Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Удосконалення буропідривної технології проведення польових виробок шляхом обґрунтування раціональних параметрів конструкцій прямих врубів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення буропідривної технології проведення польових виробок шляхом обґрунтування раціональних параметрів конструкцій прямих врубів

Анотації 

Налисько М.М. Удосконалення буропідривної технології проведення польових виробок шляхом обґрунтування раціональних параметрів конструкцій прямих врубів.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом – 05.15.04 – "Шахтне та підземне будівництво".– Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2005.

   Дисертація присвячена питанням ефективного руйнування масивів міцних скельних порід шпуровими зарядами ВР у конструкціях прямих східчастих врубів. У роботі розвиваються аналітичні методи чисельного розрахунку процесів підривного навантаження скельних масивів: модифікація методу "великих частинок" і методика розрахунку пружного хвильового поля дії подовженого заряду на початкову воронку викиду. Проведено комплексні дослідження процесів початкового воронкоутворення й східчастого її поглиблення в умовах руйнування масиву зарядами прямих врубових конструкцій за допомогою чисельного моделювання та натурного експерименту. Встановлено закономірності утворення областей вибухового руйнування одиночними й парними шпуровими зарядами залежно від параметрів їхнього закладення. Обґрунтована методика детального розрахунку елементів закладення зарядів у конструкціях прямих східчастих врубів. Для складних гірничо-геологічних умов проведення польових виробок розроблена конструкція посиленого східчастого врубу. Розроблені методика й посилений східчастий вруб пройшли експериментальну перевірку в промислових умовах і були впроваджені на шахтах Східного Донбасу.
   Ключові слова: вибуховий вруб, воронка викиду, шпуровий заряд, пружне хвильове поле, міцна порода, чисельний розрахунок, суцільне середовище.

Налисько Н.Н. Совершенствование буровзрывной технологи проведения полевых выработок путем обоснования рациональных параметров конструкций прямых врубов.– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности – 05.15.04 – "Шахтное и подземное строительство".– Национальный горный университет, Днепропетровск, 2005.

   Диссертация посвящена вопросам эффективного разрушения массивов крепких скальных пород шпуровыми зарядами ВВ в конструкциях прямых ступенчатых врубов.
   Анализ состояния БВР при проведении полевых выработок и литературных источников показал, что технологические схемы применяемых прямых врубовых конструкций не обеспечивают эффективного и надежного разрушения массива в объеме врубовой полости. Одной из причин такого состояния является отсутствие обоснованных рациональных параметров и методик расчета, позволяющих в полном объеме определить элементы заложения врубовых зарядов.
   С целью определения условий эффективного использования прямых врубов в работе получили дальнейшее развитие методы численного расчета процессов взрывного нагружения скальных массивов: метод "крупных частиц" и методика расчета упругого волнового поля при действии удлиненного заряда на начальную воронку выброса.
   Проведены комплексные исследования процессов начального воронкообразования и ступенчатого ее углубления в условиях разрушения массива зарядами прямых врубовых конструкций с помощью численного моделирования и натурных экспериментов. Установлены закономерности образования областей взрывного разрушения одиночными и парными шпуровыми зарядами в зависимости от параметров их заложения.
   Обработкой методом наименьших квадратов результатов комплексных исследований получены выражения, пригодные для инженерных расчетов, устанавливающие функциональную связь между размерами областей разрушений и начальными условиями взрывания: глубины начальной воронки выброса, расстояний между зарядами одной ступени и зарядами смежных ступеней, величины шага углубления начальной воронки и зависимости глубины воронки от радиального зазора в шпуре.
   На основании полученных функциональных выражений предложена методика детального расчета элементов заложения зарядов в конструкциях прямых ступенчатых врубов для условий крепких скальных пород. Количество ступеней во врубе определяется необходимым количеством углублений начальной воронки до величины заходки.
   Для сложных горно-геологических условий с помощью методики детального расчета разработана конструкция усиленного ступенчатого вруба.
   Шахтные испытания и промышленные внедрения методики детального расчета и способа образования врубовой полости "усиленный ступенчатый вруб" показали, что благодаря их применению снижено до минимума количество опытных взрываний по отработке паспорта БВР, увеличен КИШ на 20%, глубина заходки – на 17%.
   Ключевые слова: взрывной вруб, воронка выброса, шпуровой заряд, упругое волновое поле, крепкая порода, численный расчет, сплошная среда.

Nalisko N.N. Upgrading of drilling and blasting technology of carring out of field manufacture on basis of substantiation of rational parameters of straight kerfs desing.– Manuscript.

Dissertation on competition of scientific degree of candidate of engineering sciences on speciality – 05.15.04 is "Mine and underground building".– National mountain university, Dnepropetrovsk, 2005.

   Dissertation is devoted to the questions of effective destruction of massif of competent rocks by the blast-hole charges of explosive in constructions of direct stepped kerfs. The analytical methods of numeral computation of processes of the explosive loading of mountain range develop in work: modification of "large particles" method and calculation system of action of resilent ware field of extended charge on initial crater of outburst. Complex researches by the numerical simulation and carrying out of full-scale experiment, processes of initial formation of crater and stepped deepening in fracture conditions of massif by the charges of direct kerfs constructions. Regularity of formation of regions of explosive rupture by single and pair blast-hole charges depending on the parameters of their location are set. The method of the detailed calculation of elements of location of charges in constructions of direct stepped kerfs is grounded.
   For the difficult mining and geological conditions of conducting of the field excavation construction of increased stepped kerf is developed. The developed method and increased stepped kerf were tested in industrial conditions and were inculcated on the mines of East Donbass.
   Keywords: explosive kerf, crater of the cut burst, blast-hole charge, resilient waving field, competent rock, numeral calculation, continuous environment.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення буропідривної технології проведення польових виробок шляхом обґрунтування раціональних параметрів конструкцій прямих врубів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net