development workings, combined system of extraction, flat seams, stress and strain condition, arch balance, deep horizons.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів охорони підготовчих виробок при комбінованій системі розробки пологих пластів на великих глибинах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net